Dodatek pielęgnacyjny

Aby otrzymać większość niżej opisanych świadczeń, trzeba złożyć wniosek. Tylko jedno z nich jest wypłacane automatycznie, po osiągnięciu 75. roku życia. Mowa o najbardziej znanej formie wsparcia, a konkretnie o dodatku pielęgnacyjnym. Emeryci i renciści, którzy ukończyli 75 lat otrzymają dodatkowe środki wraz z emeryturą i nie muszą składać wniosku.Dodatek jest wolny od potrąceń i nie podlega opodatkowaniu.

Nie oznacza to jednak, że ze świadczenia nie mogą też skorzystać inni. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje także osobom przed 75. rokiem życia, o ile zostały uznane za niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Muszą one uzyskać zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza prowadzącego i złożyć je wraz z wnioskiem w ZUS-ie. Po przeanalizowaniu dokumentów przez orzecznika zostanie wydana decyzja. ZUS ma na to 30 dni od momentu złożenia wniosku.

Reklama

Z dodatku pielęgnacyjnego nie mogą skorzystać emeryci i renciści, którzy spędzili więcej niż 2 tygodnie w ciągu miesiąca w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym. Po marcowej waloryzacji świadczenie wynosi 330,07 zł.

Przechodzisz na emeryturę? Sprawdź, czy nie przysługują ci te dodatki

Niżej opisane świadczenia przysługują osobom, które osiągnęły ustawowy wiek emerytalny i spełniają określone warunki. Aby móc otrzymać wsparcie, konieczne jest złożenie wniosku oraz dodatkowych dokumentów.

Dodatek za tajne nauczanie

Ta forma pomocy pieniężnej jest skierowana do osób, które podczas II Wojny Światowej prowadziły tajne nauczanie. Mogą z niej skorzystać również nauczyciele, którzy przed 1 września 1939 roku pracowali w polskich szkołach znajdujących się na terenie Wolnego Miasta Gdańska lub III Rzeszy. Oprócz wniosku, potrzebne jest zaświadczenie z kuratorium oświaty. Po waloryzacji, dodatek za tajne nauczanie wynosi 330,07 zł.

Dodatek dla weterana poszkodowanego

To świadczenie przysługuje osobom, które były skierowane do działań wojskowych poza granicami naszego kraju i doznały tam uszczerbku na zdrowiu. Wysokość świadczenia jest zależna od procentu uszczerbku na zdrowiu i wynosi od 10 do 80 proc. wartości najniższej emerytury. Po marcowej waloryzacji wynosi ona 1780,96 zł. Osoby, które kwalifikują się do otrzymania tego świadczenia, muszą złożyć wniosek i dołączyć do niego zaświadczenie o statusie weterana poszkodowanego.

Dodatek dla przymusowo zatrudnianych

Ze świadczenia mogą skorzystać osoby, które w latach 1949-1959 pracowały przymusowo w kopalniach węgla, zakładach rud uranowych lub kamieniołomach. Konieczne jest złożenie wniosku i dołączenie zaświadczenia Wojskowej Komendy Uzupełnień, które potwierdza rodzaj i okres przymusowego zatrudnienia. Świadczenie wynosi 330,07 zł.

Dodatek kombatancki oraz kompensacyjny

Świadczenia przysługują ofiarom represji oraz kombatantom. Drugi dodatek mogą też otrzymać wdowy po kombatancie lub osobie represjonowanej. Podobnie jak w innych przypadkach, konieczne jest złożenie wniosku i dołączenie zaświadczenia, które potwierdza uprawnienia kombatanckie. Po waloryzacji, dodatek kombatancki wynosi 330,07 zł, zaś kompensacyjny 49,51 zł.

Świadczenie dla cywilnych niewidomych ofiar wojny

Ta forma wsparcia powstała z myślą o osobach, które przeżyły traumę wojenną i utraciły wzrok. Aby otrzymać środki, należy złożyć nie tylko wniosek, ale również orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie o utracie wzroku, a poza tym dowody, które potwierdzają, w jaki sposób doszło do wypadku. Można także dołączyć orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy z powodu utraty wzroku. Świadczenie dla cywilnych niewidomych ofiar wojny wynosi 1780,96 zł i jest równe rencie socjalnej.

Świadczenie pieniężne dla osób deportowanych, poddanych represjom

Kwota wsparcia jest w tym przypadku uzależniona od liczby pełnych miesięcy trwania pracy. Może zatem wynieść od 16,55 zł do 313,61 zł. Osoby, które chcą otrzymać pomoc, powinny złożyć wniosek i dołączyć do niego dokumenty, które informują o rodzaju i okresie represji. Konieczne jest też uzyskanie opinii stowarzyszenia osób poszkodowanych.

Ryczałt i ekwiwalenty

Oprócz wyżej opisanych świadczeń, osobom, które osiągnęły ustawowy wiek emerytalny i mają status kombatanta lub były przymusowo zatrudnione, przysługuje ryczałt energetyczny. Ta forma wsparcia jest też przeznaczona dla wdów po kombatantach i osobach przymusowo zatrudnionych. Po marcowej waloryzacji ryczałt wynosi 299,82 zł.

Niektórym emerytom przysługują także ekwiwalenty z tytułu bezpłatnego węgla i dla byłych pracowników kolei. Osoby, które chcą otrzymać wsparcie, muszą złożyć wniosek.