W takich sytuacjach pomocą służy Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), oferując jednorazowe odszkodowania. Jest to forma wsparcia, gwarantująca finansową rekompensatę za utratę zdrowia, szczególnie, gdy niemożliwe jest kontynuowanie pracy. Jakie są kryteria przyznawania tych świadczeń oraz jakie są aktualne stawki?

Odszkodowanie za wypadek przy pracy: Zasady i stawki

Reklama

Odszkodowanie od ZUS jest przyznawane pracownikom, którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy. Kwota odszkodowania jest ustalana indywidualnie i zależy od stopnia uszczerbku na zdrowiu, który jest oceniany przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską. Warto przy tym wspomnieć, że dopiero po zakończeniu procesu rehabilitacji można dokonać właściwej oceny stanu zdrowia i związanego z nim uszczerbku.

Wysokość odszkodowań zależy od stopnia uszczerbku na zdrowiu. W bieżącym roku za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje kwota w wysokości 1269 zł, od kwietnia 2024 roku nastąpi podwyżka tej kwoty. Natomiast stawki odszkodowań za orzeczenie całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji dla ubezpieczonego lub rencisty wynoszą 22 212 zł.

W przypadku jednorazowego odszkodowaniadla małżonka lub dziecka zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, kwota ta wynosi 114 231 zł, podczas gdy dla innego członka rodziny niż małżonek lub dziecko, stawka ta wynosi 57 115 zł.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Proces ubiegania się o odszkodowanie wymaga od poszkodowanego pracownika zgromadzenia i złożenia w ZUS odpowiedniej dokumentacji, w tym wniosku o wypłatę jednorazowego odszkodowania, protokołu powypadkowego oraz dokumentu OL-9, który jest poświadczeniem zakończenia procesu rehabilitacji.

Warto zaznaczyć, że istnieją sytuacje, w których odszkodowanie może nie zostać przyznane - dotyczy to przypadków, gdy do wypadku przyczyniło się umyślne naruszenie przepisów BHP przez pracownika lub jego działanie pod wpływem substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu.