Wartość nominalna – jest to wartość danego dobra wyrażona najczęściej w pieniądzu bez uwzględnienia wpływu innych czynników takich jak np. inflacja.

W przypadku akcji jest to wartość określająca wysokość udziału jednej akcji w kapitale akcyjnym spółki.

W przypadku dłużnych papierów wartościowych (np. obligacji) wartość nominalna oznacza kwotę od której naliczane są odsetki i która zostanie wypłacona obligatariuszowi w terminie wykupu.

Zobacz też: