Elektrobudowa

Elektrobudowa odnotowała wstępnie 1,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw 2018 r., podała spółka. Zarząd podtrzymał prognozę wypracowania 46 mln zł zysku netto, przy skonsolidowanych przychodach wysokości 959,7 mln zł w 2018 roku. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje   

Eurocash

Eurocash odnotował 18,53 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 14,96 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Best

Best odnotował 19,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 6,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

PEManagers

Private Equity Managers (PEManagers) odnotowało 2,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 4,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Bank Handlowy

Bank Handlowy odnotował 145,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 42,66 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

Impexmetal

Impexmetal odnotował 36,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 28,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Alchemia

Alchemia odnotowała 12,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,7 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Astarta

Astarta odnotowała 3,7 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 30,74 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

11bit Studios

11bit Studios odnotowało 0,98 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2018 r. wobec 0,96 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

GetBack

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych zdecydował o otworzeniu wobec GetBack S.A. przyspieszonego postępowania układowego, podała spółka. GetBack podał też, że wierzyciel GetBack złożył w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania sanacyjnego wobec GetBacku, podała spółka. >>>> 

Benefit Systems

Benefit Systems ustalił cenę emisyjną akcji serii F w wysokości 1 035 zł za jedną akcję, a łączną liczbę akcji na 184 000, poinformowała spółka. Zarząd spółki zamierza zawrzeć umowy objęcia akcji serii F nie później niż do dnia 16 maja 2018 r. >>>>  

Talanx

Talanx odnotował 218 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 238 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

ZA Puławy

Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy (ZA Puławy) zdecydują 6 czerwca br. o przeznaczeniu na dywidendę 113,54 mln zł tj. 5,94 zł na akcję z zysku za 2017 r., wynika z uchwał na walne zgromadzenie opublikowanych przez spółkę. >>>> 

Ipopema Securities

Akcjonariusze Ipopema Securities zdecydują 6 czerwca br. o przeznaczeniu na dywidendę całego zysku netto za 2017 rok, tj. 1,26 mln zł, wynika z uchwał na walne zgromadzenie opublikowanych przez spółkę. >>>> 

PlayWay

PlayWay zawarł umowę inwestycyjną z Przemysławem Bieńkiem, Krzysztofem Wolskim oraz Jakubem Trzebińskim, na mocy której obejmie nowe udziały w kapitale zakładowym spółki Baked Games, poinformowała spółka. >>>> 

Artifex Mundi

Zatwierdzona strategia rozwoju Artifex Mundi na lata 2018-2021 okresie oparta jest o pięć filarów: 1) maksymalizację rentowności segmentu HOPA, 2) efektywny rozwój segmentu F2P, 3) stworzenie powtarzalnego kalendarza produkcyjno-wydawniczego gier premium klasy Triple-I, 4) inwestycje w kapitał ludzki i know-how, oraz 5) efektywne zarządzanie kapitałem i uzyskanie zdolności dywidendowej, podała spółka. >>>> 

LW Bogdanka

Lubelski Węgiel Bogdanka (LW Bogdanka) złożyła do ministra środowiska wniosek o udzielenie koncesji na wydobycie węgla kamiennego ze znajdującego się na Lubelszczyźnie złoża "K-6 i K-7", w obrębie projektowanego obszaru górniczego "Cyców", poinformowała spółka. Graniczy ono bezpośrednio z obszarem "Puchaczów V", eksploatowanym obecnie przez Bogdankę. >>>>  

Ten Square Games

Akcje Ten Square Games zadebiutowały na głównym parkiecie GPW w Warszawie. Kurs akcji na debiucie wyniósł 52,2 zł, co oznacza wzrost o 13,5 % względem ceny z oferty. >>>> 

Fabryka Konstrukcji Drewnianych  

Fabryka Konstrukcji Drewnianych (FKD) osiągnęła skonsolidowane przychody na poziomie 5,79 mln zł, zysk operacyjny na poziomie 1,54 mln zł oraz zysk netto na poziomie 1 mln zł w I kwartale 2018 r., podała spółka. >>>> 

