Jak podano, zarząd zwołał walne na wniosek akcjonariusza - Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych.

W ogłoszeniu o walnym zaznaczono, że akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia "określonych spraw" w porządku obrad WZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed terminem walnego.

Na stronie GPW podano, że do kompetencji walnego zgromadzenia należy m.in. dokonywanie zmian w statucie oraz wybór członków Rady Giełdy.

Reklama

Rada Giełdy

Rada Giełdy nadzoruje działalność Giełdy. Składa się z 5 do 7 członków. Rada Giełdy odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Kadencja jej członków jest wspólna i wynosi 3 lata.

Zarząd Giełdy

Zarząd Giełdy składa się z 3 do 5 członków. Pracami zarządu kieruje prezes powoływany przez walne zgromadzenie. Zarząd Giełdy kieruje bieżącą działalnością Giełdy, dopuszcza do obrotu giełdowego papiery wartościowe, określa zasady wprowadzania papierów wartościowych do obrotu, nadzoruje działalność maklerów giełdowych i członków giełdy w zakresie obrotu giełdowego.

Grupa Kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne. Skarb Państwa ma 51,8 proc. głosów na walnym zgromadzeniu warszawskiej giełdy.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski