W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Nowelizację pod koniec grudnia 2023 r. podpisała minister edukacji Barbara Nowacka.

Kształcenie w zawodzie technik elektromobilności

W klasyfikacji zawodów technik elektromobilności przyporządkowany jest "branży motoryzacyjnej".

Reklama

Kształcenie w zawodzie technik elektromobilności w zakresie kwalifikacji: "MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych" i "MOT.07. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi i naprawy pojazdów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych", będzie realizowane w technikum i w branżowej szkole II stopnia. Prowadzone będzie na podbudowie zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych nauczanego w branżowej szkole I stopnia.

Kształcenie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik elektromobilności będzie mogło być prowadzone również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji podano, że o wprowadzenie nowego zawodu do klasyfikacji wnioskował minister właściwy do spraw energii.

Pozyskanie pracowników wyspecjalizowanych w kierunku technologii

"Wniosek ministra właściwego do spraw energii wynika z rosnącej popularności pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych spowodowanej wzrostem świadomości społecznej dotyczącej konieczności ograniczenia szkodliwych emisji pochodzących z transportu. Popularyzacja elektromobilności w Polsce postępuje w szybkim tempie, stale dostosowując się do potrzeb, jakie bezpośrednio kształtuje rynek oraz społeczeństwo. Ponadto, istotny wpływ na rozwój elektromobilności mają działania podejmowane na szczeblu Unii Europejskiej, mające na celu dojście do ograniczenia emisji pochodzących z transportu" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

"Mając na uwadze powyższe, w ocenie ministra właściwego do spraw energii, niezbędne jest podjęcie działań, które umożliwią pozyskanie pracowników wyspecjalizowanych w kierunku technologii dedykowanych pojazdom elektrycznym i hybrydowym, baterii i magazynowania energii oraz elektromobilności" - dodano.

Podano, że absolwent, który uzyska kwalifikacje w zawodzie technik elektromobilności będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie elektromechaniki pojazdów samochodowych, w tym pojazdów elektrycznych, hybrydowych i wodorowych, dotyczącą m.in. budowy pojazdów elektrycznych baterii i układów (np. budowy podwozia, układu hamulcowego), zasilania (ogniw paliwowych), jak również umiejętności dotyczące postępowania z wysokimi napięciami, rozłączaniem typowych zabezpieczeń układów elektrycznych, z uwzględnieniem procedury bezpieczeństwa, przygotowaniem pojazdu elektrycznego do naprawy oraz diagnozowaniem i naprawą baterii i ogniw, silników elektrycznych, elektrycznych układów napędowych i układów pracy baterii.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego wejdzie w życie z dniem 1 września 2024 r.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka