KGHM 

KGHM Polska Miedź przystąpi do realizacji sprzedaży walcówki miedzianej do Tele-Foniki Kable od początku 2016 roku w ramach kilkuletniej umowy, podała spółka. "[KGHM] otrzymał od Tele-Foniki Kable potwierdzenie o spełnieniu przez nią warunku zawieszającego określonego w umowie, tj. pozyskania przez Tele-Fonikę Kable środków finansowych niezbędnych celem spłaty określonego w umowie zobowiązania finansowego" – czytamy w komunikacie.

Master Pharm 

Master Pharm zawiesił ofertę publiczną ze względu na aktualną sytuację rynkową, podała spółka w aneksie do prospektu. "Emitent oraz akcjonariusze sprzedający działający wspólnie, w porozumieniu z oferującym podjęli decyzję o zawieszeniu oferty publicznej z uwagi na okoliczności, które mogą w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie oferty publicznej, w szczególności znaczenie ma tu aktualna sytuacja rynkowa" – czytamy w aneksie do prospektu.

ČEZ 

ČEZ, a. s. wystąpił do Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Jądrowego o przedłużenie licencji operacyjnej na reaktor 1 w elektrowni Dukovany, podał koncern. Jednocześnie wystąpił o zawieszenie postępowania administracyjnego do 28 lutego 2016, podał koncern. 

Altus TFI 

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zawarł umowy z Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Forum TFI) dotyczące przejęcia przez Altus TFI zarządzania 2 funduszami: Forum Akcyjny + Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i Forum Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, podało TFI.  "Na podstawie umów Forum TFI przeniesie na Altus TFI, a Altus TFI przejmie zarządzanie Forum Akcyjny+ oraz Forum Obligacyjny" – czytamy w komunikacie. Strony ustaliły, że przejęcie zarządzania będzie miało charakter nieodpłatny, podano również.

Warimpex 

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG zawarł z inwestorami umowy nabycia 23 158 własnych obligacji serii 0316 o łącznej wartości nominalnej 23,158 mln zł w celu ich umorzenia, podała spółka.

PKP

Bogusław Kowalski zrezygnował z funkcji prezesa zarządu Grupy PKP w związku z oskarżeniami o współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa, poinformował Kowalski. >>>>  

PKP Cargo 

Bezterminowy strajk generalny w PKP Cargo rozpocznie się w piątek, 18 grudnia br., o godzinie 9:00 od Zakładu Śląskiego i Zakładu Wschodniego, podała spółka, powołując się na informacje otrzymane od działających w spółce pracodawców, sporządzone i przekazane przez organizacje związkowe. >>>>  

PKP Cargo podpisało z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2015/2016, czyli od 13 grudnia 2015 r. do 10 grudnia 2016 r. Przewidywana wartość umowy wynosi łącznie 646,8 mln zł netto (795,6 mln zł brutto). Zmiana szacowanej wartości umowy o 15% nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga formy pisemnej, podała spółka. >>>>  

Adam Purwin złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa PKP Cargo z dniem 14 grudnia br., podała spółka. Przyczyną złożenia rezygnacji są m.in. ważne powody osobiste. >>>>  

MCI Capital 

MCI Capital dokonał przydziału 66 tys. sztuk obligacji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 66 mln zł, podała spółka. Na początku grudnia MCI Capital uchwalił emisję nie więcej niż 200 tys. obligacji na okaziciela serii J o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 200 mln zł. 

>>>> Zobacz też rekomendacje dla spółek giełdowych

Novavis 

Novavis podpisał umowę joint venture spółki Storion Energy Poland, w której obejmie 24% udziałów, podała spółka. Pierwszy etap produkcji pilotażowej innowacyjnych systemów magazynowania energii planowany jest na przełom II i III kwartału 2016 roku. >>>>  

Wikana 

Obligacje serii B Wikany o łącznej wartości nominalnej 7,61 mln zł będą notowane na Catalyst jeszcze w grudniu br. Dla spółki oznacza to powrót na ten rynek, poinformował prezes Robert Pydzik. "W przeszłości obligacje Wikany były już notowane na rynku Catalyst. Wykupiliśmy je zgodnie z warunkami emisji. Obecnie wracamy na ten rynek. Dla naszej Grupy istotne są warunki zaciągania zobowiązań, które w przypadku emisji serii B były atrakcyjne. Uważamy, że są to również atrakcyjne instrumenty dla inwestorów" - powiedział Pydzik, cytowany w komunikacie.

Enter Air 

Prawa do akcji (PDA) Enter Air zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs PDA wzrósł o 14,29% do 16 zł. >>>>  

Enter Air będzie koncentrował się na zwiększaniu przychodów i efektywności kosztowej, poinformował prezes Grzegorz Polaniecki.>>>> 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 

Oferta Biura Inwestycji Kapitałowych (BIK), z której spółka chce pozyskać ok. 22,5 mln zł netto, rozpocznie się 25 stycznia 2016 r. od budowy księgi popytu, wynika z prospektu. BIK chce przeznaczyć środki z emisji na realizację dwóch projektów logistycznych i jednego handlowego, na które potrzeba łącznie jeszcze 76,1 mln zł nakładów (pozostała część jest planowana do poniesienia z kredytów). >>>>  

Grupa Inpro 

Grupa Inpro podpisała 516 umowy przedwstępne netto w ciągu jedenastu miesięcy br., czyli o ponad 33% więcej niż rok wcześniej, poinformowała spółka. "Grupa Inpro w listopadzie br. podpisała 54 umowy przedwstępne netto, jest to o 100% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie. Narastająco po jedenastu miesiącach Grupa przekazała klientom 463 lokale, czyli o ponad 95% więcej niż rok wcześniej, podano także. 

