Marvipol Development

Marvipol Development przeprowadził emisję obligacji o łącznej wartości 40 mln zł na finansowanie działalności deweloperskiej podmiotów z grupy, w ramach trzyletniego programu emisji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, podała spółka. „Doszło do emisji 4 000 niezabezpieczonych sztuk obligacji serii W o wartości nominalnej 10 000 zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej 40 000 000 zł [obligacje]. Emisja obligacji doszła do skutku w drodze dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych [KDPW] ostatecznego rozrachunku transakcji nabycia obligacji" – czytamy w komunikacie. Wykup tych obligacji nastąpi w dniu 27 czerwca 2022 r., tj. po upływie 4 lat od dnia emisji. Zarząd będzie ubiegał się o wprowadzenie obligacji serii W do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez GPW i BondSpot. 

Awbud, Murapol

Grupa Awbud podpisała umowę z firmą Partner, spółką wchodzącą w skład grupy Abadon Real Estate, skupiającej segment doradczo-wykonawczy holdingu Murapol, na realizację prac budowlanych w ramach inwestycji Murapol Atrium Służewiec przy ul. Cybernetyki 15 w Warszawie, podała spółka. Wartość kontraktu to blisko 10 mln zł netto. "W ramach kontraktu grupa Awbud wykona kompleksowo stan "0" budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego wraz z garażem podziemnym. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie płyty fundamentowej, ścian żelbetowych zewnętrznych i wewnętrznych, słupów i schodów żelbetowych, ścian szybu windowego, ramp zjazdowych do garażu oraz wszelkich przejść technologicznych pod piony kanalizacyjne, wentylacyjne, spalinowe, instalacje wod-kan. Realizacja zlecenia rozpocznie się z końcem czerwca br., zaś zakończenie prac nastąpi do 28 listopada 2018 r." - czytamy w komunikacie. 

Quercus  TFI 

Akcjonariusze Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku za 2017 rok na kapitał zapasowy w celu pokrycia wszelkich wydatków i nakładów służących ograniczaniu wpływu potencjalnych strat z tytułu obligacji GetBack i udzielili zarządowi upoważnienia do nabycia nie więcej niż 5 700 (tj. do10%) akcji własnych w celu ich umorzenia za cenę 9,50 zł za jedną akcję, podał Quercus TFI. 

Simple

Rada nadzorcza Simple powołała Michała Siedleckiego na kolejną kadencję powierzając mu stanowisko wiceprezesa spółki, podała spółka. Michał Siedlecki został powołany na stanowisko wiceprezesa., odpowiedzialnego za rozwój produktów w 2006 roku, zaś w grudniu 2007 roku objął stanowisko prezesa Od stycznia do lipca 2009 roku pełnił funkcję wiceprezesa, następnie w okresie lipiec 2009 - styczeń 2010 roku został doradcą zarządu. Od roku 2010 pełni funkcję wiceprezesa Simple. W ramach pełnionej funkcji wiceprezesa nadzoruje obszary: wytwarzania oprogramowania, rozwoju architektury i rozwiązań biznesowych oraz rozwoju produktów.  

>>> Zobacz też rekomendacje   

Marvipol Development

Wiceprezes Marvipol Development Mariusz Poławski ocenia, że obecna "absurdalnie niska" wycena akcji Marvipolu czyni niepowtarzalną okazję inwestycyjną i po wczorajszym nabyciu akcji zamierza dalej z niej korzystać, poinformował ISBnews Poławski. >>>>  

Marvipol Development, który wczoraj zamknął pierwszą z planowanych emisji obligacji na 40 mln zł w ramach trzyletniego programu emisji długu korporacyjnego na 250 mln zł, nie wyklucza przeprowadzenia w tym roku kolejnej emisji obligacji w ramach tego programu, poinformował prezes Mariusz Książek. "Marvipol Development, z racji solidnych fundamentów biznesowych, atrakcyjnych perspektyw rozwoju oraz nieskazitelnej historii obsługi zadłużenia, jest pożądanym partnerem dla inwestorów obligacyjnych. Powodzenie oferty oraz zaakceptowane przez rynek warunki emisji długu stanowią tego kolejne obiektywne potwierdzenie" - powiedział Książek, cytowany w komunikacie.

ML System

ML System zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój umowę o dofinansowanie projektu na kwotę 25,76 mln zł, podała spółka. >>>>   

Akcje spółki ML System zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji nie zmienił się wobec ceny odniesienia i wyniósł 27 zł. >>>> 

ML System podtrzymuje swoje tegoroczne oczekiwania i pracuje nad zamówieniami na kolejne lata, poinformował ISBnews prezes Dawid Cycoń. >>>> 

PlayWay

Akcjonariusze PlayWay zdecydowali o wypłacie kwoty 15,7 mln zł z zysku za ubiegły rok na dywidendę, co daje 2,38 zł na akcję, wynika z uchwał walnego. >>>> 

Unibep

Unibep zawarł ze spółką Polskie Projekty Inwestycyjne umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy Al. Gen. W. Sikorskiego w Warszawie na kwotę ok. 89,6 mln zł netto, podała spółka. >>>> 

Esotiq & Henderson

Akcjonariusze Esotiq & Henderson zdecydowali o wypłacie 2,17 mln zł na dywidendę, co daje 1 zł na akcję, podała spółka.>>>> 

Vistula  

Akcjonariusze Vistuli zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2017 rok w kwocie 16,73 mln zł na zasilenie kapitału zapasowego, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego. Ponadto zdecydowano o programie motywacyjnym dla kluczowych osób w spółce. >>>> 

Stelmet

Stelmet odnotował 4,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie roku finansowego 2017/2018 (trwającego od 1 października 2017 r. do 31 marca br.)wobec 10,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Stelmet ocenia, że wskaźnik dług netto do EBITDA ukształtuje się na koniec r.obr. 2017/2018 na bezpiecznym poziomie, niższym niż założone w kowenancie 4,5x, poinformował członek zarządu Piotr Leszkowicz. >>>> 

GetBack

Bożena Solska zrezygnowała z pełnienia funkcji członka zarządu GetBack ze skutkiem na dzień 27 czerwca 2018 roku, podała spółka. Jako przyczynę swojej rezygnacji wskazała zakończenie prac - po stronie spółki - nad sprawozdaniami finansowymi za rok obrotowy 2017. >>>> 

PZ Cormay

Akcjonariusze PZ Cormay zdecydowali o przyjęciu programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników na lata 2018-2020 oraz o emisji na cele programu do 3 860 250 warrantów subskrypcyjnych serii A inkorporujących prawa do objęcia nie więcej niż 3 860 250 akcji serii N, podała spółka. >>>> 

Po tym, jak z braku kworum walne zgromadzenie PZ Cormay nie podjęło w środę decyzji o emisji akcji serii M w ofercie prywatnej bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zarząd spółki zwołał kolejne walne zgromadzenie na 7 sierpnia i liczy na przegłosowanie wówczas podniesienia kapitału, poinformował ISBnews prezes Janusz Płocica. Podkreślił, że według zarządu alternatywą dla emisji jest spowolnienie prac nad projektami analizatorów, co siłą rzeczy oddali perspektywę przełomu w rozwoju PZ Cormay. >>>> 

KGHM Polska Miedź

Rząd Kanady, poprzez Governor-in-Council (gabinet), wydał negatywną decyzję dotyczącą realizacji projektu Ajax ze względu na przewidywane, znaczące niekorzystne skutki projektu dla środowiska, podał KGHM Polska Miedź. >>>> 

KGHM Polska Miedź, Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr oraz Zespół Szkół MCKK podpisały list intencyjny mający na celu dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy oraz bieżących i przyszłych potrzeb KGHM Polska Miedź oraz grupy kapitałowej, podało KGHM. >>>> 

