Rada nadzorcza LW Bogdanka zatwierdziła "Strategię rozwoju GK LW Bogdanka na lata 2023-2030 z perspektywą do 2040 roku", która zakłada m.in. że średnie przychody ze sprzedaży w latach 2023-2025 będą na poziomie 5 902 mln zł, w latach 2026-2030 na poziomie 5 565 mln zł, a w latach 2031-2040 4 967 mln zł, podała spółka. Będzie dążyła do osiągnięcia średnio w latach 2023-2025 marży EBITDA na poziomie 46% (41% w latach 2026-2030, 30% w latach 2031-2040).

"Podstawowe parametry operacyjne i ekonomiczne:

Średni poziom produkcji węgla w latach 2023-2025 wyniesie ok. 9,1 mln ton, w latach 2026 -2030 ok. 10,1 mln ton, a w latach 2031-2040 ok. 9,1 mln ton.

Średnie przychody ze sprzedaży w latach 2023-2025 przewidziane są na poziomie 5 902 mln zł, w latach 2026-2030 na poziomie 5 565 mln zł, a w latach 2031-2040 4 967 mln zł.

Przeciętna wartość nakładów w latach 2023-2025 wyniesie ok. 1 017 mln zł, w latach 2026-2030 ok. 1 116 mln zł, a w latach 2031-2040 ok. 426 mln zł.

Reklama

Bogdanka zakłada w Strategii wzmocnienie pozycji rynkowej poprzez osiągnięcie w 2030 r. 58% udziału w rynku węgla dostarczanego do energetyki zawodowej.

Spółka zakłada dynamiczny wzrost średniego udziału przychodów z inicjatyw spoza core bussinesu z poziomu 1% w latach 2023-2025 do poziomu 12% w latach 2026-2030 oraz do poziomu 29% w latach 2031-2040.

Przyjmując wyżej wskazane założenia, spółka będzie dążyła do osiągnięcia średnio w latach 2023-2025 wskaźnika rentowności kapitału (ROE) na poziomie 26% (11% w latach 2026-2030, 3% w latach 2031-2040) wskaźnika rentowności aktywów (ROA) na poziomie 22% (10% w latach 2026-2030, 3% w latach 2031-2040) oraz marży EBITDA na poziomie 46% (41% w latach 2026-2030, 30% w latach 2031-2040)" - czytamy w komunikacie.

Kluczowymi przesłankami do opracowania i przyjęcia nowej Strategii były:

- Turbulencje na rynku węgla na świecie związane z destabilizacją na rynku spowodowaną wojną na Ukrainie i embargo na import z Rosji. Zmiana globalnej oraz lokalnej struktury popytu i podaży węgla oraz wzrost cen surowca i prognozowane utrzymanie w średnim okresie.

- Przyspieszająca transformacja energetyczna Polski - aktualizacja PEP 2040 oraz Umowa Społeczna i Program dla Sektora Węgla Kamiennego (zamknięcie kopalni LW Bogdanka w 2049 r.).

- Postępująca eksploracja surowców - niedobór surowców krytycznych wyznacza kierunek rozwoju działalności górniczej.

- Zmiana właścicielska - przejęcie pakietu większościowego od ENEA przez Skarb Państwa planowane w połowie 2023 r. oraz zwiększony potencjał do dywersyfikacji działalności i wsparcia w transformacji energetycznej.

- Postęp LW Bogdanka - uruchomienie Efektywnej transformacji optymalizującej wydobycie, skonkretyzowane działania Strategii ESG i Strategii Łęczyńskiego Klastra Energii, plany utworzenia Koncernu o zdywersyfikowanej działalności, wymienia spółka.

"Długoterminowym celem nowej Strategii jest transformacja LW Bogdanka w Koncern Multisurowcowy. Aktywatorem nowej Strategii jest górnictwo węglowe, które będziemy efektywnie realizować do 2049 roku, zapewniając przestrzeń do rozwoju nowych filarów działalności dla Koncernu Multisurowcowego" - czytamy dalej.

Strategia opiera się na 5 filarach. W ramach filarów opracowano 21 inicjatyw strategicznych.

Filar I - Lider efektywności:

1. Budowa Grupy Kapitałowej – punktem wyjścia do wejścia w obszary dywersyfikacji będzie profesjonalizacja i budowa silnej grupy kapitałowej.

2. Zagwarantowanie wydobycia do 2049 r. poprzez rozpoczęcie wydobycia z bazy zasobowej K-6 i K-7 w roku 2024 oraz przygotowanie do gotowości udostępnienia pionowego pola Ostrów po roku 2038 gwarantuje elastyczność i bezpieczeństwo energetyczne Państwa w transformacji energetycznej.

3. Efektywna Transformacja poprzez usprawnienie efektywności w 8 obszarach działania. Rezultatem tych działań będzie redukcja jednostkowego kosztu wydobycia.

