Akcjonariusze Intersport Polska podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 20 kwietnia 2023 r. zdecydują o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o max. 5,53 mln zł poprzez emisję do 55,3 mln akcji serii I, wynika z projektu uchwały.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Intersport Polska [...] uchwala, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 0,1 zł, ale nie wyższą niż 5 530 000 zł, to jest do kwoty nie niższej niż 3 413 070,1 zł, ale nie wyższej niż 8 943 070 zł poprzez emisję nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 55 300 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,1 zł każda.

2. Emisja akcji serii I będzie miała charakter subskrypcji prywatnej [...] skierowanej wyłącznie do wybranych przez zarząd spółki oznaczonych adresatów (inwestorów) w liczbie nie większej niż 149" - czytamy w projekcie uchwały.

Reklama

Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od zysku za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2023 roku.

Cena emisyjna akcji serii I została ustalona na 0,86 zł za każdą akcję, podano także.

Podstawowa działalność Intersport Polska polega na sprzedaży detalicznej markowego sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach o dużej powierzchni zlokalizowanych w wybranych centrach handlowych dużych miast w całej Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)