CD Projekt odnotował 342,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 5,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 424,19 mln zł wobec 9,01 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 798,01 mln zł w 2015 r. wobec 96,19 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 336,2 mln zł wobec 12,41 mln zł straty rok wcześniej.

"W pierwotnych planach zakładaliśmy, że w latach 2012-2014 ukażą się dwie duże gry. Ostatecznie uznaliśmy, że warto poświęcić dodatkowy czas i pieniądze na rozbudowanie 'Wiedźmina 3' do poziomu niespotykanego dotychczas wśród gier fabularnych. Czas pokazał, że nasze podejście było słuszne. W listopadzie 2011 roku ogłosiliśmy plan, w efekcie którego mieliśmy sprzedać 10-cio milionową kopię gry własnej produkcji do końca 2015 roku, a sprzedaliśmy ponad 20 milionów. Dzięki temu sumaryczny wynik netto Grupy CD Projekt za ten okres wyniósł 390 mln zł, czyli 168 proc. celu finansowego. W tym czasie kurs akcji CD Projekt wzrósł o 353 proc., podczas gdy indeks WIG jedynie o 26 proc." - napisał zarząd spółki w liście do akcjonariuszy. 

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier.

>>> Czytaj też: Polacy rozdawali w tym roku karty w sektorze gier wideo

Ambitne plany na przyszłość

Nowy program motywacyjny, proponowany przez zarząd CD Projektu, zakłada m.in. wypracowanie skonsolidowanych zysków netto Grupy z działalności kontynuowanej za lata 2016-2021 w wysokości 1,09 mld zł, podała spółka.

"W związku z zakończeniem okresu rozliczeniowego dotychczasowego programu motywacyjnego zatwierdzonego przez nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy w dniu 16 grudnia 2011 roku i obejmującego lata 2012-2015, zarząd spółki wraz z zatwierdzeniem aktualizacji strategii Grupy na lata 2016-2021 planuje wnioskować do walnego zgromadzenia akcjonariuszy CD Projekt S.A. o wyrażenie zgody na wprowadzenie nowego programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Grupy" - czytamy w sprawozdaniu zarządu z działalności w 2015 r. 

Program ten będzie oparty o kryterium rynkowe (20% uprawnień) i wynikowe (80% uprawnień).  "Realizacja kryterium rynkowego uzależniona byłaby od spełnienia się warunku polegającego na zmianie kursu akcji spółki w okresie obowiązywania programu, wyższej od zmiany poziomu indeksu WIG w tym samym okresie, powiększonej o 100 punktów procentowych" - czytamy dalej.

Realizacja kryterium wynikowego uzależniona byłaby od osiągnięcia określonych celów wynikowych, w odniesieniu do osób uprawnionych, mających wpływ na wyniki całej Grupy, w zakresie wszystkich jej segmentów działania.

"Suma skonsolidowanych zysków netto Grupy z działalności kontynuowanej za lata 2016 – 2019: 618 427 tys. zł; lub w razie nie osiągnięcia tego kryterium;
* Suma skonsolidowanych zysków netto Grupy z działalności kontynuowanej za lata 2016 – 2020: 855 538 tys. zł; lub w razie nie osiągnięcia tego kryterium,
* Suma skonsolidowanych zysków netto Grupy z działalności kontynuowanej za lata 2016 – 2021: 1 092 649 tys. zł" - napisano w sprawozdaniu.

Zgodnie z zakładanymi założeniami programu, dopuszczalne byłoby wcześniejsze zaliczenie celów wynikowych na bazie wyników roku 2016 lub lat 2016-2017 lub lat 2016-2018 w przypadku wcześniejszego osiągnięcia w krótszym okresie oczekiwanej wartości skonsolidowanego zysku netto Grupy z działalności kontynuowanej wyznaczonego dla lat 2016-2019, podano także.

"Powyższe założenia programu obowiązujące na dzień publikacji niniejszego sprawozdania są odzwierciedleniem aktualnych intencji zarządu spółki. Dokładne warunki i parametry programu będą zawarte w zgłoszonych w terminie późniejszym projektach uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy CD Projekt S.A. i mogą ulec zmianie w stosunku do warunków opisanych powyżej" - zastrzegła także spółka.