Tauron   

EuroRating obniżył rating kredytowy dla Taurona Polska Energia o jeden stopień - do BBB- z BBB. Perspektywa ratingu została zmieniona na stabilną z negatywnej, podała agencja. >>>>  

Victoria Dom 

Victoria Dom wprowadziła do oferty 116 mieszkań w ramach III etapu inwestycji Osiedle Classic w Warszawie, podała spółka. "Zakończenie projektu realizowanego na Tarchominie w dzielnicy Białołęka planowane jest w sierpniu 2017 r." - czytamy w komunikacie.

Lokum Deweloper 

Lokum Deweloper zadebiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie we wtorek, 15 grudnia, podała spółka. Deweloper dodatkowo przeprowadza emisję obligacji na maks. 30 mln zł. >>>>  

Qumak 

Qumak pozyskał kontrakt na realizację i serwis centrum obliczeniowego Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR) za 27,1 mln zł netto, podała spółka. "Qumak został wybrany generalnym wykonawcą data center dla KIR. W ramach zlecenia największy polski integrator technologiczny wykona kompleksowe prace konstrukcyjne. Dost arczy także, zainstaluje i uruchomi pełną infrastrukturę budynkową. Prace potrwają do grudnia przyszłego roku. Umowa obejmuje jednocześnie trzyletni okres, podczas którego Qumak będzie świadczył usługi serwisowe. Całkowita wartość zlecenia to 27,1 mln zł netto" - czytamy w komunikacie.

Arteria 

Arteria wykupiła obligacje serii D o łącznej wartości 4,975 mln zł, podała spółka. "Liczba wyemitowanych obligacji wyniosła 4 975 sztuk o wartości nominalnej 1000 zł każda. Środki pozyskane z emisji obligacji serii D zostały wykorzystane zgodnie z celami wskazanymi w warunkach emisji: na zarządzanie płynnością finansową grupy kapitałowej Arteria; refinansowanie bieżącego zadłużenia w celu obniżenia kosztów finansowych" - czytamy w komunikacie. Obligacje zostały wyemitowane na okres 30 miesięcy (począwszy od dnia emisji, tj. 14 czerwca 2013 roku), podano również.

CTE 

Cenospheres Trade & Engineering (CTE) zdecydował o zawieszeniu subskrypcji akcji serii D z powodu "aktualnej niekorzystnej sytuacji na rynku kapitałowym", podała spółka. Nowe terminy oferty zostaną podane do 31 stycznia 2016 r. >>>>  

PGE Energia Odnawialna, EC Będzin 

PGE Energia Odnawialna - podmiot bezpośrednio zależny od Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - sprzedał wszystkie posiadane 311,3 tys. akcji Elektrociepłowni Będzin, stanowiących 9,89% kapitału i głosów, podała PGE >>>>  

PKP PLK 

Prezesi spółek kolejowych podają się do dymisji. Rezygnację złożył właśnie szef Polskich Linii Kolejowych Andrzej Filip Wojciechowski.>>>>  

Polimex-Mostostal

Spółka zależna Polimeksu - Polimex Energetyka ma umowę na modernizację kotła bloków 3 i 4 w Elektrowni Kozienice za ponad 15 mln zł netto, a Naftoremont-Naftobudowa przeprowadzi prefabrykację i montaż rurociągów instalacji pieców krakingu parowego w Rafinerii Unipetrol w Litvinowie za blisko 36 mln zł, podała spółka. >>>>  

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych Inż-Bud z siedzibą w Tarnowie cofnął wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki Polimex-Mostostal, podano w komunikacie.   

Budimex  

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie wybrała ofertę Budimeksu o wartości 235,75 mln zł netto jako najkorzystniejszą w postępowaniu zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S17 na odcinku Kołbiel (koniec obwodnicy) - Garwolin (początek obwodnicy), podała spółka.>>>>  

Sare  

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Sare sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B oraz C, a także praw do akcji serii C, podała spółka. >>>>

Mostostal Zabrze

Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZ RP), spółka zależna Mostostalu Zabrze, ma umowę z TECHNIP Benelux B.V. z siedzibą w Zoetermeer, Holandia na 11,85 mln zł netto, podał Mostostal. "Przedmiot umowy: "Montaż konstrukcji stalowej pieca oraz instalacji" dla projektu realizowanego w Republice Czeskiej. Wartość umowy: 2 725 368 euro netto, co stanowi 11 855 350,8 zł netto. Termin realizacji umowy: 18 maja 2016 r." – czytamy w komunikacie.