Procedowanie projektu w trybie odrębnym ma co do zasady przyśpieszyć prace nad dokumentem.

"Dziś minister zdrowia @a_niedzielski występuje do prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o procedowanie w trybie odrębnym projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia w podmiotach leczniczych. Projekt jest już po uwagach z procesu konsultacji i opiniowania" - czytamy na profilu resortu zdrowia na Twiterze.

Projekt dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Projektowane zmiany zakładają:

Reklama

- określenie nowego brzmienia załącznika do ustawy, w którym zostanie określony nowy podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy oraz nowe wysokości współczynników pracy, zgodnie ze stanowiskiem Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia;

- zmianę określanych w porozumieniu albo zarządzeniu zasad wynagradzania pracowników innych niż pracownicy działalności podstawowej, ze średnim wzrostem wynagrodzeń w danym podmiocie leczniczym, w taki sposób, aby wynagrodzenia tych osób zapewniały wysokość odpowiadającą adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie;

- dodanie przepisu zobowiązującego podmiot leczniczy będący pracodawcą do określenia w umowie o pracę każdego pracownika objętego zakresem ustawy informacji o grupie zawodowej, do której powinien zostać przypisany w związku z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanym stanowisku pracy.

Szacuje się, że wejście w życie projektu ustawy może spowodować wydatki po stronie NFZ oraz budżetu państwa na poziomie ok. 7 201 mln zł w drugim półroczu 2022 r.