JHM Development 

JHM Development zawarł 226 umów przedsprzedaży mieszkań i domów jednorodzinnych w 2017 r. wobec 102 rok wcześniej, podała spółka. Jednocześnie zawarła 369 aktów notarialnych przenoszących własność lokali wobec 176 w 2016 r. "369 sprzedanych [notarialnie] mieszkań w ciągu jednego roku, to rekord w historii naszej spółki. Dużą rolę w uzyskaniu tak dobrego wyniku odegrały inwestycje zrealizowane w Katowicach - Osiedle Twoja Dolina (115 mieszkań) oraz w Rumi - Osiedle Królewskie (113 lokali mieszkalnych i usługowych). Skuteczność i jakość działań zespołów z tych miast, a także zdobyte tam doświadczenie pozwala z dużym optymizmem planować wejście na rynki kolejnych aglomeracji miejskich" - powiedziała prezes Regina Biskupska, cytowana w komunikacie. 

Braster

Braster - w ramach dywersyfikacji kanałów sprzedaży - podpisał umowę z Santander Consumer Bankiem na dostarczenie 1 500 pakietów badań, które zostaną przekazane pracownikom banku w ramach inicjatywy BeHealthy, promującej zdrowy i aktywny tryb życia wśród zatrudnionych, podała spółka. Braster liczy na pozyskanie kolejnych silnych i wiarygodnych partnerów handlowych. "Przez ostatnie miesiące nasz zespół intensywnie pracował nad wzmocnieniem i zbudowaniem świadomości marki Braster na polskim rynku. Na bazie zdobytego doświadczenia dywersyfikujemy kanały dystrybucji poprzez zmniejszenie nacisku na sprzedaż apteczną i skierowanie struktur sprzedażowych bezpośrednio do firm i dużych korporacji, które w ramach CSR będą oferowały system Braster swoim pracownicom. Ponadto w dalszym ciągu kontynuujemy współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego. Chcemy coraz mocniej rozwijać kanał sprzedaży B2B, gdyż widzimy jego potencjał oraz dużą efektywność kosztową" - powiedział prezes Brastera Marcin Halicki, cytowany w komunikacie. 

Liczba badań, które wykonały kobiety przy użyciu urządzenia Braster wyniosła 721 w IV kw. 2017 r., zaś w całym ubiegłym roku sięgnęła ona 2 751 badań, podał Braster. "Według danych otrzymanych z wewnętrznych systemów analitycznych, sprzedaż spółki w IV kwartale 2017 roku osiągnęła 34 urządzenia i 1 570 pakietów badań. Spółka pragnie podkreślić, iż od października 2017 roku, uległ zmianie model sprzedażowy, który zamiast zakupu abonamentów umożliwia zakup pakietów badań bez urządzenia oraz samego urządzenie zawierającego 1 badanie" - czytamy w komunikacie. 

Marvipol Development

Marvipol Development uzgodnił w formie przedwstępnej termin zawarcia umowy przyrzeczonej nabycia dwóch sąsiadujących nieruchomości w Warszawie w dzielnicy Bielany za łącznie 9,2 mln zł na wrzesień 2019 r., podała spółka. "Umowa przedwstępna została zawarta pomiędzy emitentem i osobami fizycznymi niepowiązanymi ze spółką, a zawarcie umowy przyrzeczonej wymaga wystąpienia wskazanych w umowie przedwstępnej szeregu okoliczności oraz wypełnienia zobowiązań o charakterze formalno-prawnym lub ekonomicznym" - czytamy w komunikacie. 

Marvipol Development chce zwiększyć sprzedaż mieszkań o ponad 20% w 2018 r., utrzymując ponad 20% marży na sprzedaży, poinformował członek zarządu i dyrektor operacyjny Mariusz Poławski. >>>> 

Robyg   

Fundusze posiadające akcje Robyga oświadczyły, że nie sprzedadzą akcji tej spółki w wezwaniu Bricks Acquisitions Limited po cenie 3,55 zł za jedną akcję ze względu na fakt, że - w ich ocenie - nie odzwierciedla ona wartości godziwej akcji spółki, wynika z listu adresowanego do wzywającego oraz do wiadomości spółki. "Robyg otrzymał list skierowany do Bricks Acquisitions Limited oraz do wiadomości spółki od Otwarty Fundusz Emerytalny PZU 'Złota Jesień', PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny, Generali Otwarty Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny, ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK. W liście fundusze stwierdziły, że cena za akcje spółki na poziomie 3,55 zł zaproponowana przez Bricks Acquisitions Limited w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ogłoszonym 1 grudnia 2017 r. nie odzwierciedla wartości godziwej akcji spółki i w związku z tym każdy z funduszy z osobna oświadczył wobec Bricks Acquisitions Limited oraz zobowiązał się wobec pozostałych funduszy, że nie sprzeda akcji spółki w wezwaniu po cenie 3,55 zł za jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

