Problem zagrożenia ubóstwem w UE

W 2022 r. w Unii Europejskiej jedna czwarta dzieci (24,7 proc.) w wieku poniżej 18 lat była zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Eurostat podał, że łącznie w całej Wspólnocie w ubóstwie żyło 19,996 mln nieletnich. W porównaniu z 2021 r. udział ten nieznacznie wzrósł o 0,3 pkt. proc. (p.p.). W poprzednim roku w złej sytuacji materialnej było 19,673 mln dzieci.

Najbardziej zagrożone kraje

Reklama

Na poziomie krajowym w 2022 r. najwyższe wartości zagrożenia ubóstwem lub wkluczeniem społecznym odnotowano w Rumunii, gdzie 41,5 proc. nieletnich było w złej sytuacji materialnej. Kolejne były Bułgaria (33,9 proc.) i Hiszpania (32,2 proc.). Natomiast najniższe udziały odnotowały Słowenia (10,3 proc.), Czechy (13,4 proc.) i Dania (13,8 proc.).

Dane dla Polski

W Polsce, podobnie jak w całej Wspólnocie, udział ubóstwa wśród nieletnich wzrósł. W naszym kraju w 2022 r. w zagrożone ubóstwem było 1,138 mln dzieci, czyli 16,7 proc. Rok wcześniej liczba ta była na poziomie 1,14 mln (16,5 proc.).