Liczba zwolenników rządu nie zmieniła się od poprzedniego sondażu - ze stycznia. Natomiast grupa jego przeciwników zmniejszyła się o 1 punkt proc.; poziom obojętności wobec rządu wzrósł o 2 punkty proc. - do 30 proc. w lutym.

Stabilne są też notowania premiera. Z tego, że na czele rządu stoi Donald Tusk zadowolonych jest - tak jak w styczniu - 52 proc. respondentów. Również tyle co w ubiegłym miesiącu - 35 proc. - jest niezadowolonych z tego faktu. Nie zmienił się też odsetek osób, które nie mają w tej sprawie wyrobionej opinii - 13 proc.

Nieznacznie pogorszyły się oceny wyników działalności rządu. 47 proc. - o 1 punkt proc. mniej - dobrze je ocenia. Negatywną opinię o wynikach prac gabinetu Tuska wyraziło 39 proc. badanych - o 3 punkty proc. więcej niż w styczniu. 14 proc. badanych nie miało w tej kwestii zdania.

W ciągu ostatniego miesiąca wyraźnie pogorszyły się natomiast oceny polityki gospodarczej rządu. Zdaniem 37 proc. ankietowanych - czyli o 6 punktów proc. mniej - polityka ta stwarza szansę poprawy sytuacji gospodarczej. Natomiast 49 proc. respondentów - o 5 punktów proc. więcej niż w styczniu - uważa, że polityka gospodarcza rządu Tuska, takiej szansy nie stwarza.

14 proc. badanych - o 1 punkt proc. więcej - nie wyraziło w tej kwestii opinii. Według CBOS o działaniach rządu w sferze gospodarczej krytycznie wypowiadają się przede wszystkim badani powyżej 65 roku życia, mieszkańcy wsi, osoby słabiej wykształcone i gorzej sytuowane.

W kategoriach społeczno-zawodowych są to najczęściej robotnicy niewykwalifikowani (60 proc. ocen negatywnych) oraz rolnicy (61 proc.), natomiast wśród biernych zawodowo - emeryci (57 proc.) i bezrobotni (54 proc.). W grupach - informuje CBOS - w których poparcie dla rządzącego gabinetu jest największe, a więc wśród ludzi młodych, mieszkańców dużych miast, respondentów najlepiej wykształconych i sytuowanych, w dalszym ciągu przeważa przekonanie, że polityka rządu stwarza szanse na poprawę sytuacji gospodarczej.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 5-11 lutego na reprezentatywnej próbie 1048 dorosłych mieszkańców Polski.