W drugim kwartale 2023 r. emisje gazów cieplarnianych w gospodarce UE wyniosły ogółem 821 mln ton ekwiwalentów CO2, co oznacza spadek o 867 mln ton ekwiwalentu CO2, czyli 5,3 proc. w porównaniu z tym samym kwartałem 2022 r. – podał Eurostat

W tym samym okresie produkt krajowy brutto (PKB) całej Wspólnoty utrzymywał się na stabilnym poziomie, odnotowując jedynie bardzo niewielkie wahania. Łącznie PKB UE wzrosło o 0,05 proc. w drugim kwartale 2023 r. w porównaniu z tym samym kwartałem 2022 r.

Emisje sektorów gospodarki

Reklama

W drugim kwartale 2023 r. sektory gospodarki odpowiedzialne za większość emisji gazów cieplarnianych to „produkcja” (23,5 proc.), „gospodarstwa domowe” (17,9 proc.), „zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz” (15,5 proc.), „rolnictwo” (14,3 proc.), a następnie „transport i magazyny” (12,8 proc.).

W porównaniu z kwartałem sprzed roku emisje spadły w 6 z 9 sektorów gospodarki. Największy spadek odnotowano w kategorii „zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz” (-22,0 proc.). Głównym sektorem, w którym emisje wzrosły, był „transport i magazynowanie” (+1,7 proc.).

ikona lupy />
Emisje gazów cieplarnianych i PKB UE / eurostat

Emisja gazów cieplarnianych w krajach UE

W 21 krajach Wspólnoty emisje gazów cieplarnianych spadły w porównaniu z II kwartałem 2022 r. Wzrosty odnotowano na Malcie (+7,7 proc.), w Łotwie (+4,5 proc.), Irlandii (+3,6 proc.), Litwie (+3,0 proc.), Cyprze (+1,7 proc.) i Chorwacji (+1,0 proc.). Spośród tych sześciu członków UE czterech odnotowało wzrost PKB. Najdynamiczniej rosła gospodarka Malty (+3,9 proc.). Kolejne były: Chorwacja (+2,6 proc.), Cypr (+2,2 proc.) i Litwa (+0,7 proc.).

Największe redukcje gazów cieplarnianych zarejestrowano w Bułgarii (-23,7 proc.), Estonii (-23,1 proc.) i Holandii (-10,3 proc.).

ikona lupy />
Emisje gazów cieplarnianych i PKB w krajach UE, zmiana r/r w 2 kw. 2023 r. / eurostat

PKB a redukcja gazów cieplarnianych

Spośród 21 krajów UE, które zmniejszyły emisję CO2, 10 odnotowało spadek PKB (Estonia, Węgry, Luksemburg, Szwecja, Austria, Czechy, Polska, Finlandia, Niemcy i Holandia). Włochy utrzymały PKB na poziomie z drugiego kwartału 2022 r. przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych. Dziesięciu krajom UE (Dania, Francja, Belgia, Słowenia, Słowacja, Bułgaria, Portugalia, Hiszpania, Rumunia i Grecja) udało się zmniejszyć emisję, jednocześnie zwiększając swój PKB.