Ile wynosi CIT?

W większości przypadków podstawą opodatkowania jest dochód, czyli nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Wysokość podatku wynosi 19% podstawy opodatkowania. Istnieje możliwość dokonania odliczeń z tytułu darowizn na cele kultu religijnego czy wspierania organizacji pożytku publicznego. Ich łączna wysokość nie może jednak przekroczyć 10% dochodu.

Polskie prawo przewiduje tylko kilka przypadków, gdy podstawę opodatkowania podatkiem CIT stanowią przychody. Takie rozwiązanie stosuje się wobec przedsiębiorców, których siedziba znajduje się poza granicami RP, ale którzy osiągają pewne przychody na jej terytorium. Są to przychody m.in. z odsetek z praw autorskich, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych czy z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku. Podmioty krajowe natomiast odprowadzają podatek CIT od przychodów z tytułu udziałów w zyskach osoby prawnej oraz dywidend.

Kto płaci CIT?

Reklama

Płatnikami podatku VAT są wszystkie osoby prawne – poza podmiotami zwolnionymi ustawowo – oraz spółki kapitałowe w organizacji.

Mogą być nimi także tzw. podatkowe grupy kapitałowe, tj. grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych. Podatkowa grupa kapitałowa może zostać podatnikiem, jeżeli spełnione są następujące warunki:

 • grupę tworzą wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą z tych spółek jest nie niższy niż 1 000 000 zł,
 • spółka dominująca posiada 95% udziałów w kapitale zakładowym akcyjnym,
 • spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących tę grupę,
 • w spółkach tych nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa,
 • spółka dominująca i spółki zależne zawarły, w formie aktu notarialnego, umowę o utworzeniu, na okres co najmniej 3 lat podatkowych, podatkowej grupy kapitałowej i umowa ta została zarejestrowana w urzędzie skarbowym,
 •  po utworzeniu grupy spółki wchodzące w jej skład nie korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw,
 •  osiągnie za każdy rok podatkowy trzyprocentowy udział dochodów w przychodach.

Kto jest zwolniony z podatku CIT?

Na mocy wspominanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od podatku zwalnia się:

 • Skarb Państwa,
 • Narodowy Bank Polski,
 • jednostki budżetowe i państwowe fundusze celowe powołane na mocy odrębnych przepisów,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumienia lub umowy, chyba że porozumienia te lub umowy stanowią inaczej,
 • jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów własnych,
 • Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Agencję Rynku Rolnego,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, fundusze emerytalne i inwestycyjne,
 • Agencję Nieruchomości Rolnych,
 • Agencję Rezerw Materiałowych.

Ponadto przepisów wspomnianej ustawy nie stosuje się w odniesieniu do:

 • przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej,
 • przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach,
 • przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
 • przychodów (dochodów) przedsiębiorcy żeglugowego opodatkowanych podatkiem tonażowym,
 • czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.