Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, oraz Emitent.

Inpro

Hotel Mikołajki - spółka zależna Inpro - podpisał ze spółką Dobry Hotel Mięczkowski umowę dzierżawy obiektu hotelarskiego w Mikołajkach o nazwie "Hotel Mikołajki", podało Inpro. Na mocy umowy Dobry Hotel Mięczkowski przejmie też prawa i obowiązki wynikające z umów najmu apartamentów, zlokalizowanych w tym samym budynku, co hotel, ale stanowiących odrębne nieruchomości lokalowe, będące własnością osób trzecich, a także wstąpi w inne stosunki zobowiązaniowe dotyczące prowadzenia tego obiektu hotelowego, podano w komunikacie.

Polimex-Mostostal

Polimex-Mostostal zawarł z GE Power list intencyjny (LOI) w sprawie współpracy przy budowie Elektrowni Ostrołęka C, podała spółka. "Na podstawie LOI strony wyraziły intencję do zawarcia umowy podwykonawczej w zakresie jednej lub kilku z następujących opcji: (i) prace budowlane, (ii) dostawa konstrukcji stalowych oraz (iii) montaż konstrukcji stalowych. Ponadto, strony w drodze odrębnego uzgodnienia mogą podjąć współpracę w zakresie: (i) prac projektowych oraz (ii) innych usług i dostaw wymaganych dla realizacji Projektu Ostrołęka" - czytamy w komunikacie. List intencyjny obowiązuje do dnia 30 września 2018 r. lub do momentu doręczenia drugiej stronie oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od negocjacji.

Bank Pekao

Reklama

Agencja S&P Global Ratings podtrzymała długoterminową ocenę ratingową Banku Pekao na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną, podał bank. "Jako jeden z kluczowych elementów oceny ratingowej, S&P wzięła pod uwagę możliwość potencjalnego wsparcia ze strony PZU S.A., strategicznego akcjonariusza banku. Wysokie oceny ratingowe Banku Pekao S.A., zdaniem S&P Global Ratings, odzwierciedlają również korzyści osiągane przez bank dzięki silnej pozycji i marce na rynku, komforcie szerokiego dostępu do finansowania działalności na rynku detalicznym oraz stabilnym udziałom w rynku zarówno kredytów, jak i depozytów" - czytamy w komunikacie. S&P spodziewa się kontynuacji przez zarząd banku selektywnej dynamiki wzrostowej banku przy zachowaniu obecnego profilu ryzyka w perspektywie oceny ratingowej, podano także.

Rawlplug

Akcjonariusze Rawlplug podjęli uchwałę o wypłacie 10,74 mln zł dywidendy, co daje 0,33 zł na akcje, podała spółka. „Zgodnie z podjętą uchwałą, zwyczajne walne zgromadzenie ustaliło wysokość dywidendy w kwocie 10 744 800,00 zł, tj. kwotę 33 gr na jedną akcję" - czytamy w komunikacie. Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje, tj. 32 560 000 akcji Rawlplug, podano także.

Medicalgorithmics

Medicalgorithmics podpisał z firmą m-Health Solutions z Kanady umowę na dystrybucję i sprzedaż systemu do diagnostyki arytmii. m-Health Solutions zobowiązała się do zakupu i aktywacji 1 tys. urządzeń PocketECG w pierwszym roku współpracy, podał Medicalgorithmics. "m-Health Solutions będzie sukcesywnie kupował urządzenia, a po ich aktywacji płacił Medicalgorithmics miesięczną opłatę abonamentową za korzystanie z sytemu PocketECG. Firma m-Health Solutions będzie świadczyła kompleksowe usługi diagnostyki kardiologicznej, w tym jest odpowiedzialna za przygotowywanie raportów z badania urządzeniem PocketECG" - czytamy w komunikacie.

IMC

IMC podsumowała wstępne wyniki za I półrocze 2018 r. i rozważa możliwość wypłaty śródrocznej dywidendy na kwotę ok. 13 mln USD, podała spółka. „Decyzja o wypłacie dywidendy tymczasowej za I półrocze 2018 r. zostanie podjęta przez zarząd spółki po wynikach raportu niezależnego biegłego rewidenta i opublikowana na początku września 2018 r." – czytamy w komunikacie.

Rafako

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz – System wybrał ofertę Rafako złożoną w konsorcjum z Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa (lider konsorcjum), jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym w przedmiocie wykonania robót budowlanych pn. "Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Pogórska Wola-Tworzeń", podało Rafako. Wartość oferty konsorcjum to łącznie 687 mln zł netto (tj. 845 mln zł brutto), z czego udział spółki wynosi 50%. „Termin realizacji zadania to 24 miesiące od dnia zawarcia umowy. Procedura przetargowa przewiduje 10-dniowy termin na wniesienie odwołania od decyzji inwestora" – czytamy w komunikacie.

Introl

Rada nadzorcza Introlu powołała zarząd kolejnej wspólnej kadencji z Józefem Bodzionym na stanowisku prezesa i Dariuszem Bigajem na stanowisku wiceprezesa, podała spółka. Józef Bodziony pełni funkcję prezesa Introl S.A. od czerwca 2015 roku. Dariusz Bigaj pełni funkcję wiceprezesa spółki od 2016 roku, a wcześniej zajmował w niej stanowisko dyrektora finansowego.

>>> Zobacz też rekomendacje

ZE PAK

Rada nadzorcza Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) powołała zarząd na nową VII kadencję w niezmienionym składzie, z Adamem Kłapsztą na stanowisku prezesa, podała spółka. >>>>

Alior Bank

Akcjonariusze Alior Banku zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 rok, podała spółka. >>>>

Polnord

Akcjonariusze Polnordu zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych, co oznacza niewypłacanie dywidendy, podała spółka. >>>>

Prime Car Management

Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, akcjonariusz Prime Car Management (PCM), złożył projekt uchwały na zwyczajne walne zgromadzenie, zwołane na 29 czerwca, w którym proponuje, by zysk netto spółki za 2017 r., w wysokości 37,33 mln zł został przekazany w całości na kapitał zapasowy, podało PCM. >>>>

PlayWay

Akcjonariusze Ultimate Games: PlayWay oraz prezes Mateusz Zawadzki zawarli umowę, zgodnie z postanowieniami której intencją stron jest ciągłe budowanie wartości spółki i stworzenie dodatkowych mechanizmów motywujących dla prezesa zarządu, polegających na możliwości odkupu części akcji spółki po określonej w umowie akcjonariuszy cenie i pod warunkiem spełnienia warunków opisanych w umowie, podało Ultimate Games. >>>>

Sygnity

Sygnity odnotowało 3,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. roku finansowego 2017/2018 (1 października 2017 - 31 marca 2018) wobec 23,32 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Sescom

Sescom odnotował 3,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017/2018 (1 października 2017 - 31 marca 2018) wobec 1,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Eurocash

Eurocash złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na koncentrację w związku z planowanym nabyciem udziałów w spółce Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie. Spółka prowadzi 26 sklepów pod szyldem Lewiatan, podał Eurocash. Sprzedającym jest Asteria Holding, której jednym z udziałowców jest Wojciech Kruszewski, wieloletni prezes Lewiatan Holding. >>>>

Kredyt Inkaso

Grupa Kredyt Inkaso nabyła w Polsce, Rosji, Bułgarii i Rumunii od stycznia do maja bieżącego roku portfele, składające się z wierzytelności detalicznych, pożyczkowych, telekomunikacyjnych i ubezpieczeniowych, o łącznej wartości nominalnej 340,4 mln zł, podała spółka. >>>>

Vivid Games

Gra "Space Pioneer" osiągnęła 1 mln pobrań, poinformował Vivid Games. >>>>

Budimex

Oferta konsorcjum Strabagu i Budimeksu (udziały w konsorcjum po 50%), warta 465,97 mln zł netto, została najwyżej oceniona w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na "Projekt i budowę autostrady A1 Tuszyn (bez węzła) - gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek C - węzeł Kamieńsk (bez węzła) - węzeł Radomsko (z węzłem) od km 376+000,00 do km 392+720,00", podał Budimex. >>>>

Robyg

Robyg postanowił wyemitować obligacje serii PB do łącznej maksymalnej kwoty 100 mln zł w terminie do 5 lipca, podała spółka. "Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalone w oparciu o stawkę WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów międzybankowych (WIBOR6M) powiększoną o marżę w wysokości 2,85% w skali roku (tj. WIBOR 6M + 2,85%)" - czytamy w komunikacie. Wcześniej na początku czerwca br. spółka podała, że rozważa wyemitowanie pięcioletnich, niezabezpieczonych obligacji serii PB na kwotę nie wyższą niż 100 mln zł do 29 czerwca 2018 r., w ramach programu o wartości do 400 mln zł.

