Kto ma prawo do emerytury?

W przypadku osób, które urodziły się do 31 grudnia 1948 roku, aby przejść na emeryturę, należy mieć w przypadku kobiet 20 lat udokumentowanego stażu pracy, a w przypadku mężczyzn – 25 lat. Ponadto należało osiągnąć wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.

Jak możemy przeczytać na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, inne zasady obowiązują dla osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku. Wówczas do otrzymania emerytury konieczne jest osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego – czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia emerytalnego i rentowych przynajmniej 1 dzień – zarówno jako pracownik, jak i osoba prowadząca własną działalność gospodarczą, oraz nie mieć emerytury przyznanej z powodu ukończenia podwyższonego wieku emerytalnego.

Reklama

Emerytura zostaje przyznana przez ZUS od miesiąca, w którym uprawniony złoży wniosek, ale nie wcześniej niż od dnia, w którym ukończy on powszechny wiek emerytalny.

Minimalna emerytura. Kto ją otrzyma?

Inne wymagania należy spełnić, aby uzyskać co najmniej minimalną wysokość emerytury, która od 1 marca 2024 roku wynosi 1780,96 zł brutto.

W takim przypadku należy osiągnąć powszechny wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn, a także mieć określony staż pracy, czyli 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Powyższy staż stanowią okresy składkowe i nieskładkowe. Wlicza się też do niego czas nauki w szkole wyższej – osoby, które ukończyły studia zgodnie z programem, mogą wliczyć do niego 8 dodatkowych lat. Co do zasady nie wlicza się do emerytury okresu nauki w szkole średniej.

Osiągnięcie wieku emerytalnego i 5, 10, 15 lat stażu pracy. Ile może wynieść emerytura?

Wysokość emerytury zależy między innymi od tego, jakie składki zgromadziło się na koncie. Nie można więc określić, jakie dokładnie świadczenie otrzyma osoba, która pracowała 5, 10 czy 15 lat.

Jak wynika z obliczeń serwisów Interia Kobieta i Interia Biznes w przypadku osób, które ukończyły powszechny wiek emerytalny i mają przepracowanych 10 lat za najniższą krajową, można liczyć na emeryturę w wysokości około 300 zł w przypadku mężczyzn oraz około 250 zł w przypadku kobiet.

Jeśli ktoś przepracował 5 lat, zarabiając najniższą krajową, to emerytura ta może wynieść 150 zł w przypadku mężczyzn i 125 zł w przypadku kobiet. Z kolei 15-letni staż pracy przy minimalnym wynagrodzeniu to emerytura w wysokość około 500 do 700 zł.

Co istotne, w takim przypadku osoby uprawnione do emerytury nie mogą wnioskować o jej wyrównanie do minimalnej wysokości.

Jak oblicza się wysokość emerytury?

Przypomnijmy, że prawo do emerytury przysługuje od dnia, gdy ukończy się powszechny wiek emerytalny. By otrzymać świadczenie wystarczy 1 dzień opłacania składek na ubezpieczenie.

Aby obliczyć wysokość świadczenia, należy podzielić podstawę jego obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia. Wspomniana podstawa to suma zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, które są zapisane na indywidualnym koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przysługuje wypłata emerytury, zwaloryzowanego kapitału początkowego i środków na subkoncie ZUS. Z kolei średnie dalsze trwanie życia jest ogłaszane co roku przez Prezesa GUS-u i obejmuje przewidywaną liczbę miesięcy przez którą osoba uprawniona do świadczenia może je pobierać.