Waloryzacja rent i emerytur odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu godziwych świadczeń dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Ile wynosi wskaźnik waloryzacji w 2024 roku i jak przekłada się na wysokość rent i emerytur?

Renta z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Ile wynosi po waloryzacji?

Renta przysługuje osobom, które zostały uznane za częściowo lub całkowicie niezdolne do wykonywania pracy zarobkowej, z uwagi na problemy zdrowotne.

Reklama

Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przysługuje osobom, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy z powodu swojego stanu zdrowia i po waloryzacji w marcu 2024 roku wynosi 1780,96 zł brutto i jest równa wysokości najniższej emerytury. W porównaniu z 2023 roku, jej wysokość wzrosła o 192,52 zł. W 2023 roku wynosiła 1588,44 zł brutto.

Wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 75 proc. renty z tytułu całkowitej niezdolności. Po marcowej waloryzacji jest to 1335,72 zł brutto. Od zeszłego roku, wysokość tego świadczenia wzrosła o 144,39 zł. W 2023 roku renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosiła 1191,33 zł brutto.

Renta rodzinna. Ile wynosi po waloryzacji w 2024 roku?

Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny po zmarłym, który miał przyznane prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub był osobą ubezpieczoną, która spełniała warunki do przyznania emerytury lub renty. Renta rodzinna przysługuje także członkom rodziny zmarłego, który pobierał zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.

Z tego świadczenia mogą także skorzystać dzieci zmarłego, drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione do 16. roku życia lub do 25. roku życia, w przypadku kontynuowania nauki. Prawo do renty mają też dzieci zmarłego niezależnie od ich wieku, jeśli stały się niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub w trakcie nauki do ukończenia 25 lat. Świadczenie to przysługuje także poza tym wdowie lub wdowcowi, jeśli w chwili śmierci męża lub żony ukończył on 50. rok życia lub utracił zdolność do pracy. Renta rodzinna jest też przyznawana wnukom, rodzeństwu, innym dzieciom i rodzicom, po spełnieniu określonych warunków.

Od 1 marca 2024 roku wysokość tego świadczenia wynosi tyle samo co najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli 1780,96 zł brutto.

Renta socjalna. Ile wynosi od 1 marca 2024?

Renta socjalna przysługuje osobom pełnoletnim, które mają całkowitą niezdolność do pracy nabytą w związku z naruszeniem sprawności organizmu w czasie dzieciństwa, aż do ukończenia nauki, czyli maksymalnie do 25. roku życia. Od 1 marca renta socjalna wynosi 1780,96 zł brutto, ale kwota wsparcia może ulec pomniejszeniu gdy osoba uprawniona rozpocznie pracę zarobkową.

Jak działa wskaźnik waloryzacji rent i emerytur?

Coroczny wzrost emerytur i rent zależy od dwóch czynników: tzw. inflacji emeryckiej oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Pierwszy wskaźnik wyniósł w ubiegłym roku 11,9 proc., drugi - 1,1 proc. To oznacza, że waloryzacja świadczeń od 1 marca 2024 roku wynosi 12,12 proc.

Wysokość podwyżki zależy od wysokości świadczenia. Im wyższe świadczenie miał emeryt lub rencista, tym więcej dostawać będzie od marca, gdyż waloryzacja jest procentowa.

Kogo dotyczy coroczna waloryzacja wypłat z ZUS?

Coroczna waloryzacja wypłat z ZUS i powyższe zasady podwyżek dotyczą m.in.: emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytur i rent rolniczych, emerytur i rent wojskowych, emerytur i rent policyjnych (dla funkcjonariuszy służb), świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz okresowych emerytur kapitałowych.