Sejmowa komisja finansów publicznych rozpatrzyła w piątek ponad 200 poprawek zgłoszonych przez posłów do projektu ustawy budżetowej na 2021 r.

Piątkowe posiedzenie Komisji było kontynuacją czwartkowego posiedzenia. Łącznie posłowie rozpatrzyli ponad 700 wniosków.

Wśród poprawek przyjętych w piątek znalazł się wniosek o podniesienie limitu określonego w art. 5, dotyczącym emisji skarbowych papierów wartościowych przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów. Wcześniejszy pułap wartości nominalnej nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych, wynoszący 18 mld zł podniesiono do 24,5 mld zł. Ta poprawka, zmieniająca część tekstową ustawy budżetowej, była autorstwa posła Henryka Kowalczyka, przewodniczącego Komisji.

Kowalczyk zaproponował także 7 wniosków do części tabelarycznej ustawy budżetowej, które uzyskały pozytywną opinię członków Komisji. Poprawki miały na celu m.in. przesunięcie środków w ramach rezerw celowych, włączenia do pozycji budżetowych budowy siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE oraz wyodrębnienie programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej".

Reklama

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronach sejmowych, komisja ma przedstawić sprawozdanie dot. projektu budżetu na 2021 r. do 2 grudnia br.

Projekt budżetu na 2021 r., nad którym pracuje Sejm przewiduje, że dochody budżetu państwa wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza, że przyszłoroczny deficyt wyniesie 82,3 mld zł. Według resortu finansów taki deficyt pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie rozwoju gospodarki dotkniętej przez COVID-19, m.in. poprzez inwestycje. Kontynuowane mają być też priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

Zaplanowano deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 6 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (zgodnie z definicją UE) na poziomie 64,7 proc. PKB.

Założono, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 4 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ma wynieść 1,8 proc., wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń ma sięgnąć 2,8 proc., a wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym ma wynieść 6,3 proc.

W projekcie zaplanowano dochody z podatku od sprzedaży detalicznej w wysokości 1,5 mld oraz wpłatę 1,3 mld do budżetu państwa z zysku NBP.(PAP)

Autor: Piotr Gozdowski

pgo/ dym/