OT Logistics

OT Logistics podpisał z krajowym dostawcą paliw aneks do umowy o współpracy w zakresie składowania i przeładunku węgla energetycznego, który zwiększa jej wartość do 56,7 mln zł, podała spółka. >>>> 

P. A. Nova

P. A. Nova podpisała aneks do umowy o roboty budowlane z Dr. Schumacher, zgodnie z którym wartość kontraktu wzrosła o 2,77 mln euro do 11,82 mln euro netto, podała spółka. >>>>  

Gino Rossi

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Gino Rossi upoważniło zarząd spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję do 20 mln akcji zwykłych oraz do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z uchwał. >>>> 

Bank Handlowy   

W tym roku może dojść do jeszcze jednej transakcji przejęcia banku na polskim rynku, wynika ze słów prezes Banku Handlowego Sławomira Sikory. >>>> 

Bank Handlowy - po udanym I kwartale, w którym akcja kredytowa wzrosła o 5% - podtrzymuje, że w całym roku oczekuje jej jednocyfrowego wzrostu na poziomie ok. 5-6%. Bank po stronie detalicznej chce wzmocnić proces automatyzacji dostępu do kredytów i pożyczek, ale pełne efekty tych działań będą widoczne dopiero pod koniec ub. roku, poinformował prezes Sławomir Sikora. >>>> 

Poziom marży odsetkowej netto Banku Handlowego w całym bieżącym roku jest trudny do oszacowania ze względu na dużą zmienność na rynku obligacji, wynika z wypowiedzi prezesa Sławomira Sikory. >>>>  

Ten Square Games

Ten Square Games podtrzymuje plany założone w strategii rozwoju ogłoszonej przy ofercie publicznej, poinformował prezes Maciej Popowicz. Dwie gry, które znajdą się w soft launch w II półroczu mają zacząć dokładać się do wyników finansowych od 2019 roku. >>>>  

Cyfrowy Polsat

Grupa Cyfrowy Polsat realizuje kolejny etap modernizacji sieci i wdraża nowe rozwiązania technologiczne. W zasięgu internetu LTE Plus Advanced znajduje się ponad 54% mieszkańców Polski, a w ponad 300 miejscowościach jego prędkość mieści się w przedziale 300-500 Mb/s, podała spółka. >>>>  

Best

Grupa Best spłaciła w terminie kolejną transzę obligacji - serii K1 o wartości 45 mln zł, podała spółka. Seria K1 była pierwszą emisją na podstawie prospektu w ramach programu o wartości 300 mln zł, a oprocentowanie wynosiło WIBOR 3M+3,8%. >>>>  

Bowim

Bowim miał 5,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r., tj. o 3,77 mln zł mniej niż rok wcześniej, podała spółka, przedstawiając szacunkowe dane. >>>>   

Emperii Holding

Maxima Grupe ogłosiło zamiar nabycia 354 531 akcji Emperii Holding (2,87% kapitału) w drodze przymusowego wykupu po cenie 100 zł za sztukę, podał podmiot pośredniczący - Dom Maklerski mBanku. W związku z ogłoszeniem zamiaru squeeze-outu, GPW zawiesiła notowania akcji Emperii od dziś. >>>>   

PKP Cargo

PKP Cargo podpisało z Kolejami Litewskimi umowy mające na celu m.in. usprawnienie obsługi ładunków na kolejowym przejściu granicznym między Polską i Litwą, podało PKP Cargo. >>>> 

Master Pharm

Master Pharm odnotował skonsolidowany szacunkowy wynik netto wysokości 2,95 mln zł w I kw. 2018 roku wobec 1,59 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 85% r/r, podała spółka. >>>>  

PCC Intermodal

Akcjonariusze PCC Intermodal zdecydowali na walnym zgromadzeniu o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r., wynika z przyjętych uchwał. >>>>   

Tarczyński  

Sąd Arbitrażowy zasądził kwotę przeciwko Tarczyńskiemu z powództwa Clean & Carbon Energy (CCE) Przedsiębiorstwa Techniczno-Budowlanego Nickel w sprawie o zapłatę 15,8 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi, podała spółka. Jednocześnie są uwzględnił powództwo wzajemne w części i zasądził od PTB Nickel na rzecz Tarczyńskiego 1,05 mln zł plus odsetki. >>>>