Kiedy zaczyna się matura 2024?

Matura 2024 rozpocznie się 7 maja br. o godz. 9 egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Większość zdających będzie miała cztery godziny na rozwiązanie wszystkich zadań i napisanie wypracowania. Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, do matury 2024 podejdzie ok. 263 tys. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Do matur przystąpią też absolwenci z poprzednich lat którzy np. nie zdali egzaminu w poprzednich sesjach lub chcą poprawiać swój wynik. Egzaminz języka polskiego jest jednym z czterech obowiązkowych egzaminów pisemnych na maturze.

Reklama

Matura 2024 w formule 2023 i 2015

Z związku z likwidacją gimnazjum matura 2024, podobnie jak w ubiegłym roku, odbywa się w dwóch formułach: formule 2023 (dla absolwentów 4-letnich liceów oraz 5-letnich techników itd.) oraz w formule 2015 (dla absolwentów 3-letnich liceów i 4-letnich techników itd.).

Maturę w formule 2023 zdawać będą głównie tegoroczni absolwenci (ok. 263 tys. osób) oraz absolwenci z 2023 r. którzy chcą np. poprawić wynik. Jeśli chodzi o formułę 2015, CKE nie podaje liczby osób, tylko liczbę egzaminów (ok. 27 400 w części ustnej oraz ok. 76 000 w części pisemnej). "Ogółem w 2024 r. przeprowadzonych zostanie ok. 556 885 egzaminów w części ustnej oraz ok. 1 405 725 egzaminów w części pisemnej" – czytamy w "Informacji o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2024 r. (w terminie głównym)" przygotowanej przez CKE.

Matura z języka polskiego - formuła 2023. Pytania, przebieg, czas trwania

Matura z języka polskiego w formule 2024 potrwa 240 minut (4 godziny). Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 60. Egzamin składać się będzie z trzech części.

  • Część pierwsza: Język polski w użyciu (czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną, notatka syntetyzująca). Z tę część można zdobyć maks. 10 punktów, składa się z ok. 5-7 zadań, głównie otwartych, opartych na dwóch tekstach).
  • Część druga: Test historycznoliteracki (znajomość problematyki lektur obowiązkowych) za którą można zdobyć 15 punktów. Składa się z ok. 6-15 zadań, głównie otwartych, w większości opartych na zawartych w arkuszu krótkich tekstach.
  • Część trzecia: Wypracowanie (tekst argumentacyjny) za które można zdobyć maksymalnie 35 punktów. Uczniowie będą mogli wybierać spośród dwóch tematów. Tematy nie będą zawierały odwołania do konkretnych lektur – zdający będą mogli sami wybrać lektury do których się odwołają (spośród wszystkich lektur obowiązkowych których lista zostanie umieszczona w arkuszu). Wymagana minimalna długość wypracowania: 300 wyrazów.

Matura z języka polskiego - formuła 2015

Matura z języka polskiego w formule 2015 potrwa 170 minut. Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 70. Egzamin składać się będzie z dwóch części:

  • Część pierwsza: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się popraną polszczyzną. Za tę cześć można zdobyć 20 pkt. Obejmuje ok. 10-13 zadań, głównie otwartych, opartych na dwóch tekstach.
  • Część 2: wypracowanie za które można zdobyć maksymalnie 50 pkt. Uczniowie będą mieli do wyboru trzy tematy (dwie rozprawki oraz interpretację tekstu poetyckiego). Jeden temat rozprawki posiadać będzie wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat – z tekst spoza kanonu lektur obowiązkowych. Wymagana minimalna długość wypracowania: 250 wyrazów.

Ile procent punktów trzeba zdobyć, żeby zdać maturę pisemną z polskiego?

W przypadku obowiązkowej matury pisemnej z języka polskiego, zdawanej na poziomie podstawowym, maturzyści muszą uzyskać co najmniej 30 proc. punktów. W przypadku matury w formule 2023 oznacza to minimum 18 punktów. Osoby zdające egzamin w formule 2015 powinny uzyskać co najmniej 21 punktów. Wyniki tegorocznych matur pisemnych uczniowie poznają 9 lipca. W sierpniu odbędzie się sesja poprawkowa. W czerwcu CKE organizuje również egzaminy dla tych, którzy z przyczyn losowych nie będą mogli przystąpić do matur w maju.