Matura 2024: Jakie są konsekwencje ściągania na maturze?

Ściąganie na maturze to pomysł nie tylko nieetyczny, ale też wysoce niepraktyczny. Faktem jest, że starsze pokolenia maturzystów podchodziły do tematu ze sporą "kreatywnością". Ściągawki bywały często obowiązkowym wyposażeniem maturzysty, nawet wtedy, gdy uczeń nie planował z nich korzystać. Aktualne przepisy dotyczące przeprowadzania matur są jednoznaczne: uczeń przyłapany na ściąganiu może liczyć się z unieważnieniem matury. Jeżeli członek komisji egzaminacyjnej potwierdzi niesamodzielność pracy, egzamin ucznia zostanie przerwany, a sam uczeń poproszony o opuszczenie sali.

Unieważnienie może również nastąpić w trakcie sprawdzania pracy, gdy egzaminator znajdzie wyraźne dowody na to, że praca była wykonywana niesamodzielnie. Warto pamiętać, że w przypadku unieważnienia pracy mowa nie tylko o niezdanym egzaminie, ale również o braku możliwości podejścia do sierpniowych poprawek. Prawo do przystąpienia do matur poprawkowych mają jedynie uczniowie, którzy nie zdają jednego egzaminu obowiązkowego (ustnego lub pisemnego), czyli nie osiągną minimalnego pułapu wymaganej punktacji.

Reklama

Uwaga: W 2025 roku powrót do standardowych wymagań

Dodatkowym "straszkiem" dla tegorocznych maturzystów jest kwestia wymagań egzaminacyjnych. W 2024 roku wciąż obowiązują tzw. post-pandemiczne ułatwienia egzaminacyjne (tu m.in. brak wymaganego progu zdawalności dla obowiązkowego przedmiotu dodatkowego). Jeżeli maturzysta nie zda egzaminu – lub egzaminów – obowiązkowych i utraci prawo do zdawania poprawek, podejście do matury w kolejnym roku może wymagać nauki dodatkowych zagadnień. Tym bardziej nie warto ryzykować unieważnienia któregokolwiek z egzaminów.

Unieważnienie matury nie tylko za ściąganie

CKE wymienia kilka wypadków, w których komisja egzaminacyjna ma obowiązek unieważnienia matury. Chodzi m.in. o przypadki:

  • niesamodzielnego uzupełniania arkusza,
  • wniesienia na salę egzaminacyjną niedozwolonych urządzeń (telefon, smartwatch) lub materiałów (opracowania, podręczniki, ściągawki),
  • zakłócania przebiegu egzaminu w taki sposób, że utrudnia pozostałym zdającym pracę.

Do unieważnienia matury może doprowadzić również uczeń np. w sytuacji, gdy zgłosi zastrzeżenia odnośnie przepisów lub zasad przeprowadzania egzaminu. Chodzi szczególnie o sytuacje, w których jakieś zdarzenie mogło wpłynąć na wynik egzaminu.

Matura 2024: Co zamiast ściągawki i maskotki? Te pomoce można wnieść na maturę

Pełny zakres dozwolonych przedmiotów i pomocy naukowych – które maturzyści mogą wnieść na salę egzaminacyjną – określa komunikat CKE. Typ dozwolonych pomocy naukowych jest zależny od rodzaju egzaminu. Maturzyści mogą zabrać na salę m.in.:

  • dokument tożsamości (obowiązkowo),
  • długopis lub pióro z czarnym tuszem (atramentem),
  • linijkę, cyrkiel, kalkulator prosty, "Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki" – w przypadku wybranych egzaminów,
  • kalkulator naukowy – w przypadku wybranych egzaminów,
  • lupę – w przypadku wybranych egzaminów,
  • słowniki językowe – dostępne obowiązkowo lub fakultatywnie, mogą być zapewniane przez placówkę szkolną.

Dodatkowe pomoce naukowe na maturę będą dostępne m.in. dla uczniów uprawnionych do dostosowania warunków egzaminu dojrzałości.