Akcjonariusze Ronsona zgodzili się na buy-back do 2,5 mln akcji kosztem 2 mln zł


Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie Ronson Development SE wyraziło zgodę na buy-back oraz upoważniło zarząd do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela spółki w liczbie do 2,5 mln sztuk, tj. 1,53% kapitału, podała spółka. Maksymalna kwota przeznaczona na nabycie wszystkich akcji nie może przekroczyć 2 mln zł, podano także.
"Cena nabycia jednej akcji nie może być:
a) niższa niż wartość nominalna jednej akcji spółki, tj. 0,02 euro, wyrażona w złotych polskich na podstawie średniego kursu wymiany ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zawarcia transakcji nabycia akcji, oraz
b) wyższa niż wartość księgowa spółki na jedną akcję (na dzień zaudytowanego sprawozdania finansowego za rok 2017), tj. 2,1 zł za jedną akcję,
c) maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na nabycie wszystkich akcji nie może przekroczyć 2 000 000 zł" - czytamy w uchwale.
Upoważnienie zarządu spółki do nabywania akcji obowiązuje przez okres jednego roku licząc od dnia podjęcia uchwały, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji, podano także.
"Akcje nabyte przez spółkę w ramach programu mogą zostać przeznaczone do: (i) umorzenia; (ii) zaoferowania uprawnionym osobom mogącym nabywać akcje w ramach programu motywacyjnego obowiązującego w spółce, jeżeli podjęta zostanie decyzja o wprowadzeniu takiego programu przez radę nadzorczą; (iii) wykorzystania w charakterze zapłaty w przyszłych transakcjach obejmujących nabycie akcji lub innych aktywów w innych spółkach; (iv) dalszej odsprzedaży; lub (v) rozdysponowania w inny sposób przez zarząd spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności, za zgodą rady nadzorczej" - czytamy dalej.
Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. sprzedała 773 lokali.
(ISBnews)