Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego 2024: Kiedy i o której?

Egzamin z języka angielskiego jest jednym z trzech obowiązkowych egzaminów ósmoklasisty. Muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie, aby móc ukończyć szkołę podstawową. Poza językiem angielskim mają do wyboru inne języki obce nowożytne: niemiecki, hiszpański, francuski, włoski i rosyjski. Zdawać mogą jednak tylko egzamin z tego języka obcego, którego uczyli się w szkole w ramach zajęć obowiązkowych.

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego rozpocznie się dziś o godzinie 9:00 i potrwa 90 minut. Więcej czasu - bo maksymalnie aż 135 minut - będą mieć uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Należą do nich m.in. osoby, u których zdiagnozowano autyzm lub afazję.

Reklama

Uczniowie mogą wnieść na salę egzaminacyjną jedynie długopisy lub pióra z czarnym wkładem lub atramentem. Niedozwolone jest posiadanie ołówków, słowników i telefonów komórkowych.

Egzamin ósmoklasisty 2024: Jak będzie wyglądał arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego?

W tym roku egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego przeprowadzony zostanie na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Zostały one określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 roku. Ogólne wymagania egzaminacyjne na egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego obejmują:

 • znajomość środków językowych,
 • rozumienie wypowiedzi,
 • tworzenie wypowiedzi,
 • reagowanie na wypowiedzi,
 • przetwarzanie wypowiedzi.

Zdający powinni posługiwać się podstawowym zasobem środków językowych w zakresie następujących tematów:

 • człowiek,
 • miejsce zamieszkania,
 • edukacja,
 • praca,
 • życie prywatne,
 • żywienie,
 • zakupy i usługi,
 • podróżowanie i turystyka,
 • kultura,
 • sport,
 • zdrowie,
 • nauka i technika,
 • świat przyrody.

Za egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego uczeń będzie mógł uzyskać maksymalnie 55 punktów. W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Wśród zadań zamkniętych będą m.in. zadania typu prawda-fałsz, zadania wielokrotnego wyboru i zadania na dobieranie. Natomiast wśród zadań otwartych znajdzie się m.in. zadanie polegające na napisaniu własnej, dłuższej wypowiedzi pisemnej.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Dla uczniów, którzy z uzasadnionych przyczyn zdrowotnych lub losowych, nie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty w maju, CKE wyznaczyła w czerwcu terminy dodatkowe:

 • 10 czerwca - język polski,
 • 11 czerwca - matematyka,
 • 12 czerwca - język obcy nowożytny.

Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają 3 lipca. W przypadku niektórych osób mogą one okazać się kluczowe w trakcie rekrutacji do szkół podstawowych. Placówki te mogą bowiem brać je pod uwagę w przypadku, kiedy liczba chętnych przewyższać będzie liczbę wolnych miejsc.

Egzamin ósmoklasisty 2024: gdzie szukać arkuszy CKE i odpowiedzi?

Jeszcze dziś ok. godziny 13:00 na stronie CKE opublikowane zostaną arkusze egzaminacyjne z języka angielskiego. Wkrótce po tym arkusze opublikujemy również w naszym serwisie Forsal. Jednocześnie współpracujący z nami eksperci przystąpią do rozwiązywania zadań. Zaproponowane przez nich odpowiedzi również opublikujemy w naszym serwisie. Zachęcamy więc do odwiedzenia naszej strony jeszcze dzisiaj po godzinie 13:00.