Od dziś do 2 maja w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju można składać wnioski o dotacje. Na pojedynczy projekt można dostać 100 mln zł.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju startuje z pilotażowym przedsięwzięciem „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej”. Jego celem jest wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki. Innymi słowy ma przyczynić się do lepszej współpracy pomiędzy naukowcami a biznesmenami i wykorzystywaniu efektów prac tych pierwszych w rozwoju przedsiębiorstw tych drugich.
W sumie do podziału do 2016 r. jest 500 mln zł. – Jak pokazują doświadczenia, zwykle dotacje na projekty z sektora B+R zamykają się w przedziale 5 – 15 mln zł. Drugie tyle lub niemal drugie tyle dokładają do nich sami inwestorzy. Dlatego można powiedzieć, że na dotacje jest bardzo duża kwota – ocenia Magdalena Kućma, menedżer w zespole R&D and Government Incentives, Deloitte. – Dla wnioskodawców nowy program NCBiR może być jedną z ostatnich możliwości otrzymania tak wysokich dotacji na projekt B+R – dodaje.
Samo NCBiR zakłada, że w sumie dzięki dotacjom uda się zrealizować projekty o wartości ok. 830 mln zł.

Na co finansowanie

Pieniądze można otrzymać na następujące typy projektów:
badania przemysłowe. Ich celem musi być zdobycie nowej wiedzy służącej opracowaniu nowych produktów, procesów i usług;
● techniczne studia wykonalności na potrzeby prac rozwojowych obejmujące analizę techniczno-ekonomiczną i instytucjonalno-prawną realizacji pilotażu;
● prace rozwojowe polegające na łączeniu dostępnej wiedzy, a także umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu do tworzenia nowych lub ulepszonych produktów, procesów czy usług.
– To właśnie wyróżnia to przedsięwzięcie od poprzednich – będą wybierane projekty, które zakończą się sukcesem – powstaniem prototypu urządzenia, pilotażem. A nie badania, w których nieprzewidywalny jest efekt końcowy. To bardzo ważne, bo skorzysta na nich gospodarka, firmy staną się bardziej innowacyjne – podkreśla Magdalena Kućma.

Kto może liczyć na wsparcie i na jakie

Beneficjentami mogą być konsorcja naukowo-biznesowe, przedsiębiorcy lub organizacje badawcze, które przygotują projekt o minimalnej wartości wydatków kwalifikowanych w wysokości 5 mln zł. Wydatki kwalifikowane to ta część wartości projektu, która zostanie przez NCBiR uznana do wyliczenia wysokości dotacji. Co oznacza, że inwestorzy na całość mogą wydać znacznie więcej. Przy czym maksymalna wysokość dofinansowania przyznanego przez Centrum nie może przekroczyć 100 mln zł.
Jedynie jednostki naukowe mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 100 proc. kosztów planowanych na badania i prace rozwojowe. Pozostali muszą dysponować wkładem własnym. Konsorcja naukowo-biznesowe muszą mieć przynajmniej 10 proc. kosztów kwalifikowanych. Przedsiębiorcy w zależności od wielkości prowadzonego biznesu oraz rodzaju projektów od 20 proc. – np. małe firmy wnioskujące o dotacje na badania przemysłowe, do 60 proc. – duże firmy występujące o dotacje na prace rozwojowe.
Przedsiębiorca czy instytucja występująca o dotacje musi udowodnić, że jest doświadczona w prowadzeniu innowacyjnych projektów. Ponadto musi także wykazać, że wpisuje się on w działalność firmy, a także że wykonała już ona pewne działania i wie, do czego doprowadzą jej badania.
Natomiast dla NCBiR nie ma znaczenia kraj pochodzenia inwestora. O dotacje mogą się ubiegać zarówno firmy polskie, jak i zagraniczne prowadzące działalność w naszym kraju. Ważne, by skorzystali na tej współpracy polscy naukowcy i polscy inżynierowie, a korzyści miała polska gospodarka, bo tu mają powstać prototypy.
NCBiR w maju ogłosi listę zwycięskich projektów, na które inwestorzy otrzymają wsparcie. W czerwcu będą podpisywane umowy i rozpocznie się finansowanie.

Co to takiego koszty kwalifikowane w programie B+R

NCBiR przyznaje dotacje na projekty B+R tylko na koszty kwalifikowane. Nie uda się do nich wliczyć floty samochodów czy kanap i ekspresów do kawy. Oto, co zostanie do nich zaliczone:
● wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją projektu;
● koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań niezbędnych do realizacji projektu objętego pomocą, a także koszty wynikające z odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań;
● koszty gruntów i budynków, w zakresie i przez okres, w jakim są używane do realizacji projektu objętego pomocą;
● koszty usług badawczych wykonanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji, uzyskanych od osób trzecich, oraz usług doradczych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby realizacji projektu objętego dofinansowaniem. Koszty te zostają uznane jedynie w wysokości do 70 proc. całkowitych kosztów kwalifikowanych;
● inne koszty operacyjne, w tym koszty nabycia i zużycia materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu.