Polimex – Mostostal będzie kontynuował rozmowy z wierzycielami, w celu opracowania i uzgodnienia zmodyfikowanego scenariusza postępowania dotyczącego konwersji wierzytelności oraz pozyskania środków finansowych, podała spółka.

„W związku z podjęciem przez Akcjonariuszy na NWZ jedynie części uchwał zaproponowanych przez zarząd, będzie on kontynuował rozmowy z wierzycielami, w celu opracowania i uzgodnienia zmodyfikowanego scenariusza postępowania dotyczącego konwersji wierzytelności oraz pozyskania środków finansowych przez spółkę" – czytamy w komunikacie.

Wczoraj odbyła się druga część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) Polimeksu. „ W związku z tym, że nie wszyscy obecni na zgromadzeniu akcjonariusze zaaprobowali przedstawione przez zarząd propozycje uchwał, NWZ nie podjęło decyzji w sprawie wyemitowania, w celu skonwertowania wierzytelności na akcje, nie więcej niż 812.500.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii Q, emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Uprawnionymi do objęcia warrantów mieli być wierzyciele spółki, którzy wyraziłby gotowość skonwertowania wierzytelności, w szczególności wierzyciele, którzy zawarli ze spółką w grudniu 2012 roku umowę w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego; wyemitowania, w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych, nie więcej niż 187.500.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii 2, uprawniających do objęcia akcji serii R, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Uprawnionymi do objęcia warrantów serii 2 miały być podmioty zainteresowane dokapitalizowaniem spółki, wybrane przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

Z kolei 12 listopada 2013 r. odbyła się pierwsza część NWZ, które jest ważnym elementem realizacji planu działań uzgodnionych z wierzycielami spółki. NWZ podjęło decyzję w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 133.393.702 akcji serii P, które będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w ramach ofert skierowanych przez zarząd spółki do wybranych wierzycieli, w szczególności wierzycieli będących stronami zawartej ze spółką umowy w grudniu 2012 roku w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego. Cena emisyjna akcji serii P zostanie ustalona przez zarząd spółki w oparciu o zgłoszone do konwersji kwoty wierzytelności oraz średnią rynkową kursów akcji z okresu 30 dni.

NWZ uchyliło także uchwałę nr 5 NWZ z 15 października 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z zachowaniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii N2, oferowanych po kursie 52 grosze za akcję. Ponadto, akcjonariusze wyrazili zgodę na sfinalizowanie transakcji zbycia przez spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką jest Zakład Konstrukcji Stalowych w Rudniku nad Sanem.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2012 r. przychody spółki wyniosły 4,1 mld zł.