Planowany na 2016 rok współczynnik wypłacalności, również bez kosztów restrukturyzacji kredytów walutowych, wynosi 16,31 proc.

Planowany wynik finansowy netto KNF podał na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród banków i posłużył on do oszacowania kosztów związanych z restrukturyzacją kredytów walutowych.

Przy sporządzaniu szacunku kosztów KNF przyjął dwa warianty (A i B, w zależności od tego, czy kurs walutowy jest stały, czy też rośnie o 25 proc. w stosunku do kursu z 31 grudnia 2015 roku) i cztery scenariusze dla każdego z tych wariantów.

Według ankietowanych banków, dla bazowego wariantu kursów walut (wariant A) dla poszczególnych scenariuszy koszty wynoszą: 56,2 mld zł (scenariusz 1); 67,2 mld zł (scenariusz 2); 44,6 mld zł (scenariusz 3); 66,9 mld zł (scenariusz 4). Za najbardziej prawdopodobny przyjęto scenariusz 4.

Wariant B stanowi istotny stress test dla procesu restrukturyzacji. Odnosi się on do sytuacji wzrostu kursów walut w relacji do złotego o 25 proc. Dokonane wyliczenia wskazują, że obciążenia w wariancie B (wzrost kursów o 25 proc.), w zależności od scenariusza będą wynosić: 94,3 mld zł (scenariusz 1); 107,2 mld zł (scenariusz 2); 74,2 mld zł (scenariusz 3); 103,4 mld zł (scenariusz 4).

Z wyliczeń podanych przez KNF wynika, że w przypadku wariantu A prognozowana strata netto sektora bankowego w 2016 roku wyniosłaby w zależności od realizowanego scenariusza: 45,1 mld zł w scenariuszu 1, 56,1 mld zł w scenariuszu 2, 33,5 mld zł w scenariuszu 3 lub 55,8 mld zł w scenariuszu 4.

Prognozowany współczynnik wypłacalności w 2016 roku dla banków w Polsce wyniósłby: 11,82 proc. w scenariuszu 1, 10,48 proc. w scenariuszu 2, 12,63 proc. w scenariuszu 3 lub 10,56 proc. w scenariuszu 4.

>>> Czytaj też: KNF uderza w ustawę frankową. Banki poniosą gigantyczne koszty