Reklama

"Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. (kwartalne dane banku dotyczące funduszy własnych oraz miesięczne dane banku dotyczące portfela należności) bank, w zakresie podstawowych kryteriów określonych w stanowisku KNF z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych na 2022 r., spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 100% dywidendy z zysku banku wypracowanego w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. Po zastosowaniu dodatkowych kryteriów, określonych przez KNF w polityce dywidendowej, z tytułu posiadanego przez bank istotnego portfela walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, stopa dywidendy na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym została skorygowana łącznie o 70 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

Po zastosowaniu przedmiotowych kryteriów bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 30% zysku netto za 2021 r.

Ponadto KNF zaleciła bankowi niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych (tj. z 2020 r. oraz lat wcześniejszych) oraz wykupów akcji własnych, zakończono.

Santander Bank Polska odnotował 1 111,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 1 037,17 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 915,88 mln zł wobec 738,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Santander Bank Polska należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 244,88 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)