W tym roku po raz szósty odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Uczniowie po raz pierwszy stanęli przed tym wyzwaniem w 2019 roku, gdy reforma edukacji zlikwidowała gimnazja, przywracając jednocześnie 8-letnią szkołę podstawową.

Reklama

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów kończących szkołę podstawową. W przeciwieństwie do matur - nie można go nie znać. Wyniki są wyrażane w punktach, które mają znaczenie w procesie rekrutacyjnym, jednak nie ma ustalonego minimalnego wyniku, który byłby wymagany do zaliczenia roku szkolnego.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych, uczniów szkół artystycznych, które prowadzą program nauczania ogólnego na poziomie szkoły podstawowej (w klasach, gdzie zakres nauczania odpowiada ósmej klasie szkoły podstawowej), słuchaczy szkół podstawowych dla dorosłych.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Harmonogram

Według harmonogramu na rok 2024 ustalonego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, główne daty egzaminów ósmoklasisty w tym roku są następujące:

 • 14 maja (wtorek) - egzamin z języka polskiego,
 • 15 maja (środa) - egzamin z matematyki,
 • 16 maja (czwartek) - egzamin z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego).

Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godzinie 9:00. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych (po ich udokumentowaniu, na przykład zaświadczeniem lekarskim) nie będą mogli przystąpić do egzaminu w terminie głównym, napiszą go w terminie dodatkowym. Komisja ustaliła, że terminy dodatkowe odbędą się w drugim tygodniu czerwca 2024 roku:

 • 10 czerwca (poniedziałek) - egzamin z języka polskiego,
 • 11 czerwca (wtorek) - egzamin z matematyki,
 • 12 czerwca (środa) - egzamin z języka obcego nowożytnego.

Ile trwają egzaminy ósmoklasisty 2024?

Każdy z egzaminów ósmoklasisty odbywa się przez trzy kolejne dni, zawsze w tej samej sekwencji, jak przedstawiono to w harmonogramie. Oprócz różnic w zakresie materiału egzaminacyjnego - różnią się one również czasem przeznaczonym na rozwiązanie zadań w arkuszu. Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut, z matematyki - 100 minut, natomiast z języka obcego nowożytnego - 90 minut.

Niektórym zdającym przysługuje wydłużony czas trwania egzaminów, kolejno 180, 150 i 135 minut. Taka forma pomocy adresowana jest do uczniów z różnymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się, takimi jak dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia. Prawo do wydłużonego czasu mają również uczniowie z różnymi innymi potrzebami, w tym niedowidzący i niewidomi, niedosłyszący i niesłyszący, osoby ze spektrum autyzmu (włącznie z zespołem Aspergera), z afazją, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną dziecięcym porażeniem mózgowym.

Egzamin ósmoklasisty 2024: Kiedy wyniki?

Uczniowie poznają swoje wyniki i otrzymają zaświadczenia o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty 3 lipca. Dotyczy to zarówno tych, którzy przystąpią do egzaminu w terminie głównym, jak i dodatkowym.

Jak wygląda arkusz egzaminacyjny z języka polskiego 2024?

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego składa się z dwóch części, które w sumie umożliwiają zdobycie 45 punktów. Pierwsza część składa się z około 20 zadań, głównie opartych na dwóch tekstach zamieszczonych w arkuszu - literackim i nieliterackim, których łączna długość nie przekracza tysiąca słów. Za tę część egzaminu uczestnik może otrzymać maksymalnie 25 punktów.

Drugą część egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego to wypracowanie. Zdający ma możliwość wyboru tematu spośród dwóch propozycji: opowiadania lub rozprawki. W obu przypadkach wymagane jest odwołanie się do lektury szkolnej lub utworu wybranego przez ucznia.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2024: Zagadnienia

W arkuszach egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty w bieżącym roku wykorzystuje się kryteria egzaminacyjne określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 2022 roku. Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) zamieszczono "Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego" oraz jego Aneks, które precyzują szczegółowe wymagania egzaminacyjne. Materiały te definiują obszary egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, obejmujące:

 • Kształcenie literackie i kulturowe – interpretacja i analiza utworów literackich, zrozumienie tekstów kultury.
 • Kształcenie językowe – omówienie zagadnień gramatycznych, różnorodność języka, umiejętność komunikacji w języku polskim, zasady ortografii i interpunkcji.
 • Tworzenie wypowiedzi – wykorzystanie elementów retoryki, umiejętność mówienia i pisania.
 • Samokształcenie.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2024: Wymagania

Zadania egzaminacyjne oceniają znajomość treści i tematyki następujących lektur oraz utworów poetyckich:

 • "Opowieść wigilijna" Charlesa Dickensa,
 • "Zemsta" Aleksandra Fredry,
 • Wybór fraszek i trenów Jana Kochanowskiego, obejmujący treny VII i VIII,
 • "Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego,
 • "Reduta Ordona", "Śmierć Pułkownika", "Świtezianka", "Dziady cz. II", "Pan Tadeusz" (całość) Adama Mickiewicza,
 • "Mały Książę" Antoine'a de Saint-Exupéry'ego,
 • "Quo vadis", "Latarnik" Henryka Sienkiewicza,
 • "Balladyna" Juliusza Słowackiego,
 • Wiersze wybranych poetów.

Co trzeba mieć przy sobie na egzaminie ósmoklasisty?

Trzeba mieć ze sobą długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych). Na egzamin z matematyki warto wziąć linijkę. Na egzaminie, korzystanie z kalkulatorów jest zabronione z wyjątkiem uczniów, którzy posiadają opinię PPP dotyczącą dyskalkulii oraz spełniają określone kryteria. Słowniki nie mogą być używane podczas egzaminu, a także zabronione jest wnoszenie do sali egzaminacyjnej lub korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych. Zdający mają pozwolenie na przyniesienie butelki wody. Ponadto zdający muszą mieć przy sobie dokument tożsamości, taki jak legitymacja szkolna.

Egzamin ósmoklasisty 2024: Losowanie miejsc

Warto zaznaczyć, że uczniowie nie będą mieli możliwości wyboru miejsca w sali egzaminacyjnej według własnych preferencji. Zgodnie z regulaminem CKE, uczestnicy egzaminu będą wpuszczani do sali pojedynczo przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego o określonej godzinie. Przed wejściem do sali, każdy z uczniów losuje numer stolika, przy którym będzie przystępował do egzaminu (wyjątkiem są osoby z indywidualnymi potrzebami, np. korzystające z aplikacji do pomiaru insuliny, które zostaną skierowane przez komisję do odpowiednich miejsc).

Przed rozpoczęciem rozwiązywania zadań, należy upewnić się, że arkusz egzaminacyjny jest kompletny, a numer PESEL na naklejkach identyfikacyjnych, umieszczanych m.in. na karcie odpowiedzi, jest poprawny. Wszelkie niezgodności należy zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego.

Uczniowie powinni monitorować czas podczas wykonywania zadań, korzystając z zegara w sali oraz informacji przekazywanych przez nauczycieli. Jest to istotne, ponieważ czas na rozwiązanie zadań, zarówno otwartych, jak i zamkniętych, jest ściśle określony.