Ekwiwalent za urlop to świadczenie, które jest przyznawane w konkretnych przypadkach. Jakie warunki muszą zaistnieć, by go otrzymać?

Kogo dotyczy ekwiwalent za urlop?

Ekwiwalent za urlop dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innych form umów o świadczenie pracy, którzy mają prawo do urlopu wypoczynkowego lub urlopu na żądanie zgodnie z przepisami prawa pracy lub regulaminem pracy obowiązującym w danym zakładzie pracy.

Reklama

Czy pracownik może skorzystać z ekwiwalentu za urlop, gdy nie wykorzysta dni urlopowych?

Urlop wypoczynkowy to świadczenie, którego pracownik nie może się zrzec. Pracodawca nie może wypłacić ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, gdy pracownik pozostaje z nim w stosunku pracy. Nie ma więc możliwości wypłaty ekwiwalentu w zamian za to, że pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu. Takie praktyki są niezgodne z prawem pracy i godzą w prawa pracownicze.

Kiedy zostaje wypłacony ekwiwalent za urlop?

By zostało wypłacone takie świadczenie, muszą być spełnione dwa warunki. Pracownik musi posiadać niewykorzystany urlop, a umowa między nim a pracodawcą musi być rozwiązana. Wypłata ekwiwalentu urlopowego to obowiązek każdego pracodawcy.

Wypłacany jest on po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy - w dniu ustania stosunku pracy, czyli w dacie końcowej istnienia umowy o pracę. W przypadku, gdy pracodawca nie wypłaci tej sumy, pracownik może dochodzić swoich roszczeń przed sądem przez trzy lata od tej daty.

Czy można nie wypłacić ekwiwalentu za urlop?

Pracownik, który nie wykorzystał w całości lub części urlopu wypoczynkowego, i z którym zakończono umowę lub jeśli umowa wygasła, ma co do zasady prawo do wypłaty ekwiwalentu. Istnieją jednak dwa wyjątki:

  • W artykule 171.3 Kodeksu Pracy czytamy, że pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, w przypadku gdy strony (pracodawca i pracownik) postanowią o wykorzystaniu urlopu w kolejnym zatrudnieniu, pod warunkiem jednak, że zatrudnienie to będzie u tego samego pracodawcy, a nowa umowa zostanie podpisana bezpośrednio po rozwiązaniu pierwszej umowy.
  • Ekwiwalent nie zostanie wypłacony także, gdy pracodawca zdecyduje się wysłać pracownika na urlop w trakcie okresu wypowiedzenia. W takiej sytuacji pracownik nie musi wyrażać zgody, a decyzję o udzieleniu urlopu podejmuje samodzielnie pracodawca.