Ósmoklasiści przystępują do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych - języka polskiego, matematyki i jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej i, w zależności od przedmiotu, trwa 120, 100 lub 90 minut.

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego zawiera od 45 do 55 zadań. Za rozwiązanie wszystkich zadań uczeń może otrzymać maksymalnie 55 punktów.

Kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty i ile będzie trwał?

Reklama

Egzamin ósmoklasisty w 2024 roku odbędzie się w ciągu trzech następujących po sobie dni:

 • 14 maja, godz. 9.00 – egzamin z języka polskiego, który potrwa 120 minut
 • 15 maja, godz. 9.00 – egzamin z matematyki, który będzie trwał 100 minut
 • 16 maja, godz. 9.00 – egzamin z języka obcego nowożytnego, na który przeznaczono 90 minut.

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego 2024. Zakres i wymagania

Centralna Komisja Egzaminacyjna wyszczególnia ogólne oraz szczegółowe wymagania egzaminacyjne. Wśród wymagań ogólnych są:

 • Znajomość środków językowych - uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.
 • Rozumienie wypowiedzi - uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
 • Tworzenie wypowiedzi - uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
 • Reagowanie na wypowiedzi - uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, w formie prostego tekstu, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
 • Przetwarzanie wypowiedzi - uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne

Centralna Komisja Egzaminacyjna szczegółowo wymienia wymagania i zakres materiału, które powinien opanować uczeń przystępujący do egzaminu ósmoklasisty. Oto one:

I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:

 • człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania);
 • miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe);
 • edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne);
 • praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy);
 • życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, problemy);
 • żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne);
 • zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług);
 • podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie);
 • kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media);
 • sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu);
 • zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);
 • nauka i technika (np. wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych);
 • świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, ochrona środowiska naturalnego).

II. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:

 • reaguje na polecenia;
 • określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi;
 • określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi;
 • określa kontekst wypowiedzi (np. formę, czas, miejsce, sytuację, uczestników);
 • znajduje w wypowiedzi określone informacje.

III. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. listy, e-maile, SMS-y, kartki pocztowe, napisy, broszury, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, historyjki obrazkowe z tekstem, artykuły, teksty narracyjne, recenzje, wywiady, wpisy na forach i blogach, teksty literackie):

 • określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu;
 • określa intencje nadawcy/autora tekstu;
 • określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu, czas, miejsce, sytuację);
 • znajduje w tekście określone informacje;
 • rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu.

IV. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (np. wiadomość, e-mail, wpis na blogu):

 • opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska;
 • opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;
 • przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
 • przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość;
 • opisuje upodobania;
 • wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób;
 • wyraża uczucia i emocje.

V. Uczeń reaguje w typowych sytuacjach:

 • przedstawia siebie i inne osoby;
 • nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę;
 • podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu (np. prosi o wyjaśnienie, powtórzenie, sprecyzowanie; upewnia się, że rozmówca zrozumiał jego wypowiedź);
 • uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia formularz/ankietę);
 • wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami;
 • wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i pragnienia innych osób;
 • składa gratulacje, odpowiada na gratulacje;
 • zaprasza i odpowiada na zaproszenie;
 • proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca;
 • prosi o radę i udziela rady;
 • pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;
 • ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje;
 • wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby;
 • wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, zdziwienie, nadzieję, obawę);
 • stosuje zwroty i formy grzecznościowe.

VI. Uczeń przetwarza prosty tekst pisemnie:

 • przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach);
 • przekazuje w języku obcym nowożytnym lub polskim informacje sformułowane w tym języku obcym;
 • przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim.

VII. Uczeń posiada:

 • podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego;
 • świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową.

VIII. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. poprawianie błędów).

IX. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne, w przypadku gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi, zastępowanie innym wyrazem, opis, wykorzystywanie środków niewerbalnych).

X. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego: Zakres struktur gramatycznych

CZASOWNIK

 • Bezokolicznik i formy osobowe, np. to work, works
 • Czasowniki posiłkowe, np. be, do
 • Czasowniki modalne
 • Tryb rozkazujący, np. Come here! Don’t touch that!
 • Czasowniki regularne i nieregularne, np. work – worked – worked; do – did – done
 • Imiesłów czynny i bierny, np. speaking, spoken
 • Czasowniki wyrażające stany, np. I want to be a singer. I believe you are right. I see what
 • Czasowniki złożone (phrasal verbs), np. get up, break down, look for
 • Czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple
 • Konstrukcja "be going to"
 • Konstrukcja "have to"
 • Konstrukcja "would like to"

RZECZOWNIK

 • Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, np. a cat, rice, information, money
 • Liczba mnoga regularna i nieregularna, np. a dog – dogs, a woman – women
 • Forma dzierżawcza, np. the manager’s office, the colour of her eyes
 • Rzeczowniki złożone, np. a washing machine, toothpaste, sister-in-law

PRZEDIMEK

 • Przedimek nieokreślony, np. a cup, an animal
 • Przedimek określony, np. the sun, the USA
 • Przedimek zerowy, np. dinner

PRZYMIOTNIK

 • Stopniowanie regularne i nieregularne używane do porównań w stopniu równym, wyższym i najwyższym, np. big – bigger – the biggest, expensive – more expensive – the most expensive, good – better – the best ; She is as tall as her father.
 • Użycie so, such, how i what z przymiotnikami, np. She is such a nice girl. How nice!
 • Przymiotniki dzierżawcze, np. my, his, our

PRZYSŁÓWEK

 • Stopniowanie regularne i nieregularne
 • Przysłówki too i enough, np. (not) sweet enough, too large
 • Miejsce przysłówka w zdaniu, np. She often goes to the cinema. They are always late. Do it quickly!

ZAIMEK

 • Zaimki osobowe w formie podmiotu, np. I, we i w formie dopełnienia, np. me, them
 • Zaimki dzierżawcze, np. mine, yours, ours
 • Zaimki zwrotne, np. myself, yourself, ourselves
 • Zaimki wskazujące, np. this, those
 • Zaimki pytające, np. who, what, which
 • Zaimki względne, np. who, which, that
 • Zaimki nieokreślone, np. some, any, much, many, no, (a) few, (a) little, other, another
 • Zaimek bezosobowy you
 • Zaimki one / ones w zdaniach typu I will take the green one / ones.

LICZEBNIK

 • Liczebniki główne, np. one, a thousand
 • Liczebniki porządkowe, np. the first, the twenty-fourth

PRZYIMEK

 • Przyimki określające miejsce, kierunek, odległość, np. in London, to school
 • Przyimki określające czas, np. on Monday, in July, at night
 • Przyimki sposobu, np. by bus, with a pen
 • Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach, np. think of, interested in

SPÓJNIK

Spójniki, np. and, or, because, if, while, before, so

SKŁADNIA

 • Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple
 • Zdania z podmiotem it, np. It rained heavily last night
 • Zdania z podmiotem there, np. There is a new restaurant in King Street. There were clouds in the sky. There will be twenty people at the party.
 • Zdania z dwoma dopełnieniami, np. Yesterday I bought my grandma a nice present.
 • Zdania w stronie biernej w czasach: Present Simple, Past Simple, Future Simple, np. My car was stolen last night.
 • Zdania współrzędnie złożone, np. My brother was playing football and I was watching cartoons.
 • Zdania podrzędnie złożone: • przydawkowe, np. The man who lives next door is a famous actor. • okolicznikowe – celu, np. I came here to give you this letter. – czasu, np. The phone rang when we were leaving the flat. – miejsca, np. He was sitting where I had left him. – przyczyny, np. She is happy because she won the lottery. – skutku, np. I was tired so I went straight to bed. – warunku (typu 0, I), np. When it is hot, we drink more. If we win the match, we will have a party.
 • Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne, np. I’m very happy to see you. I enjoy walking but my friends prefer cycling. I’m good at swimming.
 • Zdania wykrzyknikowe, np. What a beautiful room!

Formy pisemne na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego 2024

Na egzaminie ósmoklasisty może pojawić się zadanie stworzenia wypowiedzi pisemnej. Jakiego rodzaju? Na egzaminie ósmoklasisty mogą się pojawić wyłącznie następujące wypowiedzi pisemne:

 • e-mail,
 • notatka,
 • ogłoszenie,
 • zaproszenie,
 • wpis na bloga.

W Aneksie do Informatora o egzaminie ósmoklasisty na lata 2023 i 2024 CKE informuje, że średni oczekiwany poziom biegłości językowej ucznia przystepującego do egzaminu to (w skali ESOKJ) A2. Odpowiada to dawnemu poziomowi pre-intermediate.

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłoszone zostaną 3 lipca 2024 roku. W ubiegłym roku średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego wyniósł 66 procent.