Zgodnie z przepisami Rada Ministrów do 15 czerwca ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego (RDS) propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. Wiceminister rodziny Sebastian Gajewski powiedział w piątek PAP, że "propozycja nie będzie wychodziła ponad to, co wynika z ustawy".

Wynagrodzenie minimalne: Ile wyniesie od lipca 2024?

Od 1 stycznia 2024 r.minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 4242 zł brutto. To pierwsza w tym roku podwyżka płacy minimalnej. Kolejną zaplanowano na lipiec 2024. Od lipca płaca minimalna wyniesie 4300 zł brutto. Z kolei minimalna stawka godzinowa wzrosła od 1 stycznia 2024 r. do 27,70 zł brutto za godzinę, a od 1 lipca wyniesie 28,10 zł brutto za godzinę.

Reklama

Ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Jednocześnie, jeśli w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej gwarancja ta jest zwiększona dodatkowo o 2/3 prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB.

Ponadto w przypadku, gdy w roku poprzednim rzeczywisty wzrost cen różnił się od prognozowanego, ustawa przewiduje zastosowanie mechanizmu korygującego (zastosowanie wskaźnika weryfikacyjnego w odniesieniu do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku z tytułu różnicy pomiędzy rzeczywistym a prognozowanym wzrostem cen w roku poprzednim).

Czy polskie wynagrodzenie minimalne jest "adekwatne"?

Resort pracuje równolegle nad wdrożeniem unijnej dyrektywy o minimalnych, adekwatnych wynagrodzeniach w Unii Europejskiej. Zgodnie z jej zapisami państwa członkowskie są zobowiązane do dokonywania oceny adekwatności minimalnego wynagrodzenia. W tym celu muszą wybrać jedną lub kilka "orientacyjnych wartości referencyjnych". Przykładowo może to być np. 60 proc. mediany wynagrodzeń, 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia (na poziomie międzynarodowym lub na poziomie krajowym).

Szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreślała w ostatnich tygodniach, że dyrektywa musi być wprowadzona do jesieni tego roku.

autorka: Karolina Kropiwiec