4. Innowacyjna kopalnia – wykorzystanie najnowszych rozwiązań w obszarze monitoringu górotworu, procesu produkcji i środowiska, wdrażanie innowacyjności poprawiających bezpieczeństwo i ergonomię pracy oraz zarządzanie zakładem w oparciu o sensory generujące dane rzeczywiste wspierające podejmowanie decyzji.

5. Wsparcie odbudowy energetycznej Ukrainy dzięki wykorzystaniu kompetencji oraz zasobów Bogdanki, które mogą aktywnie wspierać odbudowę po wojnie infrastruktury krytycznej na terenie Ukrainy.

6. Komercjalizacja ekspertyzy wydobywczej przez profesjonalizację ekspertyzy wydobywczej i technologii na wskroś łańcucha.

7. Rozwój potencjału wywozu surowca poprzez ocenę możliwości szerszego wykorzystania taboru kolejowego.

Filar II - Koncern Multisurowcowy:

8. Górnictwo multisurowcowe bazujące na eksploracji i komercyjnym wydobyciu szeregu surowców mineralnych kluczowych dla zrównoważonej transformacji i atrakcyjnych rynkowo.

9. Fundusz Bogdanka będący akceleratorem umożliwiającym inwestowanie w nowe technologie dla przyszłości Koncernu i regionu.

Filar III - Gwarant Zrównoważonej Energii:

10. Produkcja komponentów OZE tj. koszów fundamentowych do farm wiatrowych i konstrukcji do montażu paneli fotowoltaicznych.

11. Nowa skala instalacji OZE polegająca na dywersyfikacji przychodów LW Bogdanka poprzez instalacje OZE o skali około 500MW do 2030 roku oraz sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE.

12. Recykling baterii elektrycznych.

13. Recykling odpadów z fotowoltaiki.

Filar IV - Zielona Transformacja:

14. Gospodarka obiegu zamkniętego skupiona na ograniczaniu zużycia zasobów poprzez wdrażanie rozwiązań w ramach gospodarki obiegu zamkniętego, wykorzystaniu odpadów górniczych (łupków) do komercyjnego wykorzystania (produkcji składników nawozów, materiałów budowalnych), rozwoju technologii odzysku ciepła z wód kopalnianych, analizie możliwości zwiększenia retencji (odwadnianie pola Stefanów).

15. Zwiększanie efektywności energetycznej i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w ramach działalności kopalni, wykorzystanie energii z testowych instalacji OZE budowanych w ramach filaru III do zwiększenia efektywności energetycznej LW Bogdanka, rozwój Łęczyńskiego Klastra Energii oraz ograniczenie śladu węglowego.

16. Rewitalizacja terenów górniczych po wydobyciu oraz usuwanie szkód górniczych, opracowanie strategii funkcjonowania pola Nadrybie po zakończeniu prac eksploatacyjnych, zrównoważone wykorzystanie i rekultywacja hałd górniczych we współpracy z samorządami oraz skuteczne zarządzanie szkodami górniczymi.

Filar V - Przyszłość Lubelszczyzny:

17. Pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników dzięki kampanii poprawiającej wizerunek marki pracodawcy dla potencjalnych pracowników, włączenie technologii cyfrowych do procesów szkoleniowych, zwiększenie konkurencyjności Bogdanki w pozyskiwaniu ekspertów wspierających proces transformacji, rozwój współpracy z partnerami zewnętrznymi, w tym ze szkołami partnerskimi w Regionie i Radą naukową przy LW Bogdanka.

18. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy przez budowanie kultury bezpieczeństwa w organizacji, promocji dbania o zdrowie i skutecznej profilaktyki na wszystkich stanowiskach.

19. Techniczna poprawa bezpieczeństwa pracy poprzez Monitorowanie warunków pracy za pomocą mobilnych urządzeń kontroli oraz poszukiwanie rozwiązań eliminujących niebezpieczne czynności.

20. Programy przebranżowienia skupiające się na opracowaniu planu uzupełniania wiedzy kadry i przebranżowienia, program pierwszeństwa dla obecnych pracowników w nowych obszarach działalności (OZE).

21. Odpowiedzialne praktyki biznesowe dzięki wdrożeniu kryteriów ESG w procesach zakupowych oraz sprzedażowych i troska o ograniczone i zrównoważone korzystanie z surowców i energii we wszystkich procesach funkcjonujących w Spółce, proaktywność w podejmowaniu zrównoważonych inicjatyw ESG i przekazywanie dobrych praktyk łańcuchowi wartości, transparentność w komunikacji z interesariuszami oraz skuteczna działalność fundacji korporacyjnej.

LW Bogdanka na koniec 2022 r. miała 16,5% udziału w rynku węgla kamiennego i 21,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce oraz 27,1% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,45 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)