"Miniony kwartał to okres dalszej poprawy sytuacji przychodowej, stabilizacji kosztu ryzyka oraz kontynuacji działań w zakresie realizacji strategii kapitałowej banku. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, od początku roku główny akcjonariusz zasilił bank kwotą 390 mln zł, co w połączeniu z obniżeniem minimalnych wymogów kapitałowych przyczyniło się to do zmniejszenia luki kapitałowej o blisko 500 mln zł. W III kwartale br. skonsolidowany wynik netto osiągnął -14 mln zł, co jest najlepszym poziomem od momentu wdrożenia Planu Trwałej Poprawy Rentowności w 2016 roku" - czytamy w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 304,68 mln zł wobec 324,04 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 34,07 mln zł wobec 42,07 mln zł rok wcześniej.

"Systematyczna poprawa sytuacji przychodowej oraz stabilizacja kwestii odpisów, to efekt skutecznej realizacji Planu Trwałej Poprawy Rentowności. Dążenie zarządu do oczyszczenia rachunku wyników z efektów zdarzeń przeszłych zwiększyły transparentność spółki i umożliwiają pełną analizę jej postępów w drodze do rentowności, bez wpływu zdarzeń jednorazowych" - skomentował prezes Artur Klimczak, cytowany w komunikacie.

"Znaczące zmniejszenie luki kapitałowej w bieżącym roku, zgodnie z realizowaną strategią, to pozytywny sygnał dla rynku oraz potwierdzenie deklaracji Głównego Akcjonariusza. Wierzę, że mimo szumu medialnego, którego byliśmy świadkami w ostatnim czasie, bank z pełną determinacją będzie dążył do realizacji zadeklarowanych celów strategicznych" - dodał prezes.

Reklama

Aktywa razem banku wyniosły 54,99 mld zł na koniec III kw. 2018 r. wobec 59,82 mld zł na koniec III kw. 2017.
W I-III kw. 2018 r. bank miał 177,79 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 186,26 mln zł straty rok wcześniej.


W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2018 r. wyniosła 172,02 mln zł wobec 198,69 mln zł straty rok wcześniej.

"Bank systematycznie zwiększa efektywność biznesową i możliwości przychodowe głównych linii biznesowych. W ciągu 12 miesięcy Bank zwiększył sprzedaż kredytów gotówkowych o 20%, co jest wynikiem powyżej dynamiki obserwowanej dla całego rynku. Oprócz zwiększenia wolumenów, bank koncentrował się na dalszej poprawie profilu ryzyka nowej sprzedaży rozwijając ofertę kredytów pre-approved oraz znacznie zwiększając sprzedaż w kanałach własnych (+102%). W efekcie ww. działań w październiku br. sprzedaż kredytu gotówkowego osiągnęła ponad 200 mln zł, co jest najlepszym wynikiem na przestrzeni ostatnich lat i ważnym krokiem w zwiększeniu skali prowadzonego biznesu" - czytamy w komunikacie.

Kolejnym ważnym czynnikiem, który w minionym kwartale pozytywnie wpłynął na źródła przychodów banku był aktywny rozwój oferty bankowości dla przedsiębiorstw, podkreślił też bank.

W III kwartale br. wartość sprzedaży kredytów w tym segmencie wyniosła ponad 0,5 mld zł osiągając wysoki, blisko 40-proc. wzrost w ujęciu kwartalnym.

"W III kwartale br. bank odnotował również wzrost środków na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych. Na koniec września br. ich udział w depozytach ogółem osiągnął 34%, co oznacza wzrost salda o 1,4 mld zł w ostatnim kwartale. W III kwartale 2018 r. koszty odsetkowe wyniosły 264,9 mln zł i były o 3,1% niższe w ujęciu kwartalnym. Trzeci kwartał pozwolił na utrzymanie wzrostu wyniku odsetkowego, mimo dalszego umiarkowanego ograniczania poziomu sumy bilansowej. Wyniósł on 304,7 mln zł i był o 1,6% wyższy w ujęciu kwartalnym. Bank odnotował również wzrost wyniku prowizyjnego do 34,1 mln (+7,2%)" - napisano także.

Na koniec września br. saldo kredytów wynosiło 41,3 mld zł, a saldo depozytów 46,1 mld zł. Na koniec kwartału Bank utrzymywał silną pozycję płynnościową (LCR =135%). Wskaźnik K/D kształtował się na poziomie 89,5%, podano dalej.

"Bank stale realizuje działania w obszarze zarządzania jakością portfela poprzez systematyczne ograniczanie kosztu ryzyka kredytowego. Na koniec września 2018 r., podobnie jak kwartał wcześniej, wynosił on 1,2%. Skutkiem działań banku jest spadek, od początku roku, kosztu ryzyka we wszystkich głównych liniach kredytowych. Ponadto w III kwartale br. skonsolidowane odpisy aktualizacyjne na ryzyko kredytowe wyniosły 138,1 mln zł, co oznacza spadek względem poprzedniego okresu o 11,7%. Pozostałe odpisy były na bardzo niskim poziomie i wyniosły 0,5 mln zł" - czytamy też w komunikacie.

W III kwartale br. zgodnie z planem bank implementował założenia strategii kapitałowej na lata 2018-2019.

"W ostatnich miesiącach sytuacja kapitałowa banku uległa znaczącej poprawie w wyniku zarówno przeprowadzonych emisji akcji wzmacniających fundusze własne banku, jak i obniżeniu wymaganych buforów kapitałowych. W samym roku 2018 główny akcjonariusz zasilił spółkę kwotą 390 mln zł. Na koniec III kwartału 2018 r. wskaźniki kapitałowe banku były istotnie powyżej europejskich norm określonych przez Rozporządzenie CRR. Na koniec września br. skonsolidowany współczynnik CAR Banku wynosił 12,1%, (+25 p.b. w ujęciu kwartalnym), a CET1 9,6% (+38 pb w ujęciu kwartalnym)" - podkreślono także w materiale.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

>>> Czytaj też: Dokąd zmierza afera KNF?