Dzięki regulacji powstanie Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, który zwiększy ochronę osób kupujących nowe mieszkanie w przypadku upadku firmy deweloperskiej, podkreślono. Chodzi m.in. o eliminację ryzyka utraty przez nabywców środków finansowych dokonywanych na mieszkaniowe rachunki powiernicze.

"Obecny system ochrony środków wpłacanych przez nabywcę mieszkania nie zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Stosowany najczęściej przez deweloperów otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy - bez dodatkowych zabezpieczeń w postaci gwarancji ubezpieczeniowej albo bankowej (tzw. OMRP) - nie zapewnia kupującemu skutecznej ochrony w przypadku upadłości dewelopera. Wypłata zgromadzonych środków z tego rodzaju rachunku następuje - zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w umowie deweloperskiej - przed przeniesieniem własności nieruchomości na nabywcę. W przypadku upadłości dewelopera powoduje to ryzyko utraty przez kupującego zarówno środków finansowych, jak i nieruchomości" - czytamy w komunikacie.

Najważniejsze rozwiązania zapisane w ustawie

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny będą zasilały składki płacone przez deweloperów:

Reklama

- w przypadku otwartego rachunku powierniczego maksymalna składka wyniesie 2%;

- w przypadku zamkniętego rachunku powierniczego maksymalna składka wyniesie 0,2%;

- faktyczna wysokość stawki będzie określana w rozporządzeniu, co zapewni elastyczność oraz możliwość odpowiedniego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe;

- składka na Fundusz odprowadzana będzie przez dewelopera od wpłat dokonywanych przez nabywcę na Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (MRP).

Kupujący mieszkanie silniej chroniony

Nabywca nowego mieszkania będzie mógł odmówić dokonania odbioru ze względu na istotne wady lokalu:

- Doprecyzowano procedurę odbioru mieszkania wraz z określeniem konsekwencji nieusunięcia wady w wyznaczonym przez konsumenta terminie.

Deweloper będzie miał obowiązek przekazać prospekt informacyjny osobie kupującej mieszkanie:

- Dotychczas prospekt był wydawany na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej.

Określono prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej w przypadku ogłoszenia upadłości banku prowadzącego MRP.

Doprecyzowano:

- zasady dokonywania przez nabywcę wpłat na MRP;

- przepisy dotyczące zasad uprawnień kontrolnych banku oraz zasad dokonywania wypłat z MRP na rzecz dewelopera.

Zaproponowane rozwiązania oznaczają, że bez względu na wybrany przez dewelopera rodzaj MRP - do niego bowiem należy ta decyzja - osoba kupująca mieszkanie otrzyma gwarancję bezpieczeństwa swoich środków na takim samym poziomie, wymienia CIR.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 12 miesiącach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.