Kredyt Inkaso

Spółka zależna Kredyt Inkaso - Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) wygrała licytację, prowadzoną w trybie licytacji elektronicznej, na zakup pakietu wierzytelności o wartości nominalnej 73 399 786,38 zł oferowanego do sprzedaży przez Polkomtel Sp. z o.o., podało Kredyt Inkaso "Zarząd emitenta, osobnym raportem bieżącym, niezwłocznie poinformuje o zawarciu przez w/w jednostkę zależną umowy znaczącej związanej z wygraną licytacją. Umowa powinna być zawarta w ciągu 30 dni od zakończenia aukcji" - czytamy w komunikacie.

Próchnik

Próchnik dokonał przydziału 5 068 sztuk zabezpieczonych, zwykłych, obligacji serii B na okaziciela, o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 5 068 000,00, podała spółka. "Środki z emisji obligacji zostaną w całości przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego, w tym w pierwszej kolejności zakupu rozszerzonej kolekcji jesienno-zimowej do sieci sklepów" - czytamy w komunikacie. Obligacje zostały wyemitowane na podstawie uchwały z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii zabezpieczonych oraz określenia warunków emisji. Obligacje zostały przydzielone łącznie 26 podmiotom (25 osób fizycznych oraz 1 osoba prawna). Oprocentowanie obligacji wynosi 8% w skali roku, które to odsetki płatne co trzy miesiące na ostatni dzień każdego okresu odsetkowego. Obligacje są obligacjami 12-miesięcznymi, wykup obligacji nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia przydziału obligacji.

Comarch 

Comarch Pointshub Inc., spółka zależna Comarch S.A., podpisała warunkową umowę objęcia 4 250 000 udziałów spółki Thanks Again LLC za łączną kwotę 8 000 000 USD. Obejmowane udziały będą stanowić 42,5% udziałów w spółce Thanks Again LLC i będą uprawniać do 42,5% wszystkich głosów na zgromadzeniu wspólników spółki, podał Comarch. >>>>  

Kernel 

Kernel Holding zwiększył sprzedaż zboża o 11% r/r do 788,3 tys ton w IV kw. r. obrotowego 2014/2015 (zakończonym 30 czerwca), podała spółka. Narastająco po czterech kwartałach r. obrotowego wzrost wyniósł 12% do 4,74 mln ton. >>>> 

Comperia.pl 

Zarząd i główni akcjonariusze spółki Comperia.pl prowadzą negocjacje z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi objęciem znacznego pakietu akcji oraz rolą partnera strategicznego w spółce. Mieliby oni zająć miejsce dotychczasowych udziałowców finansowych, którzy wyrazili zainteresowanie wyjściem ze swojej inwestycji, poinformował wiceprezes Karol Wilczko. >>>>   

PKN Orlen, PGNiG

Orlen Upstream - spółka zależna PKN Orlen - zawarł z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG) umowę o wspólnych operacjach, zakładającą wspólną realizację prac analitycznych i badawczych na obszarze ośmiu bloków koncesyjnych w województwie podkarpackim, podał PKN Orlen. >>>>  

Everest Investments 

Everest Investments zamknął emisję akcji serii G na kwotę 900 tys. zł, podała spółka. Wkrótce zostaną wyemitowane akcje kolejnych serii. "Środki pozyskane od inwestorów, w ramach prywatnej emisji, posłużą do rozwoju spółki. Dziękujemy inwestorom za obdarzenie nas zaufaniem. Zgodnie z przedstawionymi planami, wkrótce zostaną wyemitowane akcje kolejnych serii. Kolejne serie planujemy plasować również wśród naszych przyszłych klientów, którzy powierzając nam swoje aktywa i jednocześnie kupując nasze akcje, mogą niemal automatycznie kompensować sobie wysokość pobieranych tradycyjnie na rynku opłat za zarządzanie" - powiedział członek zarządu Everest Investments Grzegorz Pietrucha, cytowany w komunikacie.

Robyg 

Grupa Robyg uzyskała pozwolenie na budowę VIII etapu inwestycji Osiedle Kameralne na warszawskim Bemowie, podała spółka. "Jest to trzeci z kolei realizowany etap projektu. Pozwolenie obejmuje lokale mieszkalne, podziemny parking oraz elementy zagospodarowania terenu. W ramach ósmego etapu inwestycji Osiedle Kameralne na 11 kondygnacjach zostanie wybudowanych 156 lokali i ok. 400 m2 powierzchni usługowej"- czytamy w komunikacie. Planowane rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi w lipcu 2015 r., a zakończenie w październiku 2016 r.

