Trakcja podała też, że wypracowała w tym okresie wynik brutto ze sprzedaży: -10,69 mln zł oraz EBITDA: -13,7 mln zł.

"W okresie I półrocza 2021 roku spółka sfinalizowała negocjacje prowadzone z instytucjami finansowymi w ramach II rundy finansowania w następstwie czego weszły w życie dokumenty dotyczące finansowania długoterminowego [...] Wydłużone procedowanie umów kredytów bankowych i pożyczek przełożyło się na ograniczone możliwości finansowania kapitału obrotowego spółki w I połowie 2021 roku, co spowodowało:

- znaczące utrudnienia dotyczące wcześniejszego zakupu materiałów potrzebnych do realizacji kontraktów, na które składały się głównie produkty o dużej wrażliwości cenowej, m.in. produkty stalowe, produkty wykonane z miedzi, wyroby z tworzyw sztucznych. Wzrost cen materiałów stalowych oraz wykonanych z miedzi i tworzywa sztucznego w I półroczu 2021 roku miał negatywny wpływ na przewidywaną rentowność niektórych kontraktów realizowanych przez Spółkę;

- obniżenie poziomu sprzedaży w I półroczu 2021 roku, co przełożyło się na niższy zysk brutto ze sprzedaży osiągnięty w tym okresie;

- wydłużenie przewidywanych terminów realizacji kontraktów w szczególności kontraktów kolejowych, co spowodowało wzrost kosztów ogólnych i pośrednich ujętych w budżetach kontraktów, a w następstwie pogorszenie rentowności kontraktów" - czytamy w komunikacie.

Ponadto na zaprezentowany powyżej wynik EBITDA i netto miały wpływ koszty związane z procesem restrukturyzacji finansowej, które w okresie I półrocza 2021 roku wyniosły łącznie 3,47 mln zł.

W wyniku przeprowadzonego cyklicznego przeglądu kontraktów zaktualizowano ich budżety pod kątem charakteru, kwot, rozkładu w czasie oraz niepewności co do przychodów oraz przepływów pieniężnych wynikających z ich realizacji. W trakcie aktualizacji budżetów została przeprowadzona analiza szans oraz zagrożeń, w ramach której zostały zidentyfikowane i uwzględnione ryzyka techniczne, realizacyjne i płynnościowe oraz związane z wydłużeniem realizacji kontraktów. W II kwartale 2021 roku wpływ aktualizacji budżetów kontraktów na wynik brutto spółki był ujemny i wyniósł -24,74 mln zł, podano także.

Ponadto spółka w II kwartale 2021 roku rozpoznała przychód w związku ze zmianą rezerwy na niewykorzystane urlopy w kwocie 3,96 mln zł ze względu na obniżenie liczby dni zaległych urlopów, co nastąpiło jako skutek realizowanej przez spółkę jednej z wielu inicjatyw w ramach II etapu Planu Naprawczego.

Ostateczne wyliczenia zostaną przekazane w raporcie półrocznym, który zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych, zostanie opublikowany w dniu 15 września 2021 roku, zakończono w informacji.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 339 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)