"Zarząd XTB [...] rekomenduje radzie nadzorczej oraz walnemu zgromadzeniu spółki podział jednostkowego zysku netto za rok 2021 w kwocie 234 841 352,95 zł w następujący sposób:

Reklama

a) poprzez wypłatę dywidendy w kwocie 176 075 452,5 zł, tj. 1,5 zł na jedną akcję,

b) zatrzymanie pozostałej części zysku w kwocie 58 765 900,45 zł do dyspozycji spółki przeznaczając ją na kapitał rezerwowy" - czytamy w komunikacie.

Jako dzień dywidendy XTB proponuje 5 maja 2022 r., natomiast jako dzień wypłaty dywidendy 16 maja 2022 r.

Rekomendacja zarządu spółki jest zgodna z polityką dywidendową XTB, która zakłada rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy na poziomie 50-100% jednostkowego zysku netto spółki za dany rok obrotowy przy uwzględnieniu czynników takich jak konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej spółki oraz kapitału niezbędnego do rozwoju grupy, jak również mając na uwadze wytyczne KNF, podano również.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)