LiveChat Software

Zarząd LiveChat Software zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 45,57 mln zł z jednostkowego zysku netto wynoszącego 48,07 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,77 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w pierwszej fazie wyłoży 10 mln zł na inwestycje w fundusze venture capital w ramach GPW Ventures, poinformował ISBnews prezes Marek Dietl. >>>> 

Energa 

Akcjonariusze Energi zdecydowali o przekazaniu całości zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, podała spółka. >>>  

BioMaxima

Akcjonariusze BioMaxima podjęli uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego związanego z programem opcji menedżerskich. Spółka rozważa również zmianę rynku notowań na rynek regulowany GPW w Warszawie, podała spółka. >>>> 

Grupa Lotos 

Akcjonariusze Grupy Lotos zdecydowali o przeznaczeniu 184,87 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł za akcję, podała spółka. >>>> 

Robyg

Robyg wprowadził do sprzedaży 227 mieszkań i 5 lokali usługowych w ramach III etapu osiedla Forum Wola, podała spółka. Zgodnie z planem budowa inwestycji rozpocznie się w I kw. 2019 roku, natomiast przewidywane ukończenie prac przypada na III kw. 2020 r. W całym projekcie powstanie łącznie ok. 900 lokali. >>>> 

PZU

Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zdecydowali o przeznaczeniu 2 158,81 mln zł z zysku za 2017 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 2,5 zł na akcję, podała spółka. >>>> 

Grupa Azoty

Akcjonariusze Grupy Azoty zdecydowali o przeznaczeniu 123,99 mln zł z zysku netto za 2017 r. na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę w wysokości 1,25 zł na akcję, podała spółka. >>>> 

Mercator Medical

Akcjonariusze Mercator Medical zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 rok w całości na kapitał zapasowy, wynika z podjętych uchwał. >>>> 

Torpol 

Oferta konsorcjum Torpolu oraz PUT Intercor, warta ok. 1 498,8 mln zł netto (tj. ok. 1 843,6 mln zł brutto), przedstawia najkorzystniejszy dla inwestora bilans kryteriów ceny oraz terminu realizacji w przetargu organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe na roboty budowlane na stacji Gdynia Port w ramach projektu pn. "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni", podał Torpol. Jednocześnie cena oferty przekracza środki inwestora przeznaczone na realizację inwestycji, które wynoszą 1 112,9 mln zł brutto. Udział Torpolu w realizacji prac w ramach tego zamówienia oraz wynagrodzeniu wynosi 50%. >>>> 

Bank Millennium

- Bank Millennium złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego pod nazwą Millennium Bank Hipoteczny (MBH), podał bank. >>>>   

PCC Intermodal

Akcjonariusze PCC Intermodal zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o przywróceniu akcjom spółki formy dokumentu (zniesieniu dematerializacji) i wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>> 

Silvair

Silvair Inc. podpisała umowę z amerykańskim producentem komponentów Fulham Co. W jej ramach spółka udzieli partnerowi niewyłącznej licencji na wykorzystanie SilvairLightingFirmware oraz narzędzi i usług towarzyszących, podał Silvair. >>>> 

Famur 

Oferta Famuru została wybrana w przetargu Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) na najem 14 kombajnów chodnikowych, podała spółka. Wartość umowy ma wynieść 132,79 mln zł brutto. >>>> 

Protektor

Protektor, po przeprowadzeniu procesu negocjacji, zawarł z działającymi w spółce przedstawicielami pracowników porozumienie w sprawie zwolnień grupowych, podała spółka. Zwolnienia obejmą 30-50 osób (obecnie spółka zatrudnia 169 osób). >>>> 

Introl 

- Akcjonariusze Introlu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r., wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. >>>> 

Best

Akcjonariusze Bestu zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>> 

Gino Rossi

Rada nadzorcza Gino Rossi powołała w skład zarządu spółki na okres kolejnej kadencji: Tomasza Malickiego na stanowisko prezesa zarządu, Pawła Urbaniaka na stanowisko wiceprezesa zarządu i Mariusza Drużyńskiego na stanowisko członka zarządu, podała spółka. >>>>