– Skostniałe regulacje dotyczące telepracy i tymczasowe rozwiązania specustawy covidowej zostaną zastąpione przepisami o pracy zdalnej. Będą one bardziej elastyczne i przystosowane do aktualnych uwarunkowań rynkowych i środowiska pracy – mówi w rozmowie z MarketNews24 Paulina Grotkowska, Counsel z praktyki prawa pracy kancelarii Bird & Bird.

Definicja pracy zdalnej

Wprowadzona do Kodeksu nowa definicja pracy zdalnej znacząco odróżnia ją od telepracy. Ma na celu uelastycznienie i popularyzację długoterminowej pracy na odległość. Wdrożenie pracy zdalnej w zakładzie będzie odbywać się na zasadach analogicznych do telepracy, z jedną różnicą. Nowe regulacje kodeksu pracy będą określać minimalną (dość szeroką) treść regulaminu/porozumienia w sprawie pracy zdalnej. Wynikają z niej również dodatkowe obowiązki dla pracodawców, w tym określenia grup pracowników objętych nowymi rozwiązaniami, zasady kontroli ich pracy, bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych, a także sposoby zwrotu kosztów pracy zdalnej pracownikom, itp.

Reklama

Ponadto, pracodawca uzyska nowe uprawnienie do jednostronnego polecania pracy zdanej (bez zgody podwładnych), ale tylko w wyjątkowych okolicznościach i na czas określony. Tym samym, we wszystkich standardowych przypadkach, praca zdalna będzie wymagała indywidualnych porozumień z pracownikami, w tym co do miejsca, z którego będą pracować zdalnie.

Obowiązkowe stanie się pokrywanie pracownikom kosztów pracy zdanej. Nowe rozwiązania BHP będą wymagać modyfikacji dotychczasowych rozwiązań, stosowanych przy pracy na odległość.

Co to oznacza w praktyce dla pracodawców?

– Wraz z wejściem w życie nowelizacji, każda organizacja, w której pracownicy świadczą pracę spoza biura, będzie musiała dostosować do nowych wymogów ustawowych aktualnie praktykowane formy pracy na odległość – dodaje Paulina Grotkowska z Bird & Bird.

Alternatywą dla nowych obowiązków kodeksowej pracy zdanej będzie decyzja pracodawcy o zmianie sposobu świadczenia pracy poprzez powrót pracowników do pracy stacjonarnej z biura lub ograniczenie pracy na odległość do 24 dni w roku. Wówczas zastosowanie znajdzie tzw. okazjonalna praca zdalna. Ona również doczekała się uregulowania w Kodeksie pracy. Jest zwolniona z wymogów i formalizmów pełnowymiarowej pracy zdalnej, a co najważniejsze z obowiązku pokrywania kosztów.