Na początku nowego roku CBOS zapytał osoby pracujące zarobkowo o obecną i przewidywaną sytuację w ich zakładach pracy oraz o ich poczucie zagrożenia bezrobociem.

Co dziesiąty Polak negatywnie ocenia sytuację w pracy

Według sondażu w pierwszym miesiącu nowego roku ponad połowa pracujących Polaków uważała, że sytuacja w ich miejscach pracy jest dobra (53 proc.), a kolejne 9 proc. przyznało, że jest bardzo dobra. Nieco więcej niż jedna czwarta pracujących zarobkowo oceniła obecną sytuację jako ani dobrą, ani złą (27 proc.), a co dziesiąty pytany zadeklarował, że postrzega ją negatywnie – przy czym tylko 2 proc. było zdania, że aktualna sytuacja w jego zakładzie pracy jest bardzo zła.

Reklama

Jak zauważa CBOS, stosunkowo najgorzej sytuację w swoim miejscu pracy postrzegają rolnicy. Więcej niż co trzeci badany z tej grupy (34 proc.) ocenia aktualną sytuację jako złą, a mniej (31 proc.) – jako dobrą.

Podobnie jak w grudniu ubiegłego roku, im lepsza ocena własnych warunków materialnych badanych, tym lepiej oceniają oni swoją sytuację w miejscu pracy. Natomiast wraz ze spadkiem oceny własnych warunków materialnych rośnie udział ocen negatywnych (do 30 proc. wśród badanych pracujących zarobkowo, którzy źle oceniają swoje warunku materialne).

Przewidywania dotyczące sytuacji w zakładach pracy są zbliżone do grudniowych

CBOS zwraca uwagę, że przewidywania dotyczące sytuacji w zakładach pracy są zbliżone do grudniowych. Według sondażu przybyło optymistów – w styczniu 24 proc. pracujących zarobkowo spodziewa się poprawy w najbliższej przyszłości (wzrost o 2 punkty procentowe), a tyle samo ile przed miesiącem przewiduje pogorszenie (9 proc.). Nadal dominuje pogląd, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w zakładzie pracy pozostanie bez zmian – w styczniu podziela go trzy piąte respondentów aktywnych zawodowo (60 proc., o 1 punkt mniej niż w grudniu). O tyle samo zmniejszył się odsetek osób uchylających się od odpowiedzi na to pytanie (obecnie 7 proc.).

Największym optymizmem, jak chodzi o sytuację w swoim miejscu pracy w przyszłości, charakteryzują się najmłodsi pracujący (31 proc. w wieku 18-24 lata), mieszkańcy największych miast (36 proc.) i osoby w ogóle nieuczestniczące w praktykach religijnych (32 proc.).

Jak pokazuje sondaż, na początku 2024 roku poprawiło się poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia. Cztery piąte pracujących zarobkowo (80 proc.) nie bierze pod uwagę możliwości utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, likwidacji zakładu pracy, gospodarstwa itp.) i jest to wzrost o 4 punkty procentowe w stosunku do grudnia 2023 roku. Zmniejszył się udział osób, które liczą się z taką ewentualnością (o 3 punkty) i obecnie tylko 18 proc. aktywnych zawodowo obawia się o swoje miejsce zatrudnienia.

Tak duże poczucie bezpieczeństwa obserwowano ostatnio tuż przed wybuchem pandemii

CBOS podkreśla, że tak duże poczucie bezpieczeństwa obserwowano ostatnio tuż przed wybuchem pandemii COVID-19 (w lutym 2020 roku: 19 proc. obawiających się utraty pracy i 80 proc. nieobawiających się tego).

Blisko jedna piąta (19 proc.) ogółu Polaków jest zdania, że w okolicy miejsca zamieszkania bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę (wzrost o 3 punkty procentowe), a połowa uważa, że wprawdzie można znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią (50 proc., spadek o 6 punktów). Tyle samo osób ile przed miesiącem twierdzi, że trudno jest w ich okolicy znaleźć jakąkolwiek pracę (16 proc.). Nieco wzrósł natomiast udział ankietowanych, którzy twierdzą, że nie można tam znaleźć żadnej pracy (5 proc., wzrost o 2 punkty). Tak jak w grudniu co dziesiąty pytany (10 proc.) nie ma zdania na ten temat.

Badanie przeprowadzono od 11 do 21 stycznia 2024 roku na próbie 1015 pełnoletnich osób wylosowanej z rejestru PESEL. Respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni, wywiad telefoniczny samodzielne wypełnienie ankiety.

Autorka: Karolina Kropiwiec