Z danych Eurostatu wynika, że w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 1 stycznia 2022 r. populacja UE zmniejszyła się o 265 257 osób. Spadek ten można przypisać naturalnym zmianom populacji, czyli większej liczby zgonów niż urodzeń, ponieważ saldo migracji pozostało nadal dodatnie - więcej osób przybyło do UE, niż ją opuściło.

Poza tym pewną rolę w zwiększeniu liczby zgonów odegrała pandemia.

Wskaźnik przyrostu naturalnego w Europie

Reklama

W 2021 r. wskaźnik przyrostu naturalnego w UE wyniósł -2,7 na 1000 osób. W 980 z 1164 regionów, dla których dostępne są dane, odnotowano ujemny współczynnik przyrostu naturalnego, podczas gdy 173 regiony odnotowały dodatni wskaźnik, a w 11 nie odnotowało żadnej zmiany (taka sama liczba urodzeń i zgonów).

Kraje z największą liczbą regionów z ujemnym wskaźnikiem

W 2021 r. w każdym regionie w Bułgarii, Estonii, Chorwacji, Łotwy, Litwy, Węgier, Portugalii i Rumunii odnotowano ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego. W przypadku Czech, Włoch, Polski, Słowenii i Słowacji prawie każdy region odnotował wskaźnik ujemny. Wyjątkami były: region stołeczny Hlavní město Praha w Czechach, Bolzano-Bozen we Włoszech, region stołeczny Osrednjeslovenska na Słowenii oraz region stołeczny odpowiednio słowackim kraju Bratislavský i kraj prešovský. Wśród wyjątków z dodatnim przyrostem naturalnym znalazły się też dwa polskie regiony - poznański i gdański.

Wszystkie regiony najbardziej dotknięte utratą ludności znajdowały się w Bułgarii: Widin (-25,7 na 1000 osób) oraz Montana, Kiustendił, Gabrowo, Pernik i Vratsa (we wszystkich ze wskaźnikami poniżej -20,0 na 1000 osób).

Kraje z naturalnym wzrostem populacji

W Irlandii w 2021 r. każdym regionie odnotowano dodatni wskaźnik przyrostu naturalnego ludności. Dodatni przyrost był widoczny stosunkowo dużej liczba regionów położonych w głównie północnej i wschodniej Belgii, Francji, Holandii. W zachodnich regionach Austrii i Szwecji również odnotowała dodatnie stopy przyrostu naturalnego.

Najwyższe wskaźniki przyrostu naturalnego odnotowano w dwóch najbardziej oddalonych regionach Francji: Majotcie (32,2 na 1 000 mieszkańców) i Gujanie (23,1 na 1 000 mieszkańców). Były to jedyne regiony, w których zaobserwowano dwucyfrowy wzrost wskaźnika.

ikona lupy />
Przyrost naturalny populacji w regionach Europy / eurostat

Naturalna zmiana populacji w Polsce

Według danych Eurostatu w Polsce tylko dwa regiony miały dodatni przyrost naturalny. Najwyższy przyrost był w regionie gdańskim, gdzie wskaźnik był na poziomie 2 na 1 000 mieszkańców. Drugi region na plusie to region poznański, który miał wskaźnik na poziomie 0,7 na 1000 mieszkańców.

Wśród polskich regionów największy wskaźnik utraty ludności ze wskaźnikiem poniżej -8 na 1000 mieszkańców był w regionach: sosnowieckim (-10,1 na 1000 mieszkańców), częstochowskim (-8,9 na 1000 mieszkańców), chełmsko-zamojskim (-8,8), sandomiersko-jędrzejowskim (-8,5) i łomżyńskim (8,1).

Przyrost naturalny populacji to różnica między liczbą urodzeń żywych i zgonów w danym okresie (zwykle jednego roku).