Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uznała, że PKO Bank Polski może wypłacić dywidendę w wysokości do 50% ubiegłorocznego zysku, podał bank. Jednocześnie Komisja zaleciła również, by bank wstrzymał się z wypłatą dywidendy do wydania rozstrzygnięcia przez Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

"KNF zaleca bankowi ograniczenie ryzyka występującego w jego działalności poprzez:

Reklama

1. ograniczenie przez bank wysokości możliwej do wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. do 50% kwoty tego zysku,

2. niewypłacanie przez bank dywidendy z zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. do czasu wydania rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie zwrotu dodatkowych środków ponad wypłacone w wykonaniu umowy unieważnionej na podstawie klauzul abuzywnych umowy kredytu frankowego (w związku z pytaniem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie - sprawa C-520/21),

3. niewypłacanie przez bank dywidendy z zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. po wydaniu rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, o którym mowa w pkt 2, bez uprzedniej konsultacji z KNF,

4. niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz odkupów lub wykupów akcji własnych" - czytamy w komunikacie.

W 2022 r. bank miał 3 332,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4 874 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 3 258 mln zł wobec 4 596 mln zł zysku rok wcześniej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 430,7 mld zł na koniec 2022 r.

(ISBnews)