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank (GNB) w ramach umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) uruchomił nowy program finansowania inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Łączna pula środków dla dwóch województw objętych programem to blisko 200 mln zł, podał bank. >>>>

LW Bogdanka

Akcjonariusze Lubelskiego Węgla Bogdanka zdecydowali o przerwie w obradach walnego zgromadzenia do 20 lipca br., wynika z uchwał podjętych na walnym. >>>>

Vistalu Gdynia

Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego Vistalu Gdynia w restrukturyzacji wydał postanowienie zatwierdzające plan restrukturyzacyjny sporządzony w postępowaniu sanacyjnym spółki, podał Vistal. >>>>

PCC Rokita

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny PCC Rokita w związku z ofertą publiczną obligacji w ramach programu o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł, podała Komisja. >>>>

Comarch

Comarch podpisał umowę z koreańskim operatorem LG U+ na prace, obejmujące całkowitą przebudowę zasobów sieciowych i zarządzania usługami koreańskiego operatora. Zmiany, będące etapem wstępnym wdrożenia sieci 5G, dotkną przede wszystkim obszarów dostarczania i monitorowania usług sieciowych, podała spółka. >>>>

GTC

Globe Trade Centre (GTC) ukończyło projekt biurowy GTC White House w stolicy Węgier, o łącznej powierzchni najmu 21,5 tys. m2, podała spółka. >>>>

Prime Bit Games

Producent elementów aplikacji i gier Prime Bit Games zadebiutuje na NewConnect we wtorek, 26 czerwca, podała giełda. >>>>

PKN Orlen

PKN Orlen skrócił do 25 czerwca br. (z 28 czerwca) okres przyjmowania zapisów na obligacje serii E w ramach programu publicznych emisji obligacji, skierowanych do inwestora indywidualnego, poinformowała spółka. 22 czerwca 2018 roku złożono zapisy na liczbę obligacji serii E większą od łącznej liczby oferowanych obligacji. >>>>

BGŻ BNP Paribas

Banku BGŻ BNP Paribas zakończył subskrypcję akcji nowej emisji - 2 500 000 akcji serii J oraz 10 800 000 akcji serii K o wartości nominalnej 1 złoty każda, oferowanych w ramach emisji prywatnej. Wartość oferty wyniosła 799,99 mln zł, podął bank. >>>>

Murapol

Murapol wprowadził do sprzedaży 108 mieszkań w ramach I etapu wrocławskiej inwestycji Murapol Zielone Bulwary, podała spółka. >>>>

Nextbike Polska

Rada nadzorcza Nextbike Polska powołała Roberta Lecha na stanowisko prezesa, podała spółka. >>>>

Ferro

Akcjonariusze Ferro podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 7 434 929,25 zł, pochodzącej z zysków spółki przeniesionych w latach ubiegłych na kapitał zapasowy, co daje 35 gr na jedną akcję, podała spółka. >>>>

Trans Polonia

Zwyczajne walne zgromadzenie Trans Polonii podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku netto z działalności za rok obrotowy 2017 w wysokości 0,67 mln zł oraz kwoty 4,12 mln zł z kapitału zapasowego (łącznie 4,8 mln zł) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Na jedną akcję spółki przypada 0,21 zł dywidendy, podała Trans Polonia. >>>>

Miraculum

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Miraculum sporządzony w związku z ofertą publiczną z zachowaniem prawa poboru 5 000 000 akcji serii T2 o wartości nominalnej 1,50 zł każda oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz 25 000 000 praw poboru akcji serii T2, podała spółka. >>>>

Silvair

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Silvair, Inc. w związku z ofertą publiczną do 2,4 mln akcji, podała Komisja. >>>>

Master Pharm

Akcjonariusze Master Pharm zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 5,59 mln zł, tj, 0,26 zł brutto na jedną akcję, podała spółka. >>>>

Qumak

- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Qumak spółki Euvic, podała spółka. >>>>