To krok mający na celu łagodzenie skutków wzrostu cen dla osób najbardziej potrzebujących. Ile wyniesie i kto może ubiegać się o świadczenie?

Co to jest renta alkoholowa?

Renta alkoholowa to forma wsparcia socjalnego przyznawanego osobom, które w wyniku szkód zdrowotnych (takich jak np. zapalenie trzustki czy zespół Ortella) spowodowanych uzależnieniem od alkoholu, nie są zdolne do wykonywania pracy. Aby kwalifikować się do otrzymania renty, osoba musi zostać uznana za całkowicie lub częściowo niezdolną do pracy na podstawie oceny komisji lekarskiej oraz orzecznika.

Reklama

Warto zaznaczyć, że renta alkoholowa jest przyznawana tylko tym, którzy spełniają ściśle określone kryteria, w tym konieczność wystąpienia choroby alkoholowej w trakcie okresów składkowych lub bezskładkowych, albo w ciągu 18 miesięcy od ich ustania. Ponadto istotny jest staż pracy w momencie powstania niezdolności do pracy. Osoby mające mniej niż 20 lat muszą posiadać co najmniej rok stażu, podczas gdy dla tych w wieku 20-22 lat wymagany jest staż trwający co najmniej 2 lata. W przypadku wieku między 22 a 25 lat wymagane są 3 lata stażu, dla osób w przedziale wiekowym 25-30 lat - 4 lata, a dla tych powyżej 30 lat - minimum 5 lat stażu.

Nowe stawki renty alkoholowej

W ostatnim czasie rząd podjął decyzję o znacznej podwyżce renty alkoholowej. Dotychczasowe stawki wynosiły odpowiednio 1588 zł brutto dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i 1191 zł brutto dla tych częściowo niezdolnych. Jednak od marca bieżącego roku, w przypadku osób całkowicie niezdolnych do pracy świadczenie to będzie wynosić 1780,96 zł brutto, natomiast dla osób częściowo niezdolnych - 1335,72 zł brutto.

Spadek liczby beneficjentów

W ostatnich latach liczba osób pobierających rentę alkoholową spada. W 2019 roku 4,3 tysiąca osób otrzymywało to świadczenie, a w 2023 roku liczba ta spadła do 3 tysięcy. W kolejnych latach obserwowano tendencję malejącą, gdzie w 2020 roku rentę pobierało 3,8 tysiąca osób, w 2021 roku - 3,5 tysiąca, a w 2022 roku - 3 tysiące.

Mimo spadku liczby beneficjentów, problem alkoholizmu w Polsce pozostaje poważny, co potwierdzają dane i statystyki - Polska znajduje się na drugim miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby zgonów spowodowanych chorobami alkoholowymi.