JSW 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) prowadzi analizy związane z uruchomieniem wydobycia w soboty w najlepszych ścianach celem zwiększenia wydobycia węgla koksowego, podała spółka. >>>> 

PKP Energetyka

Caryville Investments - spółka celowa powołana przez fundusz CVC Capital Partners do realizacji transakcji zakupu PKP Energetyka - zawarła porozumienie z Międzyzakładową Komisją Koordynacyjną NSZZ Solidarność PKP Energetyka oraz Radą Krajową Federacji Związków Zawodowych Pracowników Polskich Kolei, poinformował Przemysław Obłój z CVC. Porozumienie przewiduje m.in. że zakładowy układ pracy nie zostanie wypowiedziany do końca 2019 r. >>>> 

Polnord  

Grupa Waryński i Polnord uzyskały prawomocne pozwolenie na budowę drugiego etapu kompleksu Stacja Kazimierz, realizowanego na warszawskiej Woli, podała Grupa Waryński. "Równocześnie inwestorzy rozpoczęli sprzedaż tej fazy projektu, w której znajdzie się 111 mieszkań o powierzchni od 35 do 106 m2 oraz 5 lokali usługowych o łącznej powierzchni ponad 602 m2. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na IV kw. 2015 r." - czytamy w komunikacie. Z kolei zakończenie realizacji tej fazy projektu zaplanowano na I kw. 2017 r.

Altus TFI 

Altus TFI wznowiło subskrypcję certyfikatów dwóch subfunduszy przeznaczonego dla szerokiej grupy inwestorów swojego sztandarowego produktu - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ. Ze sprzedaży certyfikatów Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego i Altus FIZ Rynków Zagranicznych Altus TFI pozyskało 41,5 mln zł, a w lipcu i sierpniu planuje kolejne ich emisje, poinformował prezes Piotr Osiecki.

Erbud 

GWI GmbH - spółka w 85% zależna od Erbudu - podpisało z Vabali SPA Düsseldorf GmbH & Co. KG umowę na budowę kompleksu spa w Düsseldorfie za 11,54 mln euro (ok. 47,32 mln zł), podała spółka. "GWI GmbH wybuduje kompleks Vabali Spa Düsseldorf - Elbsee w Düsseldorfie za 11,5 mln euro. Wartość kontraktu w przeliczeniu po kursie z dnia 17 lipca br. to 47,3 mln zł" - czytamy w komunikacie. Przewidziany termin realizacji umowy to od września 2015 r. do września 2016 r.

TVN 

Zarząd TVN uważa wezwanie Southbank Media Limited - spółki zależnej od Scripps Networks Interactive - na akcje spółki za zgodne z interesem TVN, a cenę oferowaną przez wzywającego - za godziwą, podała spółka >>>> 

ING BSK

ING Bank Śląski sfinalizował umowę sprzedaży 20% akcji spółki ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne na rzecz NN Continental Europe Holdings B.V. (dawniej ING Continental Europe Holdings B.V.), podał bank. "Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że w dniu 20 lipca 2015 r., wykonując umowę sprzedaży pakietu 20% akcji ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. , z dnia 10 lutego 2015 r., bank przeniósł własność akcji na nabywcę - NN Continental Europe Holdings B.V. (dawniej ING Continental Europe Holdings B.V.)" - czytamy w komunikacie.

Bank Pocztowy 

EuroRating podwyższył perspektywę ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pocztowemu do stabilnej z negatywnej. Sam rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie BB+, podała agencja. >>>> 

LiveChat  

Akcjonariusze LiveChat Software zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 18,28 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 71 gr na jedną akcję, podała spółka.>>>>  

Unibep 

Unibep podpisał ze Spółdzielnią Mleczarską Mlekovita umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa fabryki proszków mlecznych Mlekovita 3 w Wysokiem Mazowieckiem wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną wraz z dostawą części urządzeń, podała spółka. Wartość umowy netto wynosi 97,25 mln zł. "Rozpoczęcie budowy ma nastąpić z datą przekazania terenu budowy, co ma nastąpić do końca lipca 2015 r., a w przypadku gdyby inwestor nie uzyskał do tego czasu pozwolenia na budowę, termin ten ulega odpowiedniemu przesunięciu" - czytamy w komunikacie. Termin zakończenia przez wykonawcę całości prac ustalony został do końca 2016 r., podano również.