Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.
Podatnicy VAT są zobowiązani wystawić fakturę stwierdzającą dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Korekta faktury

W praktyce mogą zdarzyć się przypadki pomyłek w wystawionych fakturach. Wtedy podatnicy muszą dokonać stosownych korekt. Podstawową formą korygowania faktury jest wystawienie korekty, a w niektórych przypadkach noty korygującej. Zatem generalna zasada dotycząca korygowania danych zawartych w fakturze polega na wystawieniu faktury korygującej.
W cytowanym rozporządzeniu ustawodawca wskazał sytuacje, w których podatnik zobowiązany jest wystawić fakturę korygującą. Kiedy pierwotną fakturę należy skorygować? Jeżeli po wystawieniu faktury VAT wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub gdy okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy. Zatem faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Faktury korygujące wystawiane są w sytuacji, kiedy pierwotna faktura została wprowadzona do obrotu prawnego, tj. została odebrana przez nabywcę danego towaru lub usługi. Nie ma możliwości dokonywania korekty faktury, w sytuacji gdy faktura pierwotna została wystawiona ale nie weszła do obrotu prawnego, bowiem nie wywołuje ona wówczas żadnych skutków prawnych.

Anulowanie dokumentu

W ustawie o VAT i rozporządzeniach wykonawczych nie przewidziano innej niż korekta formy zmiany błędnych danych zawartych na fakturze VAT. Żaden z przepisów ustawy ani rozporządzenia nie zawiera regulacji odnoszących się do możliwości anulowania wystawionej przez podatnika faktury VAT. Jednak w praktyce istnieją przypadki, gdy wystawiona faktura nie została wprowadzona do obrotu, a zatem uznaje się, że nie ma konieczności poprawiania błędów poprzez wystawienie faktury korygującej. Wówczas dopuszczalne jest anulowanie faktury. Wprawdzie możliwość anulowania faktur VAT (jako sposób skorygowania zaistniałego błędu) nie została wyraźnie przez ustawodawcę przewidziana, jednak w praktyce należy uznać za dopuszczalne jej stosowanie jako praktycznej i realnej drogi do wycofania się podatnika z faktu błędnego ich wystawienia.
Ale tu jedna uwaga: anulowanie faktur VAT powinno dotyczyć wyłącznie tych dokumentów rozliczeniowych, które nie zostały wprowadzone przez podatnika do obrotu prawnego (np. poprzez doręczenie ich kontrahentowi). Natomiast w przypadku wprowadzenia do obrotu prawnego dokumentów potwierdzających dokonanie sprzedaży pozostaje jedynie możliwość wystawienia korekt faktur VAT na zasadach przewidzianych w przepisach prawa.
W przypadku anulowania faktur VAT wystawca powinien posiadać w swojej dokumentacji podatkowej zarówno oryginał, jak i kopię dokumentu sprzedaży z dokonaną na nich adnotacją unieważniającą fakturę, która uniemożliwi ich powtórne wydanie i wykorzystanie.

Należyta staranność

Anulowanie faktury VAT powinno być traktowane w sposób wyjątkowy i wykorzystywane tylko w przypadku zaistnienia takiej konieczności, nie może stać się powszechną praktyką podatkową, a podatnik, wystawiając fakturę VAT, jest zobowiązany dołożyć należytej staranności w dokumentowaniu zaistniałych zdarzeń gospodarczych.
W konsekwencji anulowania faktury VAT podatnik jest uprawniony do zmniejszenia podatku należnego wykazanego pierwotnie w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym uwzględniono wartości wynikające z anulowanej faktury VAT, poprzez złożenie korekty deklaracji VAT. Takie stanowisko prezentują ograny podatkowe w wydawanych interpretacjach.
JAK TO ZROBIĆ...
Czy faktura niewprowadzona do obrotu może być anulowana
PROBLEM: Spółka zapłaciła VAT w związku z wystawieniem faktury z 4 stycznia 2008 r. Z uwagi jednak na fakt, że zasadność wystawienia faktury została zakwestionowana przez nabywcę, nie odliczył on wynikającego z niej podatku, a odsyłając oryginał faktury pozbawił się tej możliwości w przyszłości. Czy faktura, która nie została wprowadzona do obrotu może zostać anulowana?
ROZWIĄZANIE: Tak. faktura z 4 stycznia 2008 r. nie odzwierciedla prawdziwego zdarzenia gospodarczego, czyli w istocie nie potwierdza sprzedaży określonych usług. Wystawienie faktury to sporządzenie dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi, a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego. Ponieważ w posiadaniu spółki jest zarówno oryginał, jak i kopia faktury, oznacza to, że nie została ona wprowadzona do obrotu prawnego. Zatem dopuszczalne jest anulowanie przez spółkę tej faktury.
Podstawa prawna
● Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
● Rozporządzenie ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 212, poz. 1337).