Kiedy i o której egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2024?

Dziś o godzinie 9:00 rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Uczniowie przystąpią do egzaminu z języka polskiego, który potrwa 120 minut. Czas ten będzie wydłużony maksymalnie do 180 minut w przypadku osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, takimi jak np. autyzm czy afazja.

Zdający mogą wnieść ze sobą na salę egzaminacyjną jedynie pióra lub długopisy z czarnym atramentem lub wkładem. Tylko podczas jutrzejszego egzaminu z matematyki mogą mieć przy sobie dodatkowo linijkę. Na egzaminach zabronione jest natomiast korzystanie z ołówków, słowników i telefonów komórkowych.

Reklama

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2024: Jak będzie wyglądać arkusz egzaminacyjny?

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego składać się będzie z dwóch części. Część pierwszą stanowić będzie ok. 20 zadań, które opierać się będą w większości o dwa zamieszczone w arkuszu teksty - literacki i nieliteracki. Będą to zadania zarówno zamknięte, jak i otwarte. Wśród tych drugich znajdą się zadania: z luką, krótkiej odpowiedzi i rozszerzonej odpowiedzi.

Druga część arkusza egzaminacyjnego zawierać będzie dwa tematy wypracowań (opowiadanie i rozprawka), spośród których uczeń zobowiązany będzie wybrać jeden i napisać tekst o długości nie krótszej niż 200 wyrazów. Do zdobycia na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego będzie łącznie 45 punktów.

Wymagania na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

Egzamin przeprowadzony zostanie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które określone zostały w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 roku. Ogólne wymagania egzaminacyjne z języka polskiego obejmują:

 • kształcenie literackie i kulturowe,
 • kształcenie językowe,
 • tworzenie wypowiedzi,
 • samokształcenie.

W zadaniach egzaminacyjnych sprawdzona zostanie znajomość treści i problematyki następujących lektur obowiązkowych:

 • Charles Dickens, "Opowieść wigilijna",
 • Aleksander Fredro, "Zemsta",
 • Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII,
 • Aleksander Kamiński, "Kamienie na szaniec",
 • Adam Mickiewicz, "Reduta Ordona", "Śmierć Pułkownika", "Świtezianka", "Dziady cz. II", "Pan Tadeusz" (całość),
 • Antoine de Saint-Exupéry, "Mały Książę",
 • Henryk Sienkiewicz, "Quo vadis", "Latarnik",
 • Juliusz Słowacki, "Balladyna",
 • wiersze wybranych poetów.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Kiedy pozostałe egzaminy i wyniki?

W tym roku już po raz szósty odbywa się egzamin ósmoklasisty. Jest on efektem reformy edukacji, która zlikwidowała gimnazja i przywróciła ośmioklasową szkołę podstawową. Już jutro uczniowie zdawać będą matematykę, a w czwartek - język obcy nowożytny. W przypadku tego ostatniego zobowiązani są wybrać język, którego uczyli się w ramach zajęć dodatkowych. Mogą wybierać spośród następujących języków: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski lub rosyjski.

Na wyniki egzaminów uczniowie będą musieli poczekać do 3 lipca. Egzaminu tego nie mogą jednak nie zdać. Nie ma bowiem określonej wymaganej minimalnej liczby punktów. Przystąpienie do egzaminu jest jednak konieczne, aby ukończyć szkołę podstawową. Dla uczniów, którzy z uzasadnionych przyczyn losowych lub zdrowotnych, nie będą mogli przystąpić do egzaminów w terminie majowym, CKE wyznaczyła terminy dodatkowe - od 10 do 12 czerwca.

Wynik egzaminu ósmoklasisty może okazać się istotny podczas rekrutacji do tych szkół ponadpodstawowych, w których liczba chętnych jest większa niż liczba wolnych miejsc.