Jak przypomniał Urząd do Spraw Cudzoziemców, w najbliższą sobotę wejdzie w życie rozporządzenie, które pozwoli obywatelom Białorusi ubiegać się o nowy rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy. Jest ono dedykowane osobom, które przebywają na terytorium Polski na podstawie wiz krajowych wydanych w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe.

Urząd zaznaczył, że warunkiem udzielenia tego rodzaju zezwolenia na pobyt czasowy jest przebywanie przez obywatela Białorusi na terytorium Polski na podstawie wspomnianej wizy krajowej bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia.

"Dotyczyć to będzie także przypadków gdy okres pobytu i ważności wizy krajowej uległ przedłużeniu w związku z trwaniem stanu zagrożenia epidemicznego i wcześniej stanu epidemii, a obywatel Białorusi dalej przebywa w Polsce na podstawie przedłużonej w ten sposób wizy humanitarnej" - wskazał rzecznik prasowy UdSC.

Dodał, że dzięki nowej ścieżce legalizacji pobytu dla obywateli Białorusi zezwolenie będzie udzielane jednorazowo na okres 3 lat. Ponadto udzielenie zezwolenia będzie zwolnione z opłaty skarbowej. Opłacie nie będzie podlegać wydanie karty pobytu osobie, która uzyska takie zezwolenie. Posiadacz zezwolenia na pobyt czasowy będzie zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Dodatkowo, od przyszłego roku osoba z takim zezwoleniem będzie miała możliwość ubiegania się o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca.

Reklama

UdSC przypomniał, że zezwolenia na pobyt czasowy udziela wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu obywatela Białorusi. W urzędach wojewódzkich sprawy tego rodzaju załatwiają wydziały spraw obywatelskich i cudzoziemców, a w przypadku Mazowieckiego, Małopolskiego i Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – wydziały spraw cudzoziemców.

"Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składa się wraz z osobistym stawiennictwem w urzędzie wojewódzkim. Informacje o organizacji pracy urzędów wojewódzkich i przyjmowania przez nich wniosków można uzyskać bezpośrednio w tych instytucjach" - poinformował Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Z danych UdSC wynika, że obywatele Białorusi są drugą najliczniej reprezentowaną grupą obcokrajowców w Polsce. Liczba Białorusinów mających ważne zezwolenia na pobyt przekroczyła 50 tys. osób. Zdecydowany wzrost skali migracyjnej w tym przypadku zauważalny jest od sierpnia 2020 r. Większość Białorusinów dysponuje zezwoleniami na pobyt stały wydanymi w związku z posiadaniem polskiego pochodzenia i Kart Polaka.(PAP)

autor: Marcin Chomiuk