"Głównym celem proponowanego rozwiązania jest zmiana sposobu poboru opłaty za przejazd autostradą przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Takie rozwiązanie jest niezbędne dla poprawienia przepustowości i ograniczenia zatorów dzięki nowej metodzie poboru opłaty w systemie swobodnego ruchu, tzw. 'free flow'. Dodatkowo nowe rozwiązania pozwolą ograniczyć koszty związane z rozbudową, utrzymaniem i modernizacją Manualnego Systemu Poboru Opłat, oraz wyeliminować koszty utrzymania Miejsc Poboru Opłaty" - czytamy w uzasadnieniu.

Dotychczasowy system służący do poboru opłaty elektronicznej wykorzystujący technologię komunikacji bliskiego zasięgu (DSRC) musi zostać wygaszony do 1 lipca 2021 r. Oznacza to, że pojazdy, korzystające obecnie z urządzeń pokładowych (OBU) w tej technologii, nie będą mogły być obsłużone automatycznie w miejscach poboru opłat.

Przepisy projektowanej ustawy wraz z przepisami przejściowymi pozwolą na udostępnienie wolnego pasa dla pojazdów korzystających z Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej i tym samym uniknięcie konieczności zatrzymania i pobierania biletu w miejscu poboru opłat. Obecne umowy na obsługę manualnego systemu poboru opłat wygasają 1 grudnia 2021 r.

Dla użytkowników korzystających z autostrad płatnych planowane jest wprowadzenie dwóch możliwości uiszczenia opłat za przejazd autostradą:
- poprzez zakup elektronicznego biletu autostradowego, który każdorazowo będzie obowiązywał w określonym czasie i na określonym odcinku autostrady;
- na podstawie przekazywanych danych geolokalizacyjnych pojazdu do System Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (SPOE KAS) i rozliczenia opłaty analogicznie jak w przypadku pojazdów ciężkich (w przypadku wyboru tej metody, użytkownik będzie zobowiązany do zainstalowania i uruchomienia odpowiedniego urządzenia lub aplikacji).

Zakup biletu autostradowego będzie możliwy zarówno online, jak i w formie wydrukowanego biletu na stacji paliw czy w kiosku. Użytkownik będzie mógł zarejestrować się w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS i wnieść opłatę poprzez przekazanie danych geolokalizacyjnych z wykorzystaniem przeznaczonych do tego urządzeń - za pomocą dogodnych metod płatności np. kart flotowych. Wybór sposobu opłaty za przejazd autostradą będzie należał do użytkownika.

W zakresie współpracy z podmiotami świadczącymi usługi tzw. kart flotowych projekt wprowadzi definicję dostawcy kart flotowych oraz możliwość korzystania z usług profesjonalnych podmiotów wyspecjalizowanych w obsłudze pojazdów kierowców. Dodatkowo pojawi się możliwość wykonywania obowiązków związanych z wnoszeniem opłaty przez dostawcę kart flotowych (w tym rejestracji i aktualizacji danych w rejestrze), w imieniu właściciela, posiadacza lub użytkownika pojazdu. Zakłada się również odpowiedzialność dostawcy kart flotowych za nieuiszczenie opłaty przez właściciela, posiadacza lub użytkownika pojazdu w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem tzw. "postpaid".

Rząd przyjął projekt noweli zwiększającej Fundusz Dróg Samorządowych o 3 mld zł

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, zakładający zwiększenie dofinansowania do Funduszu o 3 mld zł, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Z tych środków ma być finansowana m.in. budowa obwodnic na drogach wojewódzkich, budowa lub remont dróg w największych miastach oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach.

"Rada Ministrów chce zwiększyć dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych) o 3 mld zł. Dodatkowe wsparcie ma przyczynić się do pobudzania aktywności gospodarczej przedsiębiorców i skuteczniejszej walki ze skutkami kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19" - czytamy w uzasadnieniu.

Rząd chce dofinansować budowę obwodnic na drogach wojewódzkich, na których odbywa się ruch tranzytowy. Na zadania te zostanie przeznaczone ok. 2 mld zł. Tranzyt ma zostać odseparowany od ruchu lokalnego dzięki nowo powstałym trasom przelotowym. Ma też zostać zwiększona liczba obwodnic budowanych na drogach powiatowych i gminnych. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będzie także finansowana budowa, przebudowa lub remont dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w największych ośrodkach. Na zadania ma zostać przeznaczonych ok. 1 mld zł.

Zarówno w przypadku zadań obwodnicowych, jak i zadań miejskich przeprowadzane będą konkurencyjne nabory, za które odpowiadał będzie minister infrastruktury. Będzie on także dokonywał oceny wniosków o dofinansowanie na podstawie kryteriów określonych w ustawie.

Samorząd województwa będzie mógł otrzymać dofinansowanie zadania obwodnicowego albo miejskiego w wysokości do 80% kosztów realizacji tego zadania. W przypadku zadań obwodnicowych ostateczna kwota przyznanych środków nie może być większa niż 100 mln zł, a w przypadku zadań miejskich - 30 mln zł.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ma także finansować rozwiązania związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych.

Dzięki dofinansowaniu będzie można np. realizować inwestycje:

  • wymuszające przestrzeganie ograniczeń prędkości w rejonie przejść dla pieszych, (np. montaż progów zwalniających czy zmiana geometrii pasa);
  • poprawiające widoczność pieszego (np. poprzez doświetlanie przejść dla pieszych wraz ze strefą oczekiwania);
  • skracające drogę, jaką muszą pokonać piesi (np. poprzez zawężanie jezdni w miejscu przejścia dla pieszych bądź stosowanie azylów), podano także.

W 2019 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanych zostało: ponad 1,1 tys. zadań powiatowych na kwotę 1,7 mld zł, ponad 3,1 tys. zadań gminnych na kwotę 2,1 mld zł

W 2020 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych ma zostać dofinansowanych:

  • 623 zadań powiatowych na kwotę ponad 1,2 mld zł
  • 1 674 zadań gminnych na kwotę prawie 1,5 mld zł.

Ostateczna liczba i wartość zadań, które uzyskają dofinansowanie w 2020 r. będzie znana po zakończeniu roku. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.