Zysk operacyjny (z wyłączeniem Banku Pekao i Alior Banku) wyniósł 1 035 mln zł wobec 812 mln zł zysku rok wcześniej.

Składka przypisana brutto wyniosła 6 830 mln zł w IV kw. wobec 6 575 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Składka w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce w IV kw. wyniosła 4,1 mld zł, rosnąc o 6,3% r/r. W całym roku 2021 zwiększyła się o 7,1% do 14,09 mld zł. Mocne wzrosty nastąpiły zwłaszcza w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych: w segmencie ubezpieczeń masowych o 15,1% (z 3,48 mld zł w 2020 r. do 4,01 mld zł w 2021 r.) oraz w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych o 13,6% (z 1,62 mld zł w 2020 r. do 1,84 mld zł w 2021 r.). Na uwagę zasługuje utrzymanie bardzo dobrej rentowności ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, podano w komunikacie,

"W IV kw. najmocniejsze wzrosty zanotowaliśmy w segmencie pozakomunikacyjnych ubezpieczeń masowych, gdzie składka wzrosła o 30,7% r/r, głównie za sprawą większej sprzedaży ubezpieczeń mieszkań, małych i średnich przedsiębiorstw, upraw rolnych, a także ubezpieczeń oferowanych we współpracy z bankami Grupy PZU. Wskaźnik mieszany COR ubezpieczeń majątkowych w IV kw. 2021 r. pozostał na korzystnym, niskim poziomie 87,7% wobec 87,6% rok wcześniej. W całym roku 2021 COR wyniósł 89,1% wobec 88,4% w 2020 r." - powiedział członek zarządu PZU i dyrektor finansowy Tomasz Kulik, cytowany w komunikacie.

Jak zaznaczono, w warunkach dużej presji cenowej i niesłabnącej rywalizacji o klienta, składka w ubezpieczeniach komunikacyjnych w IV kw. 2021 r. wzrosła o 2,5% r/r.

Pomimo utrzymującego się negatywnego wpływu skutków pandemii, składka w ubezpieczeniach na życie pozostała w 2021 r. stabilna (ponad 7 mld zł w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych oraz 1,75 mld zł w ubezpieczeniach indywidualnych). W IV kw. 2021 roku decydujący wpływ na zmniejszenie się szkodowości w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. miał spadek liczby zgonów (-12,2 pkt proc.), podano także.

PZU podał, że wysoka dynamika przychodów w obszarze zdrowia, które w 2021 r. wzrosły o 24,7% r/r do 1,18 mld zł, to efekt rosnącego portfela ubezpieczeń zdrowotnych, który zanotował rekordowe wyniki pod względem pozyskanej składki, zwłaszcza w zakresie umów ambulatoryjnych oraz dodatków do ubezpieczeń kontynuowanych. Na koniec IV kw. 2021 r. PZU Życie posiadał w portfelu 2,5 mln aktywnych umów zdrowotnych, a łącznie we wszystkich spółkach grupy było ponad 3 mln umów. Rosną też przychody placówek własnych PZU Zdrowie.

Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto wyniosły 3 767 mln zł w IV kw. wobec 4 228 mln zł rok wcześniej.

"Liczba zgonów w Polsce w IV kw. 2021 istotnie niższa niż w IV kw. 2020 roku, jednak nadal powyżej przeciętnych wartości dla czwartego kwartału Szkodowość segmentu ubezpieczeń grupowych i IK2 niższa o 7,9 pkt proc. r/r. Szkodowość istotnie powyżej norm sprzed pandemii tj. +13,9 pkt proc. powyżej średniej dla czwartych kwartałów 2017-2019. Na spadek szkodowości w IV kw. 2021 r/r miała wpływ głównie niższa częstość zgonów (-12,2 pkt proc.). Natomiast wyższa utylizacja produktów zdrowotnych oraz wyższa szkodowość w zakresie dodatków paramedycznych podwyższały szkodowość r/r" - czytamy dalej.

Marża operacyjna w ubezpieczeniach grupowych i IK na poziomie 7,4% w IV kw. 2021 i 12,4 % w całym 2021 roku - pod znakiem czwartej fali COVID-19, jednak w znacznie mniejszym stopniu niż przed rokiem (1,9% w IV kw. 2020), podano także.

Koszty administracyjne (z wyłączeniem Banku Pekao i Alior Banku) wyniosły 493 mln zł w IV kw. wobec 486 mln zł rok wcześniej.

"Koszty pod ścisłą kontrolą; mimo presji na wzrost wynagrodzeń oraz dodatkowych kosztów związanych z pandemią COVID-19, wskaźnik kosztów wyniósł 7,1% w 2021 roku i 7,9% w IV kw. 2021 roku (w porównaniu do 7% w 2020 roku i 7,4% w IV kw. 2020)" - czytamy w prezentacji.

Zwrot na kapitale w IV kw. 2021 roku na poziomie 21,0% i 18,6% narastająco – w obu ujęciach powyżej celów strategicznych.

"PZU utrzymuje wysoką rentowność ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych - wskaźnik mieszany wyniósł 87,7% w IV kw. 2021 bez istotnych zmian względem IV kw. 2020 mimo rozluźnienia obostrzeń związanych z COVID-19, znacznie wyższej częstości szkód i inflacji szkodowej. Nastąpiła także poprawa rentowności w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych - wskaźnik mieszany w IV kw. 2021 w dół o 2,4 p.p. r/r" - czytamy w prezentacji.

PZU podał, że w IV kw. osiągnął bardzo dobry wynik inwestycyjny - w otoczeniu niskich stóp procentowych zwrot na portfelu przekroczył stopę wolną od ryzyka o 4,1 pkt proc. w IV kw. 2021 roku i o 4,8 pkt proc. w 2021 r.

Zwrot na kapitale wyniósł 21% w IV kw. i 18,6% w całym 2021 roku - powyżej poziomów zakładanych w strategii, podkreślił też ubezpieczyciel.

W całym 2021 r. PZU odnotował 3 336 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 1 912 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 3,336 mld zł, co jest wynikiem najwyższym od 12 lat. W roku 2021 Grupa PZU zwiększyła też przypis składki brutto do 25,1 mld zł, najwyższej wartości w swojej historii" - podano także w komunikacie.

Składka przypisana brutto pozyskana we współpracy z bankami z Grupy PZU wyniosła w 2021 r. ponad 1,3 mld zł, co oznacza wzrost o 75,6% r/r. W tym sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Banku Pekao i Alior Banku osiągnęła poziom ponad 720 mln zł, a ochronnych ubezpieczeń na życie ponad 270 mln zł.

"Mamy za sobą bardzo dobry rok dynamicznego rozwoju. Wypracowaliśmy zysk netto najwyższy od czasu debiutu PZU SA na warszawskiej giełdzie w 2010 r. Jest on o trzy czwarte wyższy niż rok wcześniej. W czwartym kwartale zysk przekroczył 900 mln zł, a uśredniony kwartalny wynik w 2021 r. był wyższy o 26% od średniej z ostatnich 5 lat. Zwrot na kapitale osiągnięty zarówno w ostatnim kwartale, jak i w całym 2021 r. przekroczył nasze cele strategiczne. Fundament pod te wyniki położyliśmy rozwijając przede wszystkim nasz podstawowy biznes, czego dowodem jest rekordowy przypis składki, która wzrosła rok do roku o 1,2 mld zł, przy zachowaniu znakomitej rentowności w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych" - powiedziała prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 2 028 mln zł wobec 1 919 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)