Jak wygląda egzamin ósmoklasisty?

Egzamin z języka obcego nowożytnego rozpocznie się 16 maja (czwartek) o godz. 9:00 i potrwa 90 minut. Jest to najkrótszy z trzech egzaminów ósmoklasisty. Na rozwiązanie testu z języka polskiego przewidziano 120 minut, natomiast na matematykę – 100 minut. W tym roku – podobnie jak w poprzednim – ósmoklasistów obowiązują specjalne wymagania egzaminacyjne. Mowa o post-pandemicznych ułatwieniach i ograniczeniach standardowych wymagań, które wprowadzono także w przypadku matur. Wszystkie trzy egzaminy są obowiązkowe. Uczeń musi do nich przystąpić, nie ma jednak określonego minimalnego wyniku – egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Co na egzaminie z języka obcego nowożytnego?

Reklama

Ósmoklasista zdaje na egzaminie język, którego uczy się w ramach zajęć obowiązkowych. Dla większości uczniów będzie to język angielski. W arkuszu znajdą się zadania zamknięte (zadania wielokrotnego wyboru, zadania typu prawda/fałsz) i otwarte, sprawdzające m.in. znajomość słownictwa (określona tematyka), poziom rozumienia tekstu pisanego i rozumienie ze słuchu. Uczniowie muszą również zredagować krótką wypowiedź pisemną w języku angielskim. Tekst jest oceniany pod kątem treści, spójności i logiki wypowiedzi oraz zakresu i poprawności środków językowych. Zgodnie z informatorem CKE średni oczekiwany poziom biegłości językowej (skala ESOKJ) dla wypowiedzi pisemnych w teście to A2. Tegoroczne testy – oparte o wymagania egzaminacyjne – będą posiadać mniejszą liczbę zadań otwartych, które sprawdzają m.in. umiejętność rozumienia ze słuchu. Mniej będzie także zadań zamkniętych, sprawdzających znajomość środków językowych.

Arkusze z języka angielskiego – 2023, 2022, 2021

W trakcie powtórek przed egzaminem warto obowiązkowo sprawdzić zadania z którymi uczniowie mierzyli się w poprzednich latach. Arkusze archiwalne – wraz z nagraniami, transkrypcją pytań i zasadami oceny zadań – są dostępne m.in. na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze wykorzystywane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronie CKE w dniu egzaminu ok. godz. 13:00. W ciągu ostatnich, trzech lat na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego korzystano z następujących arkuszy :

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Jak podaje CKE, szczegółowe informacje na temat egzaminu będą przekazywane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 3 lipca. W tym samym dniu zostaną ogłoszone ogólnopolskie wyniki egzaminu. Wyniki z każdego przedmiotu są przedstawiane w procentach (odsetek punktów zaokrąglony do liczby całkowitej) i na skali centylowej.