>>> Zobacz też rekomendacje     

Inter Cars 

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 7,1% r/r do 520,5 mln zł w grudniu 2017 r., podała spółka. >>>>  

Sygnity

Sygnity w związku z pozostającym w toku procesem weryfikacji danych dokonywanym na potrzeby badania przez firmę audytorską sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016/2017, zidentyfikowało znaczące ryzyko istotnej zmiany wyceny wieloletniego projektu z zakresu administracji publicznej, a dodatkowo dokonało aktualizacji szacunków budżetów pozostałych długoterminowych projektów informatycznych, poinformowała spółka. Powyższe zdarzenia będą miały negatywny wpływ na wyniki finansowe w sprawozdaniach za rok obrotowy 2016/2017 na poziomie około 62 mln zł. >>>> 

Unibep

Unibep zawarł z YIT Development umowę dotyczącą realizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Klasyków w Warszawie, podała spółka. Wynagrodzenie netto Unibepu z tytułu realizacji umowy wynosi 16,2 mln zł. >>>> 

Alior Bank

Alior Bank w zaktualizowanej strategii do 2020 r. zakłada wzrost wskaźnika zwrotu z kapitałów (ROE) do 16,2% wobec wcześniej zakładanych 14,1%, zwiększenie marży odsetkowej netto do poziomu 5,3% wobec 5,1% oczekiwanych wcześniej oraz utrzymanie wskaźnika koszty do dochodów (C/I) na poziomie 39%, podał bank w prezentacji. >>>> 

Alior Bank nie ma planów dotyczących dalszych emisji dłużnych w horyzoncie strategii, wobec przewidywanego poziomu współczynnika TCR wyższego o ponad 100 pb powyżej minimów regulacyjnych w całym horyzoncie strategii, poinformował bank. Po emisji o wartości 750 mln zł w IV kw. ub.r. Alior Bank planował w poprzednim planie kapitałowym z 4 października ub.r. emisje o wartości 200 mln zł w 2018 r. >>>>  

Vigo System  

Przychody Vigo System wyniosły 5,58 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 7,67 mln w IV kw. 2016 r., podała spółka. >>>>  

Cognor

Cena emisyjna akcji emisji nr 9 dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, którzy wyrazili zgodę na zmianę warunków emisji warrantów wynosi 2,05 zł jedna akcja, a cena konwersji warrantów serii B na akcje emisji nr 9 dla posiadaczy obligacji wymiennych wyemitowanych przez Cognor International Finance plc z 4 lutego 2014 r. (tzw. Exchangeable Notes) wynosi 2,05 zł jedna akcja, ustalił Cognor. >>>> 

Murapol

Grupa Murapol podpisała 3 605 umów sprzedaży mieszkań w 2017 r. wobec 3 042 rok wcześniej, co oznacza wzrost o ponad 18% r/r, podała spółka. W ciągu ostatnich trzech miesięcy ubiegłego roku Murapol zakontraktował 1 137 mieszkań, czyli o ponad 13% więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku. >>>> 

Energa, LW Bogdanka, JSW

Energa Elektrownie Ostrołęka, należąca do grupy Energa, podpisała aneksy do umowy z Polską Grupą Górniczą (PGG), Lubelskim Węglem Bogdanka (LW Bogdanka) oraz umowę z Jastrzębską Spółką Węglową (JSW), gwarantujące dostawy węgla na kolejne lata eksploatacji elektrowni Ostrołęka B, poinformowała spółka. PGG jest obecnie większościowym dostawcą, a pozostali są tzw. dostawcami uzupełniającymi. >>>>  

Energa zacieśnia współpracę z ElectroMobilityPoland, powołaną do produkcji polskiego samochodu elektrycznego - poinformowała Energa. Firmy podpisały list intencyjny „o realizacji wspólnej wizji tworzenia warunków dla rozwoju systemu elektromobilności w Polsce”. >>>> 

PGNiG

Od sierpnia 2016 r. do grudnia 2017 r. łączna sprzedaż gazu na Ukrainę przekroczyła 1 mld m sześc. - poinformowało w środę PGNiG. W 2017 r. spółka sprzedała na Ukrainę 700 mln m sześc. Jak podkreśla PGNiG, jeszcze większą sprzedaż blokuje brak infrastruktury. >>>>   

PZU

Już wkrótce PZU przedstawi swoim klientom PZU GO - aplikację mobilną połączoną z niewielkim urządzeniem typu beacon, które pozwoli na automatyczne wezwanie pomocy w razie kolizji lub wypadku, poinformowała spółka. PZU będzie oferować takie rozwiązanie jako pierwszy ubezpieczyciel w Europie. >>>>   

Nowy model działania Grupy PZU łączy wszystkie aktywności Grupy i integruje je wokół klienta - powiedział prezes spółki Paweł Surówka prezentując zaktualizowaną strategię do 2020 r. Dodał, że zakłada ona m.in. utrzymanie dyscypliny finansowej i przewidywalność w dzieleniu się zyskami. >>>> 

Aktualizacja i operacjonalizacja Strategii Grupy PZU na lata 2017-2020 zakłada, że Grupa połączy wszystkie aspekty działalności w jedną, pełną ofertę zbudowaną wokół potrzeb klienta oraz stopniowo zmieni model funkcjonowania firmy z modelu ubezpieczyciela (wycena i transfer ryzyka) na model firmy usługowej, specjalizującej się w wykorzystaniu danych (doradztwo i usługi w zakresie zarządzania ryzykiem i dbałość o przyszłość klientów), podało PZU. >>>> 

"Nowe PZU - więcej niż ubezpieczenia. Aktualizacja i operacjonalizacja Strategii Grupy PZU na lata 2017 - 2020" zakłada m.in. zwiększenie wskaźnika zwrotu na kapitale własnym (ROE) Grupy do ponad 22% w 2020 r. wobec 14,9% w 2016 r. oraz minimalny poziom wypłaty dywidendy z zysku skonsolidowanego wynoszący co najmniej 50%. >>>>  

Podstawowym celem Grupy PZU w obszarze operacji zagranicznych jest osiągnięcie do 2020 roku 8% udziału składki przypisanej brutto z rynków zagranicznych w łącznym przypisie Grupy, podało PZU w dokumencie pt. "Nowe PZU – więcej niż ubezpieczenia. Aktualizacja i operacjonalizacja Strategii Grupy PZU na lata 2017-2020". Grupa planuje działalność nadal w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a jej możliwe cele akwizycji za granicą to m.in. spółki asset management, banki, podmioty z segmentu ochrony zdrowia, pośrednicy usług finansowych. >>>>  

Masterlease, Prime Car Management 

W portfolio Masterlease w najbliższym czasie ma się znaleźć produkt MasterBenefit, poinformowała spółka. Umożliwi on pracownikom korporacji dostęp do bardziej komfortowego i konkurencyjnego pod względem cenowym, sposobu użytkowania prywatnego samochodu, dodano. >>>> 

Elemental Holding

Elemental Holding podpisał list intencyjny w sprawie zakupu pakietu kontrolnego niemieckiej spółki z branży przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych i przemysłowych, poinformowała spółka. Elemental ma wyłączność na negocjacje do 30 kwietnia 2018 roku. Spółka, której udziały mają być przedmiotem transakcji, zbiera oraz przetwarza rocznie około 350 ton zużytych katalizatorów samochodowych i przemysłowych, generując przychody na poziomie 20 mln euro. >>>> 

Famur

Famur planuje w tym roku inwestować w rozwój i dodatkowe wyposażenie w sprzęt zakładów produkcyjnych należących do Grupy w związku z poprawą koniunktury na rynku, zarówno w Polsce, jak i na świecie, poinformował ISBnews wiceprezes Adam Toborek. >>>> 

Famur planuje znacząco zwiększyć udział eksportu w przychodach ze sprzedaży ogółem w najbliższych latach, poinformował ISBnews Adam Toborek, nowy wiceprezes i jednocześnie szef segmentu kompleksów ścianowych Famur. Ważne dla spółki rynki, poza Polską, to w szczególności Rosja, Kazachstan i Turcja. >>>>  

Budimex

Budimex rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń od startupów w ramach projektu "Budimex Innowacje", podała spółka. >>>> 

MCI Capital  

Fundusze z Grupy MCI pozyskały ze sprzedaży aktywów i pokrewnych transakcji w ub.r. ponad 240 mln zł. To o 75 mln zł więcej niż wyniosły ich inwestycje, poinformował MCI Capital. >>>>