„Uwzględniając wspólne dziedzictwo i historię regionu oraz ideę Inicjatywy Trójmorza, jak również realizowany w jej ramach projekt korytarza transportowego Via Carpatia wyrażamy wolę współpracy na rzecz wspólnego budowania siły gospodarczej obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, opartej na zintegrowanych i skoordynowanych działaniach, zmierzających do zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju poszczególnych jej regionów w ramach Unii Europejskiej” – głosi Deklaracja.

Podpisanie Deklaracji miało miejsce podczas odbywającego się w Lublinie II Forum Regionów Trójmorza połączonego z Samorządowym Kongresem Gospodarczym. Przy jej podpisaniu obecny był prezydent Andrzej Duda, który podkreślił, że dla rozwoju Inicjatywy Trójmorza potrzebna jest współpraca nie tylko na poziomie najwyższych władz poszczególnych państw, ale także na poziomie władz samorządowych, regionalnych.

„Solidną podstawą takiej współpracy z pewnością będzie podpisana Deklaracja Lubelska w sprawie utworzenia Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza, za którą wszystkim Państwu z całego serca dziękuję. Za pracę nad jej treścią, za decyzję o jej sygnowaniu, za to, że będzie ona takim widomym znakiem na przyszłość pozostającym po tym spotkaniu i wychodzącym naprzeciw już kolejnym wyzwaniom, jakie są przed nami” - powiedział prezydent.

Deklaracja Lubelska dotyczy utworzenia Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza, która ma na celu zacieśnienie współpracy między samorządami lokalnymi państw Inicjatywy Trójmorza. Mają one wspierać się wzajemnie w działaniach na rzecz zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego regionów, a także w realizacji wspólnych inicjatyw w ramach polityki wspólnotowej Unii Europejskiej.

Reklama

„Celem niniejszego porozumienia jest współdziałanie na rzecz rozwoju i osiągania wzajemnych korzyści społeczeństw tego obszaru oraz podnoszenia konkurencyjności regionów w wymiarze europejskim. Wyrazem pogłębionej współpracy międzyregionalnej będzie powołanie Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza jako narzędzia współpracy na rzecz realizacji wspólnych inicjatyw” – głosi Deklaracja.

Dokument podpisali marszałkowie województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego oraz przedstawiciele 11 regionów z pięciu państw: Bułgarii, Litwy, Słowacji, Węgier, Rumunii. Część z nich podpisała deklarację w formie on-line.

Strony zadeklarowały wspólne działania na rzecz stworzenia Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza i „jej poszerzenia o nowych partnerów reprezentujących samorządy, instytucje gospodarcze, uniwersyteckie i inne pochodzące z krajów Inicjatywy Trójmorza”. „Formalne powołanie Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Stronami o przystąpieniu do Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza” – zapisano w Deklaracji.

Inicjatywa Trójmorza zrzesza 12 państw: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Ideą tego przedsięwzięcia jest pobudzanie rozwoju gospodarczego państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz stworzenie stabilnego i spójnego partnerstwa państw z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym. (PAP)

Autora: Renata Chrzanowska, Gabriela